АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-718-002/27.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №228-2013-1/07.03.2022г. към Удостоверение за въвеждане в експлоатация №228/01.10.2013г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “Жилищна сграда „А“ за сезонно обитаване с домови ВиК връзки“ намиращ се в имот VІ-558 с идентификатор 61056.501.593, квартал 65 по плана на с.Равда, община Несебър.
Заповедта се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, заповедта се смята за връчена.
Същата може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 27.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на 26.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-3955-002/22.07.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план схема за обект „Изграждане на пътна връзка към „Производствен, складов обект“ в ПИ 51500.65.3 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ на път ІІІ-9061 „(Оризаре - Каблешково) – п.к. Тънково – о.п. Слънчев бряг“ при км 7+400 дясно“. Трасето за транспортно обслужване на ПИ 51500.65.3 по КККР попада в ПИ 51500.65.26 по КККР на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ с площ 3710кв.м., вид територия „Територия на транспорта“, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, публична общинска собственост. Пътната връзка към локалното платно е проектирана, като лента за дясно завиване и обхваща 577кв.м. площ от ПИ 51500.65.26 по КККР на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“.
Проекта за изменение на ПУП - план схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 22.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3819/06.07.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило искане за преценяване необходимостта за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.2.125, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Валма Ко“ ЕООД.


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3902/11.07.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3969/06.07.2022г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1709/30.06.2022г. на зам. кмета на община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на, ПУП – ПР за УПИ ХV с идентификатор по КК 53045.502.58, в кв.12, засягащ УПИ І и УПИ ІІ в кв.12 по регулационния план на гр.Обзор, като се предвиж
да промяна на източната граница на УПИ XV по имотната граница между ПИ 53045.502.58 и ПИ 53045.502.57, като от УПИ II се отнемат 14 кв.м., а западната и северна граници се променят така, че от УПИ I се отнемат още 54 кв.м. с цел премахване на площната разлика по нотариален акт и регулация.
Предложението променя площта и конфигурацията на УПИ XV , УПИ I и УПИ II в кв.12 по регулационния план на гр. Обзор - разширение, като УПИ XV става с площ от 370 кв.м., УПИ I с площ от 5551 кв.м. и УПИ II с площ от 6541 кв.м., в кв.12 по регулационния план на гр. Обзор.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Публикувано на 06.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3639/27.06.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване по отношение на УПИ VI-176 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.356 , кв.18 по плана на с.Равда, при спазване условията на настоящата заповед, а именно: промяна на вътрешните регулационни линии (към УПИ IV-174, V-175 и VII-177) по имотни граници на поземлен имот с идентификатор по КК 61056.502.356. С промяната на регулационните граници новообразувания УПИ е с площ 435кв.м. Предвижда се отреждане „За жилищно строителство и КОО“, както и промяна на номера на имота от УПИ VI-176 на УПИ VI-356, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,90, Позел.= 30% и максимална височина на застрояване 12м.
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 06.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-3800/05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-7047 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.157, кв.23 по плана на гр.Свети Влас- ЮГ, в частта му по отношение на този УПИ, касаещ изместване северната регулационна граница на УПИ II-7047 в кв.23 по плана на гр.Свети Влас, с което площта му се увеличава от 1066кв.м. на 1305 кв.м. с отреждане за жилищно строителство и търговия. По този начин входът от паркинга между о.т.314 и 315 се измества в източна посока и се ситуира паркинг с ширина 11м. и 3м. тротоар пред УПИ III-7048. С плана за застрояване се запазва устройствената зона на имота „Жс“, като се променят устройствените показатели, както следва: Кплътност на застрояване от 35% на 70%, максимална етажност от 12м. на 15м., Кинтензивност от 1,30 на 2,00 и минимално озеленена площ от 50% на 30%. Според предложението за изменение на ПУП-ПРЗ, приложено към искането, в обхвата на разработката е включен имот с идентификатор 11538.502.284 отреден за улица, собственост на община Несебър.

Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.Н2-УТ-3796/ 05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.5 , кв.60 по плана на с.Равда. , с който се предвижда запазване на устройствената зона „Жм“, промяна предназначението на имота от „За жилищно строителство“ в „За автомивка“, при установяване на устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,20, височина на застрояване Нк≤10м. и Позел. 40% и начин на застрояване- свободно.
Ограничителните линии на застрояване се поставят на 1,5м. от уличната регулационна линия, на 3м. от страничните имотни граници и на 5м. от дъното на имота.
Проектът за ПУП –ПRЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews