ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-3505/ 20.06.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за УПИ V - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.169 в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае разделяне на УПИ V-общ. в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър на два нови – УПИ V-общ. с площ 359.50 кв.м и УПИ ХV-общ. с площ 353.50 кв.м с проектни идентификатори, съгласно удостоверение изх. № 25-25132-01.02.2021г. на СГКК- Бургас, съответно 51500.503.511 и 51500.503.512.
С изменението за новите УПИ се запазва устройствена зона „Жс” и устройствените показатели Кпл.-51%;, Кинт.-1,4; Н≤12.00м и минимално озеленяване-20%. Установява се свързано основно застрояване между двата имота и допълващо застрояване с Н=3,60м..
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.

Публикувано на 20.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3431/ 15.06.2022г.

Отдел „УТ“ при Община Несебър на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, приложим на основание чл.135а, ал.5 от същия закон, съобщава на заинтересуваните лица ,че е издадена Заповед № 1152/ 30.05.2022г. на Кмета на община Несебър за одобряване на проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ІІ-общ., кв. 3, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.393 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, касаещ обособяване от УПИ ІІ – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 8623 кв.м на нов УПИ ІІ – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 4157 кв.м; нов УПИ V – „За закрит плувен басейн“, кв. 3 с площ 3017 кв.м и прокарване на вело и пешеходна алея, успоредна на пътното платно на площ от 1450 кв.м, която се придава към ПИ 51500.503.510, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.
Новообразувания УПИ V, кв. 3, се отрежда „за закрит плувен басейн“ в устройствена зона „Спорт и развлечения(спортно обслужващи площи) и се установяват следните устройствените показатели: Кпл.=80%; Кинт.= 1.5; озеленяване 20% и максимална височина Нк.= 10.00м.
Заповедта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледат и обжалват от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 15.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5966-001/10.06.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Дияна Иванова Таушанова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №13/19.01.2022г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “Вилна сграда“ с идентификатор по КК 11538.504.939.1, намиращ се в имот ХІ-15 с идентификатор 11538.504.939, квартал 4 по плана на с.о. „Инцараки“, гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 10.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс в имот с идентификатор 51500.84.36 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, община Несебър“, с възложители Теодора Маркова, Костадин Марков, Ирина Николова, Костадинка Маркова и Атанас Марков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ДокументацияПубликувано на 06.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на 5 сезонни жилищни сгради в ПИ № 51500.11.17 по КК на гр.Несебър, община Бостанлъка, община Несебър“, с възложител Елена Сигинур.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 06.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3057/27.05.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 11538.5.79, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: Виолета Стоянова.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331Публикувано на 01.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-2765/16.05.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.2.125, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Валма Ко“ ЕООД.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-2709/13.05.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Здравка Кръстева.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№2943/23.05.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №998/18.05.2022г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ IV- 558 с идентификатор по КК 61056.501.436, в кв.64 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на номера на имота от УПИ IV- 558 на УПИ IV- 436 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Имотът се отрежда „За хотел“, при запазване устройствената зона за имота от „Ок“. Установяват се устройствени показатели: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност 1,50, минимално озеленена площ- 50%. Променя се характера на застрояване- от застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12,00м.), като са предвидени две застроителни линии в съответствие с разпоредбите на чл.31 и чл.32 от ЗУТ, като същите следва да бъдат прецизирани и конкретизирани с последваща разработка на бъдещ инвестиционен проект за имота.
Заповед №998/18.05.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 23.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на алуминиева дограма, административна сграда, офиси и жилищни сгради в ПИ с идентификатор 51500.74.55 по КК на гр.Несебър, община Несебър“, с възложител Георги Нищелков.Публикувано на 18.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 следваща»

Content Management Powered by CuteNews