ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-5405/25.10.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.77.18 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 1667кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Лозе“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За вилни сгради“, въвеждане на устройствена зона „Ов“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.77.18: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤0.8, Нкорниз≤ 7.0 и минимално озеленяване≤ 50%.
Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община Несебър

Публикувано на 25.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№5406/25.10.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2391/22.10.2020г. проект за изменение на ПУП-План за застрояване за ПИ 73571.27.26, местност „Боруна“, с.Тънково, и комуникационно- транспортен план за пътна връзка към имота от път III-9061 „Тънково- Слънчев бряг“ при км. 6+480 ляво. С представения проект се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство“ в „За автосервиз с администрация и обществено обслужване“, запазване на устройствената зона на имота „Жм“ и установяване на устройствени показатели за частта от имота с площ 152кв.м. попадаща в зона „Б“ съгласно ЗУЧК: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс.-1,20, Нкорниз- 10м. и минимално озеленена площ –50% и установяване на устройствени показатели за частта от имота с площ 1329кв.м. попадаща извън зона „Б“ съгласно ЗУЧК: Плътност на застрояване-40%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс.-1,20, Нкорниз- 10м. и минимално озеленена площ –50% и паркиране в границите на имота.
Заповед №2391/22.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова- ст. експерт отдел „УТ“ при Община Несебър


Публикувано на 25.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изграждане на Апарт-хотел в УПИ ІІ-4034 /ПИ 11538.4.34/ в кв.26 по
плана на гр.Свети Влас, м. "Юрта-под пътя".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-План за застрояване за имот ПИ 11538.2.155 /предишен
идeнтификатор 11538.2.10/, гр. Свети Влас, местност "Юрта"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-План за застрояване за имот ПИ 11538.2.154 /предишен идентификатор 11538.2.10/, гр. Свети Влас, местност "Юрта".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5242/14.10.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект
„Външно ел. захранване на обреден дом към гробищен парк Несебър“ в поземлен
имот 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“. Трасето на
кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ
51500.74.74 - като за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП, продължава в ПИ
51500.73.22 с площ 11906кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин
на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, преминава през ПИ
51500.74.72 с площ 636кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За паркинг“, общинска собственост, продължава в ПИ 51500.74.71 - като
за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП до ново ТЕПО на границата на ПИ
51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“. Дължината на
трасето е 221,08м. в урбанизирана и транспортна територия, като 215,52м. попадат в
ПИ 51500.73.22 и 5,56м. попадат в ПИ 51500.74.72 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Определена е сервитутна граница от 1м. до 1,30м. от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 441,93кв.м. в урбанизирана и
транспортна територия, като 430,87кв.м. попадат в ПИ 51500.73.22 и 11,06кв.м.
попадат в ПИ 51500.74.72 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска
администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5240/14.10.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на обреден дом към гробищен парк Несебър“ в поземлен имот 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“.
Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през
ПИ 51500.74.74 с площ 1402кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост,
продължава в ПИ 51500.73.22 и ПИ 51500.74.72 – като за тази част от трасето е
изработена устройствена план – схема, продължава в ПИ 51500.74.71 с площ
537кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост до ново ТЕПО на
границата на ПИ 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Дължината на трасето е 177,12м. в земеделска територия, като 73,7м. попадат в ПИ
51500.74.74 и 103,42м. попадат в ПИ 51500.74.71 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Определена е сервитутна граница от 1м. до 1,20м. от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 359,25кв.м. в земеделска
територия, като 147,01кв.м. попадат в ПИ 51500.74.74 и 212,24кв.м. попадат в ПИ
51500.74.71 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация
гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5194/12.10.21г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-245 в кв.43 по плана на с.Баня, община Несебър,
с идентификатор 51500.501.271 по кадастралната карта. С проекта се променя
отреждането на УПИ V-245, кв.43 по плана на с.Баня от „за друг вид производствен
складов обект“ на „за жилищно строителство и КОО“, устройствена зона „Жм“,
максимална височина H≤10,00м., начин на застрояване- свободно и показатели
Пзастрояване≤60%, Кинтензивност≤1,20 и Позеленяване≥40%.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община
Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от
заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок
от датата на настоящото съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29335 Д. Карагогова


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5196/12.10.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община
Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за
строеж № 177/11.10.2021г. за обект “Приемо-предавателна станция №5245 на
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, разположена на покрива на х-л „Орел“ сграда с
идентификатор по КК 51500.505.91.2, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър,
област Бургас.“ в УПИ VІІ, кв.15 по плана на к.к.“Слънчев бряг-изток“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър,
ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред
Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на
настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагоговa


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5197/12.10.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община
Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за
строеж № 178/11.10.2021г. за обект “Приемо-предавателна станция за глас и/или
данни BS3302_А на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с
идентификатор по КК 51500.506.549.1, к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър,
област Бургас.“ в УПИ V-299, кв.4301 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър,
ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред
Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на
настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагоговa


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 следваща»

Content Management Powered by CuteNews