ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-487-001/10.03.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №95/27.01.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за застрояване за УПИ ІХ-618, с идентификатор 51500.502.334 по кадастралната карта гр. Несебър, в кв.58 по плана на гр. Несебър, с който план за имота се установяват устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно строителство“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤ 70%, Коефициент на интензивност на застрояване ≤ 2,00, максимална височина на застрояване H ≤ 12,00м. и минимално озеленена площ ≥30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №95/27.01.2022г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и на входните врати на сградите/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 10.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано на 02.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение:

(ИП)“Реконструкция на ВЛ 110кV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, с вх.№Н2-УТ-695/11.02.2022г.

Във връзка с изискванията на чл.95,ал.1 от ЗООС ,Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за преценяване на необходимостта от извършване на ОВС за инвестиционно предложение: “Реконструкция на ВЛ 110кV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 23.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на сгради за складова дейност и паркинг в ПИ 51500.74.145 по КККР на гр.Несебър, м.“Кокалу“, община Несебър и ПУП-ПЗ за имота с цел промяна предназначението на земята“ с възложител Георги Нищелков.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6164-002/16.02.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –„ЕСТРЕА“ЕООД, ЕИК 131069951 и „ЗЕФИР“ООД, ЕИК 10227372 , че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №162/13.12.2021г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “Топла връзка между съществуващи сгради в УПИ ХІ-544 кв.55 /идентичен с ПИ 51500.502.544/ и УПИ І-540 /идентичен с ПИ 51500.502.540/ за обезпечаване функционирането им като „Трето отделение по физикална и рехабилитационна медицина към специализирана болница за рехабилитация Несебър АД („СБР-Несебър“АД) и зала за кинезитерапия в УПИ І-540 /идентичен с ПИ 51500.502.540/“, намиращ се в имот І-540 и урегулиран поземлен имот ХІ-544, квартал 55 по плана на гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 16.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-765/16.02.2022г.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, приложим на осн. чл.135, ал.7 от същия закон, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №126/08.02.2022г. на кмета на Община Несебър е допуснато изработването на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване по отношение на УПИ VI-176 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.356 , кв.18 по плана на с.Равда, при спазване условията на настоящата заповед, а именно: промяна на вътрешните регулационни линии (към УПИ IV-174, V-175 и VII-177) по имотни граници на поземлен имот с идентификатор по КК 61056.502.356. С промяната на регулационните граници новообразувания УПИ е с площ 435кв.м. Предвижда се отреждане „За жилищно строителство и КОО“, както и промяна на номера на имота от УПИ VI-176 на УПИ VI-356, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,90, Позел.= 30% и максимална височина на застрояване 12м.
Заповед №126/08.02.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта за допускане..

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 16.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-413/27.01.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради и техническа инфреструктура към тях в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-602/08.02.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №124/07.02.2022г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ по отношение на имот с идентификатор 61056.56.114 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Хендек тарла“, целият с площ 2438кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване-„За друг курортно- рекреационен обект“. Имотът е образуван след делба на ПИ 61056.56.76, с която делба са образувани ПИ61056.56.114 и ПИ61056.56.115. С представения проект се променя отреждането на имота от „Закурортно строителство“ в „За хотел“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установявават следните устройствени показатели за ПИ 61056.56.114: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1,5, Нкорниз≤ 15,0м., минимално озеленяване≤ 50% и паркиране в границите на имота.
Заповед №124/07.02.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на връчване на съобщението, съгласно чл.18а от АПК.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 11.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-413/27.01.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради и техническа инфреструктура към тях в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано на 10.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 следваща»

Content Management Powered by CuteNews