ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-1850/04.04.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Здравка Кръстева.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 12.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-763-001/12.04.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със заповед №225 от 09.03.2022г.е одобрен проект за ПУП-ПРЗ, с който се предвижда промяна на регулационните линии на УПИ VІІ в съответствие с имотните граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 61056.502.190. Предвижда се промяна отреждането на имота от „Жм“ на „Жс“, промяна на отреждането от „За жилищно строителство“ на „За жилищно строителство и заведение за хранене и развлечение“, повишаване на максималната височина на застрояване от 10 на 10,5м. и се установяват градоустройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤70%, Кинтензивност≤1,80, минимално озеленена площ≤мин.30%, максимална височина на застрояване Нкорниз≤10,5м.
Заповед №225/ 09.03.2022г. и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 12.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1961/07.04.2022г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №460/04.04.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І-18 с идентификатор по КК 51500.502.18, УПИ ІІ-20 с идентификатор по КК 51500.502.20, кв.78б по плана на гр.Несебър и имоти с идентификатори 51500.502.21 и 51500.502.306 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 07.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3725-002/05.04.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица , в т.ч.„МАРИО ФАРМА“ООД, ЕИК 201957450 и Георги Александров Милушев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №141/09.11.2021г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “ “Хотелски комплекс с вилно селище : втори етап-сграда „Г“-пансионат и пристройка –гараж към сграда „Г““ с идентификатор по КК 11538.502.389.4 и 11538.502.389.5, намиращ се в имот ІІІ-6028,6029 с идентификатор 11538.502.389, квартал 11 по плана на гр.Свети Влас-юг, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 05.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 31.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Хотелски комплекс“ в ПИ 51500.510.193 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Акротирия“ “, с възложител „Кондор“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ФАЙЛ 2
ФАЙЛ 3Публикувано на 29.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1662/ 25.03.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 307/ 24.03.2022г. на Кмета на Община Несебър е одобрен Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване, представляващ план – извадка, съгласно чл.133, ал.1 от ЗУТ по отношение на ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 по кадастралната карта на гр. Свети Влас (УПИ ІІІ-325 в кв.36 по одобрения със Заповед № 246/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация на с.о. „Инцараки“).
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно кадастралната карта на гр. Свети Влас и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата от 5,0м.
ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 се урегулира в УПИ ІІІ-406, кв. 36, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта с площ от 475 кв.м.
Запазва се устройствената зона Жм, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат следните устройствени показатели: Кпл.≤60%; Кинт.≤1,2, максимална височина на застрояване Н ≤ 10м и П озел. ≥40%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 25.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за ПИ с ид. 61056.501.422
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 23.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 23.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 следваща»

Content Management Powered by CuteNews