ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


„Разширение на гробищен парк - Несебър, имоти с идентификатори 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37.3 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“ с възложител: Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 03.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3908 /20.07.2021г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-7063,7064,7065 с площ 7560 кв.м /ПИ 11538.502.180/ в кв. 33 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ, на основание становище с изх. № Н2-УТ-6001-001/15.02.2021г. на Главния архитект и Заповед № 241/15.02.2021г. на Кмета на Община-Несебър.
С проекта се променя отреждането на УПИ І-7063,7064,7065 от „За жилищно и курортно строителство“ на „За жилищно и курортно строителство и трафопост“ и устройствената зона от „Ок“ на „Жс“, както и смяна на планоснимачния номер от УПИ І-7063,7064,7065 на УПИ І-180 с цел привеждане в съответствие с номера на имота по кадастрална карта.
Предвиждат се следните нови устройствени показатели:
Плътност на застрояване - 60%, Кинт - 2.00, максимална височина на застрояване /Нк/ - 15м , П озеленяване - 30%.
Представено е писмо изх.№ ПД-675-(1) от 03.04.2020г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 1 от протокол № 5/ 16.06.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 26.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "ДИМ ГРУП 09" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 2


Публикувано на 26.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3968/22.07.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за промяна на предназначението
№4/22.07.2021г. на „ИВАНОВИ – КАТЯ ДИМИРЕВА ИВАНОВА“ЕООД за „Промяна предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 51500.502.85.5 по КК на гр.
Несебър от „Цех за производство и продажба на закуски“ в „Магазин за продажба на плодове и зеленчуци“ “ в УПИ ХХІ-459, кв.75 по плана на гр. Несебър /ПИ 51500.502.85 по КК на гр. Несебър/, с адрес: гр. Несебър, ул. „Струма“ №19.
Разрешението за промяна на предназначението, ведно с преписката по издаването му се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за промяна на предназначението се счита за връчено.
Разрешението за промяна на предназначението може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 22.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3909 /19.07.2021г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУППРЗ за УПИ Х-2714 с площ 1780 кв.м /ПИ 51500.27.14/ в кв.33 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр.Несебър, на основание становище с изх. № Н2-УТ-6338/25.02.2021г. на Главния архитект и Заповед № 343/25.02.2021г. на Кмета на Община-Несебър.
С представения проект се променя отреждането на имота от „За хотел“ в „За жилищно и курортно строителство, ЗОХ и озеленяване“ и устройствена зона от „Ок“ в „Жм“ без да се променят устройствените покадатели: Плътност на застрояване - 30%, Кинт - 1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленяване - 50%.
Представено е решение № ПД-2824- /1/ от 08.01.2021г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 2 от протокол № 4/ 21.04.2021г.
на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10,
ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен
срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 22.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3907 /20.07.2021г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-4024 с идентификатор по КК 11538.502.339, в кв. 45 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ, на основание становище с изх. № Н2- УТ-6004-001/21.04.2021г. на Главния архитект и Заповед № 642/21.04.2021г. на Кмета на Община-Несебър.
С проекта се променя устройствената зона от „Ок“ на „Жс“ на УПИ V4024, промяна устройствените паказатели, както следва: Плътност на застрояване от 30% на 50%, Кинт от 1.2 на 2.00, максимална височина на застрояване /Нк/ от - 10м на 15м , П озеленяване от 50% на 30%, при запазване на отреждане „За жилищно и курортно строителство“. Представено е писмо изх.№ ПД-639-(1) от 22.03.2021г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 2 от протокол № 5/ 16.06.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 22.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3361-001/21.07.2021г.


Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1315/17.06.2021г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.76.96 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „земеделска“ в „урбанизирана“, имотът се отрежда „За складова база и логистичен център“, въвежда се устройствена зона „Пп“ и се установяват следните устройствени показатели: Пзастрояване=30%, Кинтензивност=1,50, Нкорниз=15,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед №1315/17.06.2021г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3
ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото
съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на
съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 21.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1750/20.07.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1757/19.07.2021г. на За Кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на гр.Обзор.
Видно от приложеният проект се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с
идентификатор 53045.120.504 по Кадастрална карта на местност „Кметство Обзор “, землище на гр. Обзор, попадащ в зона „Б“ съгласно чл.11,ал.1 от ЗУЧК . ПИ 53045.120.504 е с площ 19704кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска и начин на трайно ползване „За водостопанско, хидримелеоративно съоръжение“ частна държавна собственост.
Заданието предлага промяна на трайното предназначение от „земеделска“ в „урбанизирана“, отреждане на имота „ За пречиствателна станция“ ,въвеждане на устройствена „Пп“. Установяват се следните устройствени показатели за ПИ с идентификатор 53045.120.504: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 20.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3283/16.06.2021г.

На основания чл.61, ал.1 от АПК, отдел „УТ“ при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №1220 от 15.06.2021г. за техническа грешка, неразделна част от Заповед №1281 от 18.08.2020г. за придобиване на собственост по чл.16, ал.6 от Закона за устройство на територията.
С влязло в сила Решение №59 по т.46 от протокол №3/ 15.01.2020г. от заседание на Общински съвет- Несебър е одобрен на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ, ПУП- план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път I-9 (E87) Бургас- Варна и път Равда- Несебър (ул.„Несебър) “, в землището на с.Равда, м.“Хендек тарла“ с цел промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи от земеделските имоти в обхвата на разработката. Изработеният ПУП- План за улична регулация засяга поземлен имот с идентификатор 61056.56.113 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, шест, точка, едно, едно, три) по КККР на с.Равда, находящ се в местност „Хендек тарла“, за който се отрежда новообразуван УПИ III-113 ,кв.10 с идентификатор 61056.56.149 на площ 7498 кв.м., като от ПИ 61056.56.113 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.150 на площ 599 кв.м. и УПИ VII-общ. с идентификатор по КК 61056.56.148 на площ 26 кв.м., с отреждане „За трафопост“.
С влязло в сила Решение №33 от 27.12.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №1266/25.07.2018 г. на Кмета на общината е определена пазарната стойност на имота преди и след урегулирането му, при което е установено, че стойността на новообразувания УПИ не е по-малка от тази на имота преди урегулирането му. С това е изпълнено изискването на чл.16, ал.4, изр. 3 от ЗУТ.
Съгласно чл.16, ал.6 от ЗУТ, собствениците на поземлени имоти по ал.4 и ал.5 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху частта от имота попадащ в улица, съгласно влезлия в сила ПУП-ПР. За всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота.
Заповед №1220/15.06.2021г. и Заповед №1281/18.08.2020г. на кмета на Община Несебър се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331, инж.И.Димова

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


"ПУП-Изменение на ПЗ за УПИ ІІ-4034 /ПИ 11538.4.34/ в кв. 26 по плана
на Курортна зона между "Морски санаториум" и гр. Свети Влас, местност
"Юрта под пътя".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 09.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 следваща»

Content Management Powered by CuteNews