АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 19.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:
Н2-УТ-5594/14.10.2022г.


„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73571.22.50 по КККР на с. Тънково, община Несебър” с възложител: „Прити Лайф“ ЕООД.


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
Публикувано на 18.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5642/17.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-165, с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.388 , кв.20 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство “ на „За жилищни и търговски сгради“. В частта „План за застрояване“ се запазват начинът на застрояване- свързано за строяване в два имота, характерът на застрояването- ниско за строяване – до 10м. и устройствена зона „Жм“. Повишават се Плътността на застрояване от 44% на 60% и Процентът на озеленяване от 20% на 40%, като се намаля Коефициента на интензивност на застрояване (Кинт.) от 1,3 на 1,2. С предложеното проектно решение в част „План за регулация“ уличните регулационни линии на УПИ І в кв.20 се променят по имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което 9 кв.м. от улицата, проведена западно от имота, се придават към УПИ І, а 6 кв.м. от УПИ І се придават към същата улица. В резултат на изменението площта на УПИ І се променя от 536 кв.м. на 539 кв.м.
Проектът за ПУП–ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова
Публикувано на 18.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5641/17.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ по отношение на УПИ Хс идентификатор по кадастрална карта 61056.501.276 , кв.31 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ и височината на застрояване от 10м. на 12м. Установяват се устройствени показатели Пзастр. от 33% на 50%, Кинт от 1,1 на 1,5 и процент на озеленяване 30%, при запазване начина на застрояване в имота- свободно основно застрояване.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 18.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Несебър съобщава
- Решение №726 от Протокол №29/20.09.2022г. по т.23 на Общински съвет Несебър с което се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план-ПЗ на ПИ 02703.16.129 в землището на с.Баня, м.“ Сувала“ както следва:
- Предназначението на имота не се променя и се предвижда застрояване при условията на Наредба №19/25.10.2012г.за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението;
-Обособяване на нов имот с цел създаване на градоустройствена основа за проектиране и изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на прикачен селскостопански инвентар в обособен стопански двор в ПИ 02703.16.129 на площ от 4380 кв.м. Предвиждат се съгласно чл.7, ал.2 от Наредба 19 следните параметри на застрояване- Плътност ≥40%, Нкорниз=7.00м. и интензивност на застрояване макс. 0.80.
2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
Решението ведно със заданието се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.


Публикувано на 17.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 51500.84.55 по КК на гр.Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“, с възложител „Костов-Г2“ООД..Публикувано на 12.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 11.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5480/10.10.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2439/06.10.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПЗ на гр. Несебър, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.76.17 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 10.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 07.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-4027-001/06.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №2436/05.10.2022г. за одобряване на проект за проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ V-558, кв.66 по плана на с.Равда, с идентификатор по КК 61056.501.479 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Ок“, установяваване на устройствени показатели: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност= 1,20, минимално озеленена площ- 50% и максимална височина на застрояване Н≤10,00м.
Заповед №2436/05.10.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 06.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews