ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6220-002/14.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Радомир Йорданов Вълчев, Нина Иванова Романова и Георги Беев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №262/08.12.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП 5“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.95.6, находящ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.95 в кв.9 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.18.1.171 с предназначение за магазин в лоби-бар и рецепция в сграда с идентификатор 51500.502.18.1 в УПИ І кв.78б по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.18 по КК“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на две жилища с идентификатори 51500.502.18.1.146 и 51500.502.18.1.145 без промяна на предназначението“ в УПИ І кв.78б по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.18 по КК“.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ с изх. №Н2-УТ-2597/13.05.2021 г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №764/12.05.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър за разрешение за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ II, поземлен имот с идентификатор №51500.505.42 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.297 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 8 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, като според одобреното задание се предвижда придаване на 225/4062 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.297 към УПИ II /ПИ 51500.505.42/ с площ 1175 кв.м., като след промяната площта на ПИ 51500.505.297 се предвижда да стане 3837 кв.м., а на УПИ II /ПИ 51500.505.42/ се предвижда да стане 1400 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповед №764/12.05.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър и заданието за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов


Публикувано на 13.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2084-001/23.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №199/02.12.2020г. на „ЦЕТИН България“ЕАД за „Приемо - предавателна станция №5391“ в УПИ VІІ кв.54“А“ по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.447 по кадастралната карта на гр.Несебър, /сградата върху която ще се разположи е с идентификатор 51500.502.447.5 по КК/, с адрес: гр.Несебър, ул.“Морска“ №4.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входните врати на сградите и на вратите на самостоятелните обекти/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 23.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2274/23.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №15/07.01.2021г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.467 по кадастралната карта. Проекта касае установяване на устройствена зона „Ц“ в имота, начин на застрояване – свободно и характер на застрояване – със средна височина (до 15м.). Променя се отреждането на имота от „за обслужващи структури, озеленяване, спорт и атракции“ на „за курортно и жилищно строителство“ и се установяват нови устройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност=2,60, минимално озеленената площ - 20% и етажност Н<15,00м.. Променя се номера на урегулирания имот от УПИ ХХV-общ. на УПИ УПИ ХХV-467, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта.
Заповед №15/07.01.2021г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и на входните врати/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 23.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2121/16.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №85/16.04.2021г. на
„Електроразпределение Юг” ЕАД за „Кабели 20кV (2бр.), тип NA2XS(F)2Y 3х(1х185мм²) от съединителни муфи на съществуващ кабел 20кV БКТП „Лоцман“ – БКТП „Инджекьой 1“ до съществуващ БКТП „Съни дей“, находящ се в ПИ 51500.66.32 по КК на гр.Несебър“ в имоти с идентификатори 51500.66.33, 51500.66.10 и 51500.66.32 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-1802-001/16.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №511/01.04.2021 г. на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИП“ при община Несебър за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №51500.69.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За складова база“, въвежда се устройствена зона „Пп“ и се установяват следните устройствени показатели за ПИ 51500.69.44: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 12 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповед №511/01.04.2021 г. на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИП“ при община Несебър и проектът се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов


Публикувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-772-001/15.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1656/27.11.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се поправя очевидна фактическа грешка допусната в Заповед №2024/13.12.2019г. за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 51500.76.31 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.
Със Заповед №1656/27.11.2020г. се коригират устройствените показатели за ПИ 51500.76.31 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, като Кинтензивност=1,50 се променя на Кинтензивност=1,20, а Нкорниз - 15м. се променя на Нкорниз ≤ 10,00м., т.е. устройствените показатели за ПИ 51500.76.31 стават: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Нкорниз ≤ 10,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в имота.
Заповед №1656/27.11.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и преписката по издаването и се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 15.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-796-001/15.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1566/30.10.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.76.35 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който проект се променя трайното предназначение на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“, имотът се отрежда „За жилищно и курортно строителство“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Пзастрояване=30%, Кинтензивност=1,50, Нкорниз=15,00м. и минимално озеленена площ - 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед Заповед №1566/30.10.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и и проекта за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 15.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 следваща»

Content Management Powered by CuteNews