ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-3721/07.07.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки: Подобект 20kV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.Трасето на кабела започва от кабелни муфи 20 кV в ПИ 51500.503.327 с площ 3884кв.м., с вид територия „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 51500.503.325 с площ 24054кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, през ПИ 51500.503.328 с площ 10779кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост“, преминава в ПИ 51500.75.27 с площ 12131кв.м., с вид територия „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, през ПИ 51500.76.41 – като за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП, поради трайното предназначение на територията „Земеделска“ – до нов БКТП в ПИ 51500.76.34 с площ 1643кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост. Дължината на трасето е 296,67м. в урбанизирана и транспортна територия, като същото последователно попада в следните имоти: 40,25м. в ПИ 51500.503.327; 60,76м. в ПИ 51500.503.325; 22,38м. в ПИ 51500.503.328; 101,91м. в ПИ 51500.75.27 и 71,37м. в ПИ 51500.76.34 по кадастрална карта на гр. Несебър. Определена е сервитутна граница на 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 614,64кв.м. в транспортна и урбанизирана територия, като попадат в следните имоти: 77,07кв.м. в ПИ 51500.503.327; 119,40кв.м. в ПИ 51500.503.325; 42,12кв.м. в ПИ 51500.503.328; 204,33кв.м. в ПИ 51500.75.27 и 171,72кв.м. в ПИ 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-3722/07.07.2021г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.18.6, преминаващи през поземлен имот с идентификатор 51500.21.39 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Бостанлъка“. Трасето на кабелите започва от БКТП „Бостанлъка 2“ в ПИ 51500.17.45, преминава през ПИ 51500.21.39 с площ 13604 кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.18.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“. Дължината на трасето е 98,90 м. в ПИ 51500.21.39 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“. Определена е сервитутна граница на 0,80м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 158,23 кв.м. в ПИ 51500.21.39 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-3723/07.07.2021г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.56.57, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Инджекьойско блато“. Трасето на кабела започва от съществуващ комбиниран шкаф в ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, преминава през имота и достига до границата на ПИ 51500.56.57 по КК на гр.Несебър, м.„Инджекьойско блато“. Дължината на трасето е 37,60м. в земеделска територия и попада в ПИ 51500.56.44 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“. Определена е сервитутна граница на 0,60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 48,32 кв.м. в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-3435-001/06.07.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.18а от АПК и
чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ XVI, кв.31Б по плана на с.Равда, с идентификатор по КК 61056.501.579 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, промяна характера на застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12,00м.)
и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване-60%, Коефициент на интензивност 1,80, минимално озеленена площ- 30% и максимална височина на застрояване Н<12,00м, при запазване начина на застрояване-свободно основно застрояване.

Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 06.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4287/ 05.07.2021г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.17 от протокол № 5 от 16.06.2021г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ХХ от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор /ПИ 53045.502.318 по КК на гр./. Исканото изменение предвижда промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ , ново свободно надземно застрояване и свързано подземно застрояване на общата южна регулационна граница с ПИ с идентификатор 53045.502.318 по КК на гр.Обзор,община Несебър. Отреждането на имота е „за апартаментен туристически комплекс“ и се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 70%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥30%., начин на застрояване – „свободно“ и „свързано“ в подземния етаж
Проектът и протоколът се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 05.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3613/02.07.2021г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда № 3/21.06.2021г. с възложител „АТА 61“ ЕООД с ЕИК 102827932 за : „ Промяна предназначението на съществуващо помещение с идентификатор 51500.507.170.1.134 от супермаркет в спортен бар“ в партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.507.170.1 изградена в УПИ V-399, кв.3702 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 05.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1915-001/05.07.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица – Светлана Андреева Николова-Адреева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №55/03.06.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА –северен калкан“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.259.1, находящ се в УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.259 в кв.27 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 05.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Н2-УТ-3472/28.06.2021г.


„ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 73571.27.73, м.“Боруна“, землище
с.Тънково,община Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 02.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3553/01.07.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №126/28.06.2021г. на „С.В.П.“ЕООД за „Вътрешно преустройство на две жилища с идентификатори 51500.502.18.1.146 и 51500.502.18.1.145 без промяна на предназначението“ в УПИ І кв.78“б“ по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.18 по КК на гр.Несебър, с адрес: гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №44.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входните врати на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 01.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3393/22.06.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №1316/17.06.2021г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за подробен устройствен план – план за застрояване в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.503.508 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 22.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 следваща»

Content Management Powered by CuteNews