АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯ



О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ




Публикувано на 14.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ




Публикувано на 13.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-872/10.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПР по отношение на УПИ II-471 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.487 , кв.49а по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя предназначението на имота от „За жилищно строителство“ на „За апартаментен хотел“, като се запазва устройствената зона на имота „Жс“ и устройствените показатели: Пзастр. = 70%, Кинт от 1,8, процент на озеленяване 30% и максимална височина Н≤15,00м.
Проектът за ПУП–ПР се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 10.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-788/08.02.2023г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №163/07.02.2023г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.74.49, №51500.74.50, №51500.74.57 и №51500.74.61 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Заповед №163/07.02.2023г. на зам. кмета на Община Несебър ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ




Публикувано на 06.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ




Публикувано на 06.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3639-001/06.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №146/ 01.02.2023г. е одобрен проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване по отношение на УПИ VI-176 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.356 , кв.18 по плана на с.Равда, при спазване условията на настоящата заповед, а именно: промяна на вътрешните регулационни линии (към УПИ IV-174, V-175 и VII-177) по имотни граници на поземлен имот с идентификатор по КК 61056.502.356. С промяната на регулационните граници новообразувания УПИ е с площ 435кв.м. Предвижда се отреждане „За жилищно строителство и КОО“, както и промяна на номера на имота от УПИ VI-176 на УПИ VI-356, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,90, Позел.= 30% и максимална височина на застрояване 12м.
Заповед №146/ 01.02.2023г. и проектът за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и могат да се прегледат от заинтересуваните лица.

Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова



Публикувано на 06.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-696/03.02.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №24/03.02.2023г. на Община Несебър /оператор „Водоснабдяване и канализация“ЕАД/ за „Реконструкция на ВиК мрежата на гр.Несебър“, подобект 1: „Реконструкция на външен водопровод от НР Стролата до връзка със съществуващи водопроводи за гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Свети Влас и изграждане на втора камера на НР „Стролата“ в землището на с.Равда, община Несебър, облас Бургас“, подобект 2: „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър, община Несебър, област Бургас“, подобект 3: „Реконструкция на външна водопроводна мрежа от ПС “Кошарица-Кучкарника“ до водоем „Ханска шатра“, гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас“ и подобект 4: „Рехабилитация на КПС 4, 10, 10а, 7, 15 в гр.Несебър, община Несебър, област Бургас“ в имоти с идентификатори 51500.22.105 по КК на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“; 51500.74.140, 51500.75.25, 51500.76.40, 51500.76.41, 51500.77.37, 51500.79.16, 51500.85.13 и 51500.740.33 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“; 51500.200.2, 51500.200.8, 51500.201.164, 51500.201.195, 51500.201.227 и 51500.204.163 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта Балкана“; 51500.502.57, 51500.502.59, 51500.502.60, 51500.502.76, 51500.502.145, 51500.502.189, 51500.502.206, 51500.502.291, 51500.502.292, 51500.502.301, 51500.502.376, 51500.502.415, 51500.502.416, 51500.502.432, 51500.502.452, 51500.502.458, 51500.502.474, 51500.502.503, 51500.502.504, 51500.502.551, 51500.502.817, 51500.502.860, 51500.503.37 и 51500.510.70 по КК на гр.Несебър; 61056.15.105, 61056.15.108, 61056.20.113, 61056.30.101 и 61056.33.100 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“; 61056.22.103, 61056.22.110 и 61056.22.112 по КК на с.Равда, м.“Мерата“; 61056.33.102, 61056.35.106, 61056.35.107, 61056.35.108, 61056.54.21 и 61056.54.28 по КК на с.Равда, м.“Блато“ и 61056.37.100 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. След изтичане на 7 дневния срок от датата на настоящото съобщение, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова



Публикувано на 03.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 613 /31.01.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 116/ 25.01.2023г. на кмета на община Несебър е одобрено изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ V-162 /ПИ 11538.3.162/ в кв.4 по плана на гр. Свети Влас, който план касае провеждане на регулационните линии на УПИ VІІ така , че да съвпадат със съответната имотна граница по кадастрална карта, както и да се обособят нов УПИ VІІ-162 с площ 428 кв.м и нов УПИ ХVІ-162 с площ 462 кв.м и тупикова улица о.т. 400 - о.т. 401 с площ 61 кв.м.
УПИ VІІ-162 и УПИ ХVІ-162 в кв.4 се отреждат „За жилищно строителство, устройствена зона „Жм“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване - 40%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 31.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6836/27.01.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с Решение № 106/25.01.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ в следните части: „Изменение на ПРЗ за УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с. Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308 и фотоволтаична централа с мощност до 45 kWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с. Приселци, с
идентификатор по КККР 58431.501.308“.
Видно от представеното заданието се касае изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VІ-30 в кв.9 по плана на с. Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КККР на с. Приселци, с цел промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, при запазване на устройствената зона „Жм“ и устройствени показатели :Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%,максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа).Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
Решението може да бъде оспорена, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
Заданието и Решението се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116




Публикувано на 27.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews