ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5234/28.06.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Елена Андонова Бербатова и н-ци Дойка Жекова Мерджанова, че е изработен проект за ПУП-ИПЗ за имот с идентификатор 61056.15.20, м.“Чешме тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда изменение на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.15.20, м.“Чешме тарла“, землище с.Равда. Проектът касае промяна отреждането на имота от „За инсталация за преработка на гуми и полимерни отпадъци“ на „За увеселителен парк със зоокът и площадки за яздене“ – устройствена зона „Од“ и установяване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=40%-80%, Кинт= 1,20-2,50, Н корниз-10,00м и минимално озеленена площ от 20%-40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 28.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 5210 / 27.06.2017г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че по обявен проект за ПУП – ПРЗ за УПИ І с идентификатор по кадастрална карта 11538.501.328 в кв.24 по плана на гр.Свети Влас в законния срок е постъпило становище вх.№Н2-УТ-3174-001/05.05.2017г. от Минка Гочева Ангелова, видно от акт от 12.05.2017г.
Констатации : Становище относно проект за ПУП –ПРЗ за УПИ І с идентификатор по кадастрална карта 11538.501.328 в кв.24 по плана на гр.Свети Влас с вх.№Н2-УТ-3174-001/05.05.2017г. е подадено от Минка Гочева Ангелова в качеството и на заинтересовано съгласно чл.131 ЗУТ лице - собственик на УПИ ІІ в кв.24 по плана на гр.Свети Влас. Относно визираното в становището по представения план за регулация: ОбЕСУТ счита за удачно предложението в част план за регулация на разработката да се посочат площите както на УПИ І така и на УПИ ІІ и УПИ ХХХVІІ. Относно визираното в становището по план за застрояване:С плана за застрояване за собствения на вносителката на становището УПИ ІІ се предвижда сключено основно застрояване към УПИ І с височина до 10,00м. Дълбочината на застрояване на калкана следва да се докаже с отделен инвестиционен проект за сграда. Същото важи и за бъдещата застройка в УПИ І с Н=15,00м, която е отдръпната на нормативно отстояние от УПИ ІІ и за която следва да се приложи чл.31 ал.5 от ЗУТ. РУП съгласно чл.113 ал.2 ЗУТ се изготвя само при намалени отстояния между проектни и заварени сгради или при свързано застрояване в повече от два имота.
Заявеното желание за изменение на ПУП, в частта му план за застрояване, касаещо предвиждане и за УПИ ІІ средно застрояване и етажност със съответните нови показатели за застрояване следва да се възложи от вносителката на становището с отделно искане за изготвяне на отделен ПУП-ПЗ за УПИ ІІ.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 27.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Реконструкция на съществуващ апартамент с идентификатор 51500.502.8.4.9 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Преустройство и промяна предназначение от 2 броя магазини за промишлени стоки в „Заведение за бързо обслужване”” в УПИ ХІІ-98 кв.42 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.501.148 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПЕТ
АПАРТАМЕНТА В ТРИ" В УПИ ХVІІІ525А В КВ.33 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5115/ 22.06.2017г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІІ-общ., кв. 25, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.306 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ ІІІ-общ., кв. 25, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.306 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, като се предвижда промяна на устройствената зона на имота от „Жм” на „Сц”, завишават се плътността на застрояване от К пл.=45% на К пл.=60% и Кинт. от 1.20 на 2.10; променя се характера на застрояване от застрояване с малка височина /Н≤10.00м/ на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/ и установяване на минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 24.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-4883/13.06.2017г. от

"ДОМУС АУРЕА" ЕООД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на
фотоволтаична електроцентрала с мощност 19.5 кVVр върху покрива на
съществуваща жилищна сграда за курортни нужди в ПИ 51500.507.500 по
плана на к.к."Слънчев бряг-изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-4882/13.06.2017г. от

"ДОМУС АУРЕА" ЕООД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на
фотоволтаична електроцентрала с мощност 21.87 кVVр върху покрива на
съществуваща жилищна сграда за курортни нужди в ПИ 51500.507.357
по плана на к.к."Слънчев бряг-изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5055/ 20.06.2017г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1013/ 15.06.2017г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ VІ-общ., кв. 7, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.406 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ VІ-общ., кв.7, ПИ 51500.503.406 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, като се завишава Кинт. от 1.70 на 2.00 и максималната височина на застрояване от Н=10.00м. на Н=15.00м. при запазване на устройствената зона „Жс”, Кпл. от 50% и минимално озеленена площ от 40%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 20.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Преработка по време на строителство за поетапно въвеждане в експлоатация на пекарна и сладкарница като първи етап и цялата останала част от сграда по РС№69/30.09.2008г. с допълнение №102/24.06.2013г. като втори етап, изградена в УПИ ХV кв.55 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.507, сграда с идентификатор 51500.502.507.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.502.507.1.178”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews