АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-6897/13.12.2022год.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен и приет с протоколно решение по т. 8 от Протокол №10 от проведено заседание на ОбЕСУТ на 16.11.2022 г. проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-660, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.101 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 404 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-660 /51500.508.101/ в кв.404 е с площ 1665кв.м., с отреждане „За търговско-административна сграда“ без места за настаняване и подслон в курортна зона „Ок“ със следните действащи утройствени показатели: Плътност на застрояване-45%, Кинт-1,50, Нкорниз-15 м., минимално озеленена площ-50% и паркиране в границите на имота. С представения проект се променя отреждането на имота от „За търговско-административна сграда“ в за „Жилищни сгради“ и устройствена зона от „Ок“ в „Жс“ при запазване на съществуващите устройствени показатели , при спазване на цитираните по-горе нормативни изисквания, както и на всички указания и изисквания на съответните компетентни органи дадени в рамките на техните правомощия, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №35 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29335, Евдокия Петрушева


Публикувано на 13.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6467/12.12.2022г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщаваме Ви, че е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за за V в кв.26 /ПИ с идентификатор 53045.502.213 по КК на гр. Обзор. С проектаИзменението на плана за регулация предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ V по имотните граници на ПИ 53045.502.213 по влязла в сила кадастрална карта. С промяната към УПИ V ще се придадат 13кв.м. от УПИ ІV и 47кв.м. от УПИ ІІІ, а 31 кв.м. от УПИ V ще се придадат към УПИ VІ и 9 кв. м. от УПИ ІІІ ще се придадат към УПИ VІ.
По отношение на плана за застрояване, изменението предвижда увеличаване на плътността на застрояване от 45% на 60% и височината на застрояване от 2 етажа на 3 етажа (H≤10м), допустими в рамките на устройствена зона „Жм“. Запазва се Кинт.≤1,20 и Позел.≥40%. Запазва се начина на застрояване-свързано в два имота и покриване на заварен калкан в УПИ VІ.
Проектът е приет с протоколно решение т.7 от протокол № 11 от 23.11.2022г. на ОбЕСУТ при Община и се намира в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 12.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6819/08.12.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №2600/11.11.2022г. на Директора на дирекция „УТ, ИП, ИКС“, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ І-410 с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.32, находящ се в кв.77 по плана на гр.Несебър, който план касае установяване за УПИ І-410 на смесена централна зона „Ц“, начин на застрояване - свързано застрояване, като се предвижда задължителна линия на застрояване към сграда с идентификатор 51500.502.33.6 и характер на застрояване – със средна височина (до 12м.). Променя се отреждането на имота от „За месокомбинат“ на „За жилищно строителство и обществено обслужване“. Във връзка с идентификатора на имота /51500.502.32/ по кадастрална карта, номерът на УПИ І-410 се изменя на УПИ І-32. Установяват се устройствени показатели за УПИ І-32, както следва: Кплътност=60%, Кинтензивност=2,20, минимално озеленена площ - 35% и етажност - до 4 етажа /H≤12,00м./, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №2600/11.11.2022г. на Директора на дирекция „УТ, ИП, ИКС“ и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4035-003/07.12.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Светла Иванова Шентова, Дмитрий Геннадиевич Щукин, Валерий Леонидович Вербицкий, Мая Славчева Кьорова, Десислав Славчев Кьоров и Здравко Атанасов Белев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №109/26.08.2021г. ведно със Заповед №109-2021-001/02.02.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищни сгради „А“ и „Б“ за сезонно ползване“ с идентификатор по КК 51500.86.28.1 и 51500.86.28.2, находящ се в имот с идентификатор по КК 51500.86.28 в местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 07.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-6759/ 05.12.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 2675/ 02.12.2022г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за УПИ V - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.169 в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае разделяне на УПИ V-общ. в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър на два нови – УПИ V-общ. и УПИ ХV-общ. с проектни идентификатори, съгласно удостоверение изх. № 25-358600-07.11.2022г. на СГКК- Бургас, съответно 51500.503.511 с площ 359 кв.м и 51500.503.512 с площ 353 кв.м.
С изменението за новите УПИ се запазва устройствена зона „Жс” и устройствените показатели Кпл.-51%;, Кинт.-1,4; Н≤12.00м и минимално озеленяване -30%. Установява се свързано основно застрояване между двата имота и допълващо застрояване с Н=3,60м.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 06.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6729/ 05.12.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 2676/ 02.12.2022г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХІ-499, кв. 31, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.499 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване за имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство“, характер на застрояване – застрояване със средна височина до 15м, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0, максималната височина на застрояване Н ≤ 15.00м и минимално озеленяване - 30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.
Публикувано на 06.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6561/05.12.2022г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 225 / 02.12.2022г. за обект “„Укрепване на свлачище над кв.44, кв.45 и ул.„Младежка“ в гр. Обзор, община Несебър“
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица. Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 05.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публикувано на 30.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 6565/28.11.2022г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2645/23.11.2022г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение
на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ с идентификатор по КК 11538.501.305, УПИ ХІІ с идентификатор по КК 11538.501.304 и УПИ ХІІІ с идентификатор по КК 11538.501.301, в кв. 24 по плана на гр. Свети Влас,
С проекта се променят страничните регулационни линии на УПИ ХІІ в кв. 24 по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което към УПИ ХІІ се придават 17 кв.м от УПИ ХІ, 15 кв.м от УПИ ХІІІ.
Уличните ругулационни линии на УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв.24 се провеждат по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което от улицата се придават 2 кв.м към УПИ ХІ, 6 кв.м към УПИ ХІІ и 4 кв.м към УПИ ХІІІ.
С промяната УПИ ХІ става на площ от 513 кв.м, УПИ ХІІ става на площ от 493 кв.м, УПИ ХІІІ става на площ от 435 кв.м.
Установява се свързано допълващо застрояване между УПИ ХІІ и ХІІІ, разположено на уличната регулационна линия.
Не се променя начинът и характерът на основното застрояване, както и отреждането на имотите „за жилищно строителство“.
Запазва се предвиждането на действащия РУП за свързано застрояване между УПИ ХІ и ХІІ.
Градоустройствените показатели за УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв. 24 остават без промяна, както следва: Плътност на застрояване - 45%, Кинт - 1.2, Височина Н - 10м, П озеленяване - 40%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакт 0554/29331
Елена ДимитроваПубликувано на 28.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Публикувано на 25.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews