АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-1042-001/14.11.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №2598/11.11.2022г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, касаещ промяна на страничната регулационна линия между УПИ ІV и УПИ V, в кв.15 по плана на с.Равда, на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ.
В северната част на имотите /по ул.“Свобода/ се предлага свързано застрояване между УПИ ІV, УПИ V и УПИ І в кв.15 по плана на с.Равда. За УПИ ІV и V се запазва отреждане „За жилищно строителство“-устройствена зона „Жм“, Плътност на застрояване до 40%, максимална височина Нк=10м /етажност 3 етажа/, Кинт = 1,20 и мин.озеленяване от 40%.
Заповед №2598/11.11.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 14.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. №Н2-УТ-6009/03.11.2022год.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2557/01.11.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на гр. Несебър, к.к.“Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-660, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.191 по кадастралната карта на гр. Несебър,к.к. „Слънчев бряг-запад“ в кв.404 по плана на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Телефон за контакт 0554/29335
Евдокия Петрушева


Публикувано на 08.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 07.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-113/07.11.2022г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2710/27.10.2022г. на За Кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП–ПЗ за промяна на предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди ПИ 53045.522.10 по КК на гр.Обзор,Община Несебър. С проекта се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“имотът се отрежда за „За жилищно строителство“, въвежда се устройствената зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 30%; К инт. ≤ 1,20; максимална височина на застрояване Н ≤ 10м. и П озел. ≥50%., начин на застрояване – „свободно“ и „свързано“ в подземния етаж
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Публикувано на 07.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-6073/ 04.11.2022г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-391-001/01.06.2022г. на Главния архитект и Заповед № 1209/ 01.06.2022г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ /план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на гр.Свети Влас 11538.504.1042 /УПИ ІІ-581 в кв. 53 по одобрен със заповед № 249/20.09.1990г. план на с.о. „Инцараки“./
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата 6.0 м., предвидена по ПУП-ПР/2021г.
ПИ 11538.504.1042 се урегулира в УПИ ІІ-1042 на площ от 473 кв.м в кв.53.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Представено е писмо изх.№ ПД-711-/1/ от 06.04.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 1 от протокол № 7/ 10.08.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 04.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5957/01.11.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2508/24.10.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и РУП на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І-128, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.501.242 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.31а по плана на гр. Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 01.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2596-002/31.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Екатерина Андреева Боровская, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/16.05.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Смесена сграда („Морско конче“) с апартаменти за сезонно ползване с балнеолечебен център“ с идентификатор по КК 51500.82.57.1, находящ се в имот с идентификатор по КК 51500.82.57 в местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 31.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-263-010/31.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Христо Георгиев Сидеров, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №102/22.06.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №3“ с идентификатор по КК 51500.503.155.5, находящ се в УПИ ІV-общ. с идентификатор по КК 51500.503.155 в кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 31.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2231/24.10.2022г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 149,ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.150 от ЗУТ. Съобщаваме Ви, че с Заповед № 2502/20.10.2022г. на за кмет на община Несебър е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II, кв.23 по плана на гр. Обзор /ПИ 53045.502.306 по КК/ Касаещо запазване на устройствената зона-„Жс“ , като се променя отреждането на имота от „за хотел и КОО“ на „за жилищни сгради“.Запазва се характера на застрояване – застрояване със средна височина H ≤ 12м., както и начинът на застрояване - свързано застрояване в два имота. Запазва се двете зони на свързано застрояване в източната и западната част на имота, съответно с малка височина Н= 7.5м. и средна височина H ≤ 12м . С изменението на РУП се предвижда точното покриване на заварен калкат на законно изградена сграда в УПИ I. Променят се устройствените показатели за имота, както следва : Плътностна застрояване(Пзастр.) се повишава от 45% на 70%, Коефициент на интензивностна застрояване (Кинт.) се повишава от 1,2 на 2.00 Позел. остава 30% и е издадено Рарешение за строеж № 205/20.10.2022г. „Две мнгофамилни жилищни сгради“- Сграда „А“ и сграда „Б“.
Комплексната инициатива се намират в отдел УТ при Кметство гр. Обзор ул.”Ив.Вазов” №2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Разрешението за строеж заедно с останалата част на КИИП подлежи на обжалване чрез главния архитект на Община Несебър пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.
Телефон за контакти 055635116Публикувано на 24.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5771/ 24.10.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 2507/ 24.10.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване в обхват УПИ ХІІ - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.147 в кв. 11 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.
Според приложените задание и скица-проект към него с исканото изменение следва да се предвиди промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤15.00м/ и установяване на следните устройствени показатели: Кпл.≤60%; Кинт.≤2,0; минимално озеленяване - 30% и максимална височина Н≤15.00м. Променя се отреждането на „За жилищно – курортно строителство и обслужващи функции“. Запазва се начина на застрояване - свързано застрояване с УПИ ХІ,кв.11.
Заповедта, ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст. № 31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Телефон за справка 0554/ 2 93 69 – Г.Арнаудова.

Публикувано на 24.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews