ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„За преустройство на апартамент №1 с цел промяна предназначението в „офис“ и „магазин за промишлени стоки“ в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър /с идентификатор за апартамента 51500.502.6.58.1 по кадастралната карта на гр.Несебър/“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 18.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„За преустройство на Приемо-предавателна станция на „Теленор България“ЕАД №5223, с местоположение: сграда с идентификатор 51500.502.6.3 по кадастралната карта на гр.Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК, отдел "УТ" при община Несебър съобщава, че със заповед №17/13.01.2020г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XV, засягащ и УПИ II, III и VIII, КВ. 4 по регулационния план на с. Баня.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Водовземане от подземни води ,чрез
изграждане на две нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци в ПИ с
идентификатор 51500.31.24 по КК на м."Юрта", гр. Несебър".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ ГРУПИ
- "ЗАПАДНА" И "ИЗТОЧНА" В ПИ 61056.68.25 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„„Изграждане на три вилни сгради в имот №51500.63.37 м.“Инджекьойско блато“, землище гр.Несебър, Община Несебър”, с възложител Огнян Стефанов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Задание за ЧИПУП-ПЗ за УПИ ХХV кв.55 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.467, Община Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-694/04.02.2020 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Евдокия Апостолова Анджерлиева, че със заповед №121 от 03.02.2020 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.78.21 , м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ 61056.78.21, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда. ПИ 61056.78.21 е с площ 1965кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“. Проектът касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждането на имота от „За курортни сгради, жилищни сгради за постоянно обитаване и сезонно обслужване и сгради за обществено обслужващи дейности“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт=1,50, Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Тел. За връзка 0554/29331


Публикувано на 04.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-677/03.02.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №91/23.01.2020 г. на Заместник-кмета на община Несебър за разрешение за изработване на изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор №51500.43.32 и проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №51500.43.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, съответно в местността „Инджекьойско блато“ и в местността „Чаирите“ и обединяването им в нов поземлен имот, в ЧАСТТА МУ по отношение на поземлен имот с идентификатор №51500.43.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, в местността „Инджекьойско блато“, с който проект ПИ 51500.43.13 с площ 4999 кв.м. и ПИ 51500.43.14 с площ 8998 кв.м. се обединяват в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор №51500.43.32 с площ 13997 кв.м. (съгласно удостоверение №25-77581-04.04.2019г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри ведно със скица-проект №15-300483-04.04.2019г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас), като същият се отрежда „За обществено обслужване, търговия и трафопост“, въвежда се устройствена зона „Оо“ и установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис БорисовПубликувано на 03.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-668/03.02.2020г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на апартаментен хотел две звезди – сграда „Б“ в ПИ 51500.84.40 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу” , подобект: Кабели 0,4кV“ “. Трасето на кабела 0,4кV започва от съществуващ БКТП „Арт“ в ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ 51500.83.51 и завършва до табло мерене монтирано на фасадата на сграда „Б“ в ПИ 515100.84.40 по КК на гр. Несебър, м.„Кокалу”. Дължината на трасето е общо 127м., като 56м. попадат в ПИ 51500.83.51 - земеделска територия, 9м. попадат в ПИ 51500.84.45 - урбанизирана територия и 62м. попадат в ПИ 51500.84.40 - урбанизирана територия. Определя се сервитут по 0,9м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 101кв.м. изцяло в ПИ 51500.83.51 - земеделска територия.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.Публикувано на 03.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews