АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6309/ 09.12.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХІ-499, кв. 31, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.499 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване за имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство“, характер на застрояване – застрояване със средна височина до 15м, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0, максималната височина на застрояване Н ≤ 15.00м и минимално озеленяване - 30%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.
Телефон за справка 0554/ 2 93 69 – Г.Арнаудова.


Публикувано на 09.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5678-001/08.12.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-618 в кв.58 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.334 по кадастралната карта. С проекта за УПИ ІХ-618 в кв.58 по плана на гр.Несебър се установяват устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно строителство“ и устройствени показатели: Пзастрояване ≤ 70%, Кинтензивност ≤ 2,00, максимална височина на застрояване H≤12,00м. и минимално озеленена площ ≥30%.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


ПРОТОКОЛ
Днес, 06.12.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 06.12.2021 г.
поставихме:
инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 61056.65.17 по КККР на с.Равда, м.“Чатал тепе”, с възложител: Никола Янков Янков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 06.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6085/29.11.2021г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 197/22.11.2021г. за обект “Временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т.41 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“ в части от ПИ 51500.505.348 и 51500.505.368.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 29.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


М. Чатал тепе. С. Равда
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3977-002/18.11.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Цветан Цолов Нинов, Радостин Колев Колев, Мартин Ангелов Байчев, Иван Колев Колев, Емил Ясенов Демирев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №244/16.10.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №3 и №4“ с идентификатор по КК 51500.503.73.3, намиращ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.73 в кв.4 по ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 18.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-План за застрояване за
ПИ 11538.11.19 , гр. Свети Влас, местност "Ага чешме".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 17.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р


брой: 95, от дата 16.11.2021 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.124
За изготвен проект за ПУП – план за регулация за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас

16. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен проект за ПУП – план за регулация за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, СО „Инцараки“, както и за поземлени имоти с идентификатори № 11538.1.96, № 11538.1.98, № 11538.2.154, № 11538.2.155, № 11538.15.24 и № 11538.15.164 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Юрта. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
6931


Публикувано на 16.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5864/16.11.2021г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2440/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ II -471 с идентификатор по КК 61056.502.487, находящ се в кв.49а по плана на с.Равда. Планът касае промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, характера на застрояване от застрояване с малка височина /до 10м/ в застрояване със максимална височина /до 15м и установяване на следните устройствени показатели: Плътност≤70%, Кинт≤1,80, Позел.>30% като се запази отреждането „За жилищно строителство и начина на застрояване-свободно основно застрояванеи паркиране в имота.
Заповед №2440/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 16.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6231-002/15.11.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. „МЕРА БГ“ООД с управител Максим Юрьевич Грачев, Злата Романова Федина, Владислав Андреевич Загарский, Марат Лис, Екатерина Колъйшкина, „ЙОМ България“ЕООД с управител Йоав Мазор, Дмитрий Петрович Кула, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №3/15.01.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда със ЗОХ и СПА център“ с идентификатор по КК 11538.4.6.1, намиращ се в УПИ І-4.6 с идентификатор по кадастрална карта 11538.4.6 в кв.25 по КЗ между „Морски санаториум“ и гр.Свети Влас-юг, местност „Юрта под пътя“, землище гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 15.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews