ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЛЯТНА КУХНЯ" В УПИ ХХХVІІІ-490,
КВ.34 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ" ЗА ПИ
73571.36.189, М."НАД СЕЛОТО", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3533/15.05.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №703 от 10.05.2019 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.22.104 , м.”Мерата”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ 61056.22.104, м.“Мерата“, землище с.Равда. ПИ 61056.77.15 е с площ 2267кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“. Проектът касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждането на имота от „За приют за кучета и капан за коне“, въвеждане на устройствена зона „Пп“ и установяване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=50%, Кинт=1,20, Н корниз-10,00м и минимално озеленена площ от 40% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Тел. За връзка 0554/29331Публикувано на 15.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Проучване и проектиране преустройство на първи етаж от съществуваща сграда, с цел обособяване на 2 броя ЗХР, в УПИ II-129, кв.31а, с идентификатор 51500.501.244.1.3 по плана гр.Несебър- стар град, Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2905/25.04.2019г.

С настоящето на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е постъпило заявление с вх.№ Н2-УТ-2905/18.04.2019 г. в общинска администрация за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 53045.234.565 и 53045.177.22 по КК на гр.Обзор, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска” в „Нарушена”. Установява се устройствена зона „Тсм – терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци” и предназначение на имотите „За рекултивация на депо за битови отпадъци”. Установяват се следните устройствени показатели за ПИ с идентификатори 53045.234.565 и 53045.177.22 по КК, както следва: П застр.≤ 2%; К инт.≤ 0,02; Височина - Н≤ 4м.; П озел. ≥ 90%.
Проекта се намира в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение до общинска администрация.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. Николова


Публикувано на 03.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-2411-001-001/02.05.2019г.

Отдел УТ с изнесено работно място в кметство град Обзор, при община Несебър в изпълнение на чл.149, ал.6, съощава, че на основание чл.148, ал1, ал.2, ал.4, чл.152, ал.2 от ЗУТ, е издадено Разрешения за строеж: № 127/02.05.2019г. за обект: „Външни басейни с прилежащите им бар басейн, снек бар и зони за слънчеви бани и детски клубове – пети етап от с строителството на „Ваканционен комплекс - етапно строителство” в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на местност „Боаз 1”, гр.Обзор, община Несебър с възложител „ТУРИСТ ПРЕМИУМ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД.
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица от 9:00ч. до 12:00ч. всеки делничен ден.


Тел. за контакти: 0556 35115


Публикувано на 02.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА - ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ BS3180 ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА "БТК" ЕАД ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ VIVACOM, НА ПОКРИВА ВА БЛОК "А" НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "АКВА ПАРАДАЙЗ РИЗОРТ" В ПИ 61056.56.133,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3800/06.06.2018г.

Отдел УТ с изнесено работно място в кметство град Обзор, при община Несебър в изпълнение на чл.149, ал.6, съощава, че на основание чл.148, ал1, ал.2, ал.4, чл.152, ал.2 от ЗУТ, е издадено Разрешения за строеж: № 106/15.04.2019г. за обект: „А ла карт ресторанти, бар, амфитеатър и сцена анимация – седми етап от строителството на „Ваканционен комплекс - етапно строителство”. в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на местност „Боаз 1”, гр.Обзор, община Несебър с възложител „ТУРИСТ ПРЕМИУМ ИНВЕСТМЪНТ”ЕООД.
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица от 9:00ч. до 12:00ч. всеки делничен ден.


Тел. за контакти: 0556 35115


Публикувано на 24.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на „Отделяне на самостоятелен обект „кафе“ от многофункционална обществена сграда- културен център“ в ПИ 51500.502.149 по КК на гр.Несебър (УПИ I-общ., кв.67) .
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2377-001/22.04.2019г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-539 в кв.72 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.364 по КК. Проекта касае промяна номера на урегулирания имот от УПИ V-539 на УПИ V-364, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, установяване на градоустройствена зона „Ц“ (смесена централна) и устройствени показатели: Плътност на застрояване = 40%, Кинтензивност = 2,20, озеленена площ – 30% и етажност до 5 етажа /максимална височина на застрояване < 15,00м./.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 22.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 следваща»

Content Management Powered by CuteNews