ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2351-002/09.12.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Петър Минчев Масларов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №140/08.11.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор по КК 61056.502.70.1, намиращ се в УПИ ХІІ-425 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.70 в кв.12 по с.Равда, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 09.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6309/ 09.12.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХІ-499, кв. 31, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.499 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване за имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство“, характер на застрояване – застрояване със средна височина до 15м, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0, максималната височина на застрояване Н ≤ 15.00м и минимално озеленяване - 30%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.
Телефон за справка 0554/ 2 93 69 – Г.Арнаудова.


Публикувано на 09.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5678-001/08.12.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-618 в кв.58 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.334 по кадастралната карта. С проекта за УПИ ІХ-618 в кв.58 по плана на гр.Несебър се установяват устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно строителство“ и устройствени показатели: Пзастрояване ≤ 70%, Кинтензивност ≤ 2,00, максимална височина на застрояване H≤12,00м. и минимално озеленена площ ≥30%.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


ПРОТОКОЛ
Днес, 06.12.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 06.12.2021 г.
поставихме:
инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 61056.65.17 по КККР на с.Равда, м.“Чатал тепе”, с възложител: Никола Янков Янков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 06.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6085/29.11.2021г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 197/22.11.2021г. за обект “Временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т.41 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“ в части от ПИ 51500.505.348 и 51500.505.368.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 29.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


М. Чатал тепе. С. Равда
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3977-002/18.11.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Цветан Цолов Нинов, Радостин Колев Колев, Мартин Ангелов Байчев, Иван Колев Колев, Емил Ясенов Демирев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №244/16.10.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №3 и №4“ с идентификатор по КК 51500.503.73.3, намиращ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.73 в кв.4 по ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 18.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-План за застрояване за
ПИ 11538.11.19 , гр. Свети Влас, местност "Ага чешме".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 17.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р


брой: 95, от дата 16.11.2021 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.124
За изготвен проект за ПУП – план за регулация за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас

16. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен проект за ПУП – план за регулация за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, СО „Инцараки“, както и за поземлени имоти с идентификатори № 11538.1.96, № 11538.1.98, № 11538.2.154, № 11538.2.155, № 11538.15.24 и № 11538.15.164 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Юрта. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
6931


Публикувано на 16.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5864/16.11.2021г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2440/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ II -471 с идентификатор по КК 61056.502.487, находящ се в кв.49а по плана на с.Равда. Планът касае промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, характера на застрояване от застрояване с малка височина /до 10м/ в застрояване със максимална височина /до 15м и установяване на следните устройствени показатели: Плътност≤70%, Кинт≤1,80, Позел.>30% като се запази отреждането „За жилищно строителство и начина на застрояване-свободно основно застрояванеи паркиране в имота.
Заповед №2440/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 16.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 следваща»

Content Management Powered by CuteNews