АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № Н2-УТ-336/ 19.01.2023г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 49/ 18.01.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.188 в кв. 20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае провеждане на регулационната граница между УПИ ХІІІ-общ. и УПИ ХІІ-общ., кв. 20 по контура на реализирания калкан в УПИ ХІІ-общ. След изменението площта на УПИ ХІІІ-общ. става 492 кв.м.
Променя се устройствена зона на УПИ ХІІІ-общ., кв.20 от „Жм” (жилищно застрояване с ниска височина) на „Жс” (жилищно застрояване със средна височина), като се запазват отреждането „за жилищно строителство“ и начина на застрояване- свързано с УПИ ХІІ-общ., кв.20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Променя се характера на застрояване на УПИ ХІІІ-общ., кв. 20 – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/, Етажност – до 4 етажа и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%; Кинт=2.0 и минимално озеленена площ - 30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 19.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 297 /18.01.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2786/ 21.12.2022г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.2.154 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, местност „Юрта“.
ПИ 11538.2.154 е предложен за включване в плана за регулация на с.о. „Инцараки“, като се урегулира в УПИ І-154 на площ от 2 762 кв.м в новообразуван квартал 65.
За УПИ І-154 е предвидено отреждане „За жилищно-курортно строителство“ в устройствена зона „Жм“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
С проекта се предлага делба на УПИ І-154/ПИ 11538.2.154/ на четири нови УПИ: УПИ І-173 на площ от 1 245 кв.м, УПИ ІІ-174 на площ от 500 кв.м, УПИ ІІІ-175 на площ от 501 кв.м и УПИ ІV-176 на площ от 516 кв.м с отреждане „За жилищно-курортно строителство“ в устройствена зона „Жм“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%. Обособява се ПИ с проектен идентификатор 11538.2.177 на площ от 262 кв.м с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова

Публикувано на 18.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 17.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 17.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-186/12.01.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №27/ 12.01.2023г. е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI с идентификатор по кадастрална карта 73571.501.72 и УПИ XХII с идентификатор по кадастрална карта 73571.501.73 в кв.4 по плана на с. Тънково. С изменението на плана за застрояване се запазва съществуващата устройствена зона „Жм“, но се променя отреждането на имота „За цех за тестени изделия“ и се установяват устройствени показатели: Пзастр.=60%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк≤10м. и минимално озеленена площ 40% .
Заповед №27/12.01.2023г. и проектът за ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на връчване на съобщението, съгласно чл.18а от АПК.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова- гл. експерт отдел „УТ“ при Община НесебърПубликувано на 12.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 10.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 05.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 23.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7133/22.12.2022г.

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава че със Заповед №2789/19.08.2022г. на Директора на дирекция „УТ,ИП, ИКС“ е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-157 кв.20 по регулационния план на с.Баня, представляващ имот с идентификатори по кадастралната карта 02703.501.674 по КК на с.Баня.
С одобреното изменението на ПУП-ПР се предлага северната,североизточната и северозападната вътрешна регулационна линия на УПИ ХІ-157 да се приведе към кадастралната граница на имота по действащата одобрена кадастрална карта и новообразуваният УПИ ХІ-674 става на площ от 1424кв.м. устройствената зона не се променя, остава Жм., с показателите за устройство и застрояване са както следва: платност на застрояване- П% ≤ 60%, Кинт ≤ 1.2, минимално озеленяване-40% и височина на застрояване-максимална кота корниз 10.0м, начинът на застрояване – свободно (е).

Проектът и заповедта се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.


Публикувано на 23.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7121/22.12.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2790/21.12.2022г. е одобрен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-165, с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.388 , кв.20 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство “ на „За жилищни и търговски сгради“. В частта „План за застрояване“ се запазват начинът на застрояване- свързано за строяване в два имота, характерът на застрояването- ниско за строяване – до 10м. и устройствена зона „Жм“. Повишават се Плътността на застрояване от 44% на 60% и Процентът на озеленяване от 20% на 40%, като се намаля Коефициента на интензивност на застрояване (Кинт.) от 1,3 на 1,2. С предложеното проектно решение в част „План за регулация“ уличните регулационни линии на УПИ І в кв.20 се променят по имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което 9 кв.м. от улицата, проведена западно от имота, се придават към УПИ І, а 6 кв.м. от УПИ І се придават към същата улица. В резултат на изменението площта на УПИ І се променя от 536 кв.м. на 539 кв.м.
Заповед №2790/21.12.2022г. и проектът за ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 22.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews