ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛВАЩО ЕДНОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ В УПИ ІІІ-349,351 /ПИ 11538.501.533 В КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СВЕТИ ВЛАС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА-СЕКЦИИ А И Б" В ПИ 11538.3.96 ПО ПЛАНА НА ГР. СВЕТИ ВЛАС, МЕСТНОСТ "ЮРТА-ПОД ПЪТЯ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6167/01.12.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1426/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.459 по кадастралната карта. Проектът касае установяване на зона „Ц“ в имота и характер на застрояване – преобладаващо застрояване със средна височина (до 15м.). Променя се отреждането на имота от „за съд и прокуратура“ на „за съд“, завишават се стойностите на Кплътност от 52,90% на 80% и Кинтензивност от 1,06 на 2,50, като минимално озеленената площ е 20%. Начинът на застрояване е свързано, при покриване на калкани на сгради към УПИ ХХІ-общ. /ПИ 51500.502.460/ на изток и към УПИ ХХІІІ-общ. /ПИ 51500.502.470/ на юг, при спазване разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗУТ. Променя се номера на урегулирания имот от УПИ ХХ-общ. на УПИ УПИ ХХ-459, общ. в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Проектът съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери е неразделна част от заповедта.
Заповед №1426/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ и РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на настоящото уведомление, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 02.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ с изх.№Н2-УТ-6166/01.12.2020г.

ПУП-ПЗ за смяна предназначението на ПИ 02703.16.124 в землището на с.Баня, местност“Сувала“

На основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ, община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица че с Решение №260 от Протокол №12/21.10.2010г. на Общински съвет Несебър е одобрено задание за ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ 02703.16.124 в землището на с.Баня, местност „Сувала”, община Несебър.


Публикувано на 02.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ Н2-УТ-401-002/ 20.11.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1563/28.10.2020г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди, по отношение на поземлен имот с идентификатор 61056.68.25 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Хендек тарла“.
Проектът предвижда промяна на трайното предназначение на ПИ 61056.68.25, м.“Хендек тарла“ от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, , като същият се разделя на два новообразувани поземлени имота, единият от които се отрежда „За жилищно строителство и обществено обслужване в партера“, а другият- „За трафопост“. Въвежда се устройствена зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели: Пл. застр.- 30%, Кинт- 1,5, Нкорниз≤10м., минимално озеленена площ- 50% .
Заповед №1563/28.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община НесебърПубликувано на 20.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1752/18.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщаваме Ви, че е приет проект за изменение на ПУП–ПЗ за изграждане на нова водна камера на напорен водоем с обем V =4500куб.м. в ПИ с идентификатор 53045.521.3 по КК на гр.Обзор. Исканото изменение предвижда отреждане на имота „За водоем“ ,въвеждане на устройствена зона „Пп“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ с идентификатор 53045.521.3: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%.
Проектът е приет с протоколно решение т.17 от протокол № 3 от 15.04.2020г. на ОбЕСУТ при Община и се намира в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана ЩереваПубликувано на 18.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-2561-001-001/ 13.11.2020г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1495/23.10.2020г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди, по отношение на поземлен имот с идентификатор 61056.78.5 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Чатал тепе“.
Проектът предвижда промяна на трайното предназначение на ПИ 61056.78.5, м.“Чатал тепе“ от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, имотът се отрежда „За склад с администрация и обществено обслужване“, въвежда се устройствена зона „Пп“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване- 30%, Кинт- 0,8, Нкорниз≤10м., минимално озеленена площ- 50% .
Заповед №1495/23.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община Несебър


Публикувано на 13.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-967/12.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1506/27.10.2020г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПР за УПИ XIII-общ. от кв.8 /ПИ с идентификатор 53045.501.98 по КК/.
Заданието предвижда провежедане на вътрешните регулационни линии на УПИ XIII-общ. към УПИ I, УПИ II и УПИ XII и улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на ПИ 53045.501.98 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Обзор. Площа на УПИ XIII-общ. се променя от 493 кв.м. на 483 кв.м. в съответствие с Акт за частна общинска собственост № 5367 от 28.01.2013г., вписан в СВ Несебър под № 90, т. 2, вх. рег.№ 599 от 06.02.2013г.Не се променя отреждането на имота „За жилищно строителство” и устройствена зона „Жм”.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева

Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5468-003/12.11.2020г.

ДО
„АУТО ФАКТОР“ЕООД

С АДРЕС: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА“,
УЛ.“АДРИАНА БУДЕВСКА“ №2, ЕТ.5, АП.48


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“. ПИ 51500.204.231 е с площ 2010кв.м., вид територия „Горска“, начин на трайно ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора“, частна държавна собственост. С представения проект се променя предназначението на територията от „Горска“ в „Урбанизирана“, от ПИ 51500.204.231 се урегулира УПИ XLІV-231 в кв.55 по плана на гр.Несебър, на площ от 1555,90кв.м., който се отрежда „пречиствателна станция за питейни и отпадни води“ и се обособява тупикова улица /алея с усилена настилка/ с площ 454,10кв.м. за обезпечаване на свободния и безплатен пешеходен и транспортен достъп до плажната ивица и до пречиствателното съоръжение. За новоурегулирания УПИ XLІV-231 се въвежда устройствена зона „Од“ и се установяват устройствени показатели, както следва: Кплътност=20%, Кинтензивност=0,50, максимална височина Н=7,50м. и минимално озеленена площ – 70%.
Проектът за ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-5909/12.11.2020г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план схема за обект: „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър“. Трасето на водопровода попада последователно в следните имоти в регулационните граници на гр. Несебър: 137,91 м. в ПИ 51500.502.551 с НТП „За второстепенна улица“; 195,14 м. в ПИ 51500.502.503 с НТП „За второстепенна улица“; 201,71 м. в ПИ 51500.502.504 с НТП „За второстепенна улица“; 168,88 м. в ПИ 51500.502.474 с НТП „За второстепенна улица“; 209,08 м. в ПИ 51500.502.458 с НТП „За второстепенна улица“; 197,73 м. в ПИ 51500.502.452 с НТП „За второстепенна улица“; 115,65 м. в ПИ 51500.502.432 с НТП „За второстепенна улица“; 95,40 м. в ПИ 51500.502.301 с НТП „За второстепенна улица“; 835,35м. в ПИ 51500.502.817 с НТП „За друг вид озеленени площи“; 3,2 м. в ПИ 51500.502.292 с НТП „За друг вид озеленени площи“; 136,64 м. в ПИ 51500.502.291 с НТП „За второстепенна улица“; 197,48 м. в ПИ 51500.502.189 с НТП „За второстепенна улица“; 252,30 м. в ПИ 51500.502.145 с НТП „За второстепенна улица“; 41,95 м. в ПИ 51500.502.57 с НТП „За второстепенна улица“; 9,57 м. в ПИ 51500.502.59 с НТП „За второстепенна улица“; 7,46 м. в ПИ 51500.502.60 с НТП „За второстепенна улица“; 180,78 м. в ПИ 51500.502.76 с НТП „За второстепенна улица“; 127,80 м. в ПИ 51500.502.206 с НТП „За второстепенна улица“; 101,39 м. в ПИ 51500.502.376 с НТП „За второстепенна улица“; 13,86 м. в ПИ 51500.502.416 с НТП „За второстепенна улица“ и 220,02 м. в ПИ 51500.502.415 с НТП „За второстепенна улица“ по КК на гр. Несебър. Площите с ограничение в урбанизирана територия попадат последователно в следните имоти в регулационните граници на гр. Несебър: 827 кв.м. в ПИ 51500.502.551; 1164 кв.м. в ПИ 51500.502.503; 6 кв.м. в ПИ 51500.502.802 (УПИ І-802 кв.55В) с площ 2313кв.м., с вид територия „Урбанизирана“, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, частна собственост; 1210 кв.м. в ПИ 51500.502.504, 972 кв.м. в ПИ 51500.502.474; 4 кв.м. в ПИ 51500.502.526; 14 кв.м. в ПИ 51500.502.509 (УПИ ХVІІ кв.55) с площ 404 кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост; 4 кв.м. в ПИ 51500.502.505 (УПИ ХІІІ кв.55) с площ 381 кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост; 1 кв.м. в ПИ 51500.502.510; 1254 кв.м. в ПИ 51500.502.458; 1186 кв.м. в ПИ 51500.502.452; 694 кв.м. в ПИ 51500.502.432; 575 кв.м. в ПИ 51500.502.301; 79 кв.м. в ПИ 51500.502.817; 77 кв.м. в ПИ 51500.502.292; 761 кв.м. в ПИ 51500.502.291; 1185 кв.м. в ПИ 51500.502.189; 1514 кв.м. в ПИ 51500.502.145; 252 кв.м. в ПИ 51500.502.57; 63 кв.м. в ПИ 51500.502.59; 45 кв.м. в ПИ 51500.502.60; 1084 кв.м. в ПИ 51500.502.76; 767 кв.м. в ПИ 51500.502.206; 599 кв.м. в ПИ 51500.502.376; 81 кв.м. в ПИ 51500.502.416 и 1320 кв.м. в ПИ 51500.502.415 по кадастралната карта на гр. Несебър.
Проекта за изменение на ПУП план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews