ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-967/12.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1506/27.10.2020г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПР за УПИ XIII-общ. от кв.8 /ПИ с идентификатор 53045.501.98 по КК/.
Заданието предвижда провежедане на вътрешните регулационни линии на УПИ XIII-общ. към УПИ I, УПИ II и УПИ XII и улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на ПИ 53045.501.98 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Обзор. Площа на УПИ XIII-общ. се променя от 493 кв.м. на 483 кв.м. в съответствие с Акт за частна общинска собственост № 5367 от 28.01.2013г., вписан в СВ Несебър под № 90, т. 2, вх. рег.№ 599 от 06.02.2013г.Не се променя отреждането на имота „За жилищно строителство” и устройствена зона „Жм”.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева

Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5468-003/12.11.2020г.

ДО
„АУТО ФАКТОР“ЕООД

С АДРЕС: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА“,
УЛ.“АДРИАНА БУДЕВСКА“ №2, ЕТ.5, АП.48


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“. ПИ 51500.204.231 е с площ 2010кв.м., вид територия „Горска“, начин на трайно ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора“, частна държавна собственост. С представения проект се променя предназначението на територията от „Горска“ в „Урбанизирана“, от ПИ 51500.204.231 се урегулира УПИ XLІV-231 в кв.55 по плана на гр.Несебър, на площ от 1555,90кв.м., който се отрежда „пречиствателна станция за питейни и отпадни води“ и се обособява тупикова улица /алея с усилена настилка/ с площ 454,10кв.м. за обезпечаване на свободния и безплатен пешеходен и транспортен достъп до плажната ивица и до пречиствателното съоръжение. За новоурегулирания УПИ XLІV-231 се въвежда устройствена зона „Од“ и се установяват устройствени показатели, както следва: Кплътност=20%, Кинтензивност=0,50, максимална височина Н=7,50м. и минимално озеленена площ – 70%.
Проектът за ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-5909/12.11.2020г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план схема за обект: „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър“. Трасето на водопровода попада последователно в следните имоти в регулационните граници на гр. Несебър: 137,91 м. в ПИ 51500.502.551 с НТП „За второстепенна улица“; 195,14 м. в ПИ 51500.502.503 с НТП „За второстепенна улица“; 201,71 м. в ПИ 51500.502.504 с НТП „За второстепенна улица“; 168,88 м. в ПИ 51500.502.474 с НТП „За второстепенна улица“; 209,08 м. в ПИ 51500.502.458 с НТП „За второстепенна улица“; 197,73 м. в ПИ 51500.502.452 с НТП „За второстепенна улица“; 115,65 м. в ПИ 51500.502.432 с НТП „За второстепенна улица“; 95,40 м. в ПИ 51500.502.301 с НТП „За второстепенна улица“; 835,35м. в ПИ 51500.502.817 с НТП „За друг вид озеленени площи“; 3,2 м. в ПИ 51500.502.292 с НТП „За друг вид озеленени площи“; 136,64 м. в ПИ 51500.502.291 с НТП „За второстепенна улица“; 197,48 м. в ПИ 51500.502.189 с НТП „За второстепенна улица“; 252,30 м. в ПИ 51500.502.145 с НТП „За второстепенна улица“; 41,95 м. в ПИ 51500.502.57 с НТП „За второстепенна улица“; 9,57 м. в ПИ 51500.502.59 с НТП „За второстепенна улица“; 7,46 м. в ПИ 51500.502.60 с НТП „За второстепенна улица“; 180,78 м. в ПИ 51500.502.76 с НТП „За второстепенна улица“; 127,80 м. в ПИ 51500.502.206 с НТП „За второстепенна улица“; 101,39 м. в ПИ 51500.502.376 с НТП „За второстепенна улица“; 13,86 м. в ПИ 51500.502.416 с НТП „За второстепенна улица“ и 220,02 м. в ПИ 51500.502.415 с НТП „За второстепенна улица“ по КК на гр. Несебър. Площите с ограничение в урбанизирана територия попадат последователно в следните имоти в регулационните граници на гр. Несебър: 827 кв.м. в ПИ 51500.502.551; 1164 кв.м. в ПИ 51500.502.503; 6 кв.м. в ПИ 51500.502.802 (УПИ І-802 кв.55В) с площ 2313кв.м., с вид територия „Урбанизирана“, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, частна собственост; 1210 кв.м. в ПИ 51500.502.504, 972 кв.м. в ПИ 51500.502.474; 4 кв.м. в ПИ 51500.502.526; 14 кв.м. в ПИ 51500.502.509 (УПИ ХVІІ кв.55) с площ 404 кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост; 4 кв.м. в ПИ 51500.502.505 (УПИ ХІІІ кв.55) с площ 381 кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост; 1 кв.м. в ПИ 51500.502.510; 1254 кв.м. в ПИ 51500.502.458; 1186 кв.м. в ПИ 51500.502.452; 694 кв.м. в ПИ 51500.502.432; 575 кв.м. в ПИ 51500.502.301; 79 кв.м. в ПИ 51500.502.817; 77 кв.м. в ПИ 51500.502.292; 761 кв.м. в ПИ 51500.502.291; 1185 кв.м. в ПИ 51500.502.189; 1514 кв.м. в ПИ 51500.502.145; 252 кв.м. в ПИ 51500.502.57; 63 кв.м. в ПИ 51500.502.59; 45 кв.м. в ПИ 51500.502.60; 1084 кв.м. в ПИ 51500.502.76; 767 кв.м. в ПИ 51500.502.206; 599 кв.м. в ПИ 51500.502.376; 81 кв.м. в ПИ 51500.502.416 и 1320 кв.м. в ПИ 51500.502.415 по кадастралната карта на гр. Несебър.
Проекта за изменение на ПУП план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1750/09.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на гр.Обзор. Исканото изменение предвижда
Видно от приложеното задание за проект се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор 53045.120.504 по Кадастрална карта на местност „Кметство Обзор “, землище на гр. Обзор, попадащ в зона „Б“ съгласно чл.11,ал.1 от ЗУЧК . ПИ 53045.120.504 е с площ 19704кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска и начин на трайно ползване „За водостопанско, хидримелеоративно съоръжение“ частна държавна собственост. Заданието предлага промяна на трайното предназначение от „земеделска“ в „урбанизирана“, отреждане на имота „ За пречиствателна станция“ ,въвеждане на устройствена „Пп“. Установяват се следните устройствени показатели за ПИ с идентификатор 53045.120.504: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%.
Проектът е приет с протоколно решение т.7 от протокол № 8 от 16.09.2020г. на ОбЕСУТ при Община и се намира в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 09.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5113/ 04.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че протоколно решение т.14 от протокол № 9 от 07.10.2020г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за подробен устройствен план, ПУП – ПЗ и РУП за УПИ II и УПИ III от кв. 24 А по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.357 и 53045.502.356 по КК на гр. Обзор/ С настоящото частично изменение на ПУП - ПЗ и РУП се променя устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ и установяване на градоустройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване - макс.70%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс. 2.00 %, Плътност на озеленяване - мин.30%, при запазване на отреждането „За жилищно застрояване”, максимална височина на застрояване Н˂10-12м. и начин на застрояване - „свободно”
Проектът се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 04.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1357/03.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1505/27.10.2020г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за на УПИ VI-213560, кв.1 по план на к.к „Обзор-Север“,землището гр.Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.213.612 по одобрена КК на гр.Обзор, Община Несебър/, имотът попада в зона „А“ съгласно чл.10,ал1 от ЗУЧК.
Заданието и скицата предложение към него предлагат промяна на номерата на имота от УПИ VI-213560 на УПИ VI-612 в съответствие с идентификатора му по КК,прокарване на външните регулационни линии по имотни граници , като по този начин площа на имота става 4389кв.м. ,в съответствие с КК. Промяна на отреждането на имота от „За курортни обекти и настаняване“ „За обществено обслужване“ и установяване на следните устройствени показатели: Пзастр ≤ 20%; Кинт. ≤ 0.50; максимална височина на застрояване Н ≤7,5м.. и Позел. ≥70%, в съответствие с максималнодопустимите показатели за зона „А“.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 03.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на жилищни сгради, басейн, спортно игрище и паркоместа в имот №51500.18.1 м.“Бостанлъка“, землище гр.Несебър, Община Несебър“ с възложител „Съни бийч кийс“ЕООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАНЕ


Публикувано на 30.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ XV- 525a с идентификатор по КК 61056.501.233 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на номера на имота от УПИ XV- 525a на УПИ XV- 233 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Променят се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, отреждането на имота от „за жилищно строителство“ на „за КОО и жилищно строителство“, характера на застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12,00м.) и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване-50%, Коефициент на интензивност 1,50, минимално озеленена площ- 40% и максимална височина на застрояване Н<12,00м, при запазване начина на застрояване-свободно основно застрояване.
Проектът за ПУП –ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5517/ 21.10.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІ, кв. 5, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0 и минимално озеленяване - 40%. Запазват се максималната височина на застрояване Н ≤ 12.00м, отреждането „За жилищна строителство“ и начина на застрояване – свободно основно застрояване.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.
Телефон за справка 0554/ 2 93 69 – Г.Арнаудова.


Публикувано на 21.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5123/20.10.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 178 / 09.10.2020г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД за „Подстанция „Обзор” 110/20kV“ в УПИ I-4,5 в кв. 32А по плана на гр. Обзор, общ. Несебър /ПИ с идентификатор 53045.531.943 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър/.
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица. Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Апелативен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Публикувано на 20.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 следваща»

Content Management Powered by CuteNews