АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРЩВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Преустройство на “офиси“ с идентификатори 51500.502.133.3.23 и 51500.502.133.3.18 в “офис и обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия, сладолед и сорбе“ в УПИ I-общ., кв.91 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по КК на гр. Несебър“, с възложител “Бисер“ ЕООД.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 21.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРЩВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Преустройство на “офиси“ с идентификатори 51500.502.133.3.23 и 51500.502.133.3.18 в “офис и обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия, сладолед и сорбе“ в УПИ I – общ., кв.91 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по КК на гр. Несебър“ с възложител: “Бисер“ ЕООД.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 20.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-2270/20.04.2022г.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, приложим на осн. чл.135, ал.7 от същия закон, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №610/20.04.2022г. на ЗА Кмета на Община Несебър е допуснато изработването и процедирането на проект за изменение план – извадка за регулация и застрояване за имот с идентификатор 11538.2.154, представляващ новопредвиден УПИ I-154, в новопредвиден кв.65 по плана на СО „Инцараки“, м.“Юрта“ на площ 2762 кв.м., който план касае разделяне на УПИ I-154 /11538.2.154/ на четири самостоятелни урегулирани поземлени имота, съответно УПИ I, УПИ II, УПИ II и УПИ IV. С проекта не се предвижда промяна на предвидената улична регулация, установена с процедирания към момента ПУП-ПР за СО „Инцараки“. За четирите новоурегулирани имота се запазва устройствената зона „Жм“, както и отреждането „За жилищно- курортно строителство“, и се установяват устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно : Плътност на застрояване- 20%-60% , Кинт.= 1,2, Позеленяване= 40% и максимална височина на застрояване Н≤10,0м.
Заповед №610/20.04.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта за допускане..

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 20.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на складова база в ПИ 51500.56.16 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 20.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, извършено със следния проект „ПУП-ПЗ за ПИ 51500.74.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу““ “, с възложител Георги Нищелков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 15.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за ПИ с ид.11538.4.81 гр.Свети Влас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-2122/14.04.2022г.С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ VII, кв.4 по плана на гр.Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.501.162. Изменението касае провеждане на вътрешните линии на дворищната регулация на УПИ VII така, че да съвпаднат със съответната имотна граница по КК, както и да се обособят два нови УПИ и прекара тупикова улица с ширина 3,50м., като се запазят градоустройствените показателиу и устройствената зона Жм- за жилищно малко етажно строителство. С настоящата разработка се предлага изчистване на различията между кадастрална карта и регулационен план.
С изменението на регулацията се предлага обособяването на два нови УПИ:
УПИ VII-162 с площ 430 кв.м. и УПИ ХVI-162 с площ 463 кв.м., и тупикова улица от о.т.400 до о.т.401 с площ 63 кв.м. (от ПИ 11538.501.162) От ПИ 11538.501.476 към УПИ VII-162 се придават 9 кв.м.
В частта му ПЗ се установяват за УПИ VII-162 и УПИ ХVI-162 кв.4 по плана на гр.Свети Влас следните градоустройствени показатели: Ореждане- „За жилищно строителство, макс. плътност на застрояване- 40%, Нкорниз=10м., Кинт-1,20, минимално озеленена площ- 40%
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 14.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

от "ДЖИ ЕМ ДИ ИНВЕСТ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

от "ДЖИ ЕМ ДИ ИНВЕСТ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-1850/04.04.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Здравка Кръстева.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 12.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews