АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


„ПУП-ПЗ за част от имот 73571.31.58, землище на с. Тънково, Община Несебър за разширение на гробищен парк”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 08.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ПУП-ПЗ за имоти 11538.5.10 и 11538.5.26 за разширение на гробищен парк – гр. Свети Влас, Община Несебър”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 08.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От: Община Несебър, ЕИК:000057122
(седалище и единен идентификационен номер на юридическо лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0554 2 93 31
Възложител: Николай Димитров – Кмет на Община Несебър
Лице за контакти: Ирина Димова, тел: 0893559410

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 08.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от „Кондор“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 07.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ

Публикувано на 04.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ

Публикувано на 04.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-482/ 31.01.2022г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 по кадастралната карта на гр. Свети Влас ( УПИ ІІІ-325 в кв.36 по одобрения със Заповед № 246/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация на с.о. „Инцараки“).
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно кадастралната карта на гр. Свети Влас и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата от 5,0м.
ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 се урегулира в УПИ ІІІ-406, кв. 36, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта с площ от 475 кв.м.
Запазва се устройствената зона Жм, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат следните устройствени показатели: Кпл.≤60%; Кинт.≤1,2, максимална височина на застрояване Н ≤ 10м и П озел. ≥40%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 36 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 31.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на офис и четири магазина в жилища за сезонно ползване в жилищна секция А8 от жилищна група „Орхидея Форт Гардън“ в ПИ 51500.45.79 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на ресторант в жилища за сезонно ползване в жилищна секция С1 от жилищна група „Несебър Форт Клуб“ в ПИ 51500.53.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Н2-УТ-280/20.01.2022г.


„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 61056.51.11 по КККР на с.Равда, община Несебър, м.“Чатал тепе“, с възложители: Делян Яръмов и Мартин Яръмов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews