АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-566/28.09.2023г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №2557/21.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.110 по КК, м.“Припека“, с. Приселци, община Несебър. Проекта касае промяна предназначението на територията от „Земеделска“ на „За фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“, като се предвижда на устройствена зона „ПП“ и установяване на следните устройствени показатели за
ПИ58431.115.110: Плътност на застрояване ≤80%, Кинт. ≤1,00, Нкорниз≤ 7,50м. ,минимално озеленяване≤ 20% и паркиране в границите на имота.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.Публикувано на 28.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4369/28.09.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2558/21.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-90 /ПИ с идентификатор по КК 53045.501.74 в кв.14 по плана на гр.Обзор . Проектът касае провеждане на вътрешната регулационна линия на УПИ І-90 и УПИ ХХІІ-90, кв.14 гр.Обзор по имотна граница между ПИ 53045.501.74 и 53045.501.73 по КККР на гр.Обзор. След изменението площта на УПИ І-74 е 532 кв.м., а площта на УПИ ХХІІ-73 е 590 кв.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/


Публикувано на 28.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4670-001/25.09.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2555/ 21.09.2023г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-489 /61056.501.139/, УПИ II-489 /61056.501.141/, УПИ III-489 /61056.501.144/, УПИ XXXV-489 /61056.501.143/ и УПИ XXXVI-489 /61056.501.653/ в кв.34 по плана на с.Равда, който план предвижда обединяване на УПИ I-489 /61056.501.139/, УПИ II-489 /61056.501.141/, УПИ III-489 /61056.501.144/, УПИ XXXV-489 /61056.501.143/ и УПИ XXXVI-489 /61056.501.653/ в кв.34 по плана на с.Равда в нов УПИ I-501.139, 501.141, 501.143, 501.144, 501.653 с площ 3064кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“ и установяване на устройствена зона „Жс“, при устройствени показатели: максимална плътност на застрояване- 60%, Кинтензивност=1,80, максимална етажност- Нкорниз-12,00м., минимално озеленена площ- 30% .
Заповед №2555/ 21.09.2023г. на Кмета на Община Несебър и проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 25.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5628/13.09.2023г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-План за застрояване за ПИ 73571.36.28 по КК на с.Тънково, местност „Над селото“ с площ 1999 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“. Проектът предвижда смяна на предназначението на ПИ 73571.36.28 от „Земеделска“ в „Урбанизирана“ и отреждане на имота за „Жилищно строителство“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните градоустройствени показатели: Плътност на застрояване-70%, Коефициент на интензивност на застрояване- 2,00, Плътност на озеленяване –мин.30%, максимална височина на застрояване Н<12,00м.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 19.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 5738/18.09.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2508/ 18.09.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на УПИ І-3020,3021 /ПИ 11538.3.145/ в кв.17 по плана на КЗ между „Санаториума“ и гр. Свети Влас-ЮГ, землище гр. Свети Влас.
С проекта се изменя номера на имота от УПИ I-3020,3021 на УПИ I-3.145 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, запазва се отреждането на имота „За курортно строителство“, устройствена зона „Ок“, както и плътността на застрояване-30%, Кинт-1.5 и минимално озеленената площ-50%, като се завишава Нкорниз от 13м на 15м, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена ДимитроваПубликувано на 18.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 15.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 13.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 12.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 12.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 08.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews