АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-5405/25.10.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.77.18 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 1667кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Лозе“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За вилни сгради“, въвеждане на устройствена зона „Ов“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.77.18: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤0.8, Нкорниз≤ 7.0 и минимално озеленяване≤ 50%.
Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община Несебър

Публикувано на 25.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№5406/25.10.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2391/22.10.2020г. проект за изменение на ПУП-План за застрояване за ПИ 73571.27.26, местност „Боруна“, с.Тънково, и комуникационно- транспортен план за пътна връзка към имота от път III-9061 „Тънково- Слънчев бряг“ при км. 6+480 ляво. С представения проект се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство“ в „За автосервиз с администрация и обществено обслужване“, запазване на устройствената зона на имота „Жм“ и установяване на устройствени показатели за частта от имота с площ 152кв.м. попадаща в зона „Б“ съгласно ЗУЧК: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс.-1,20, Нкорниз- 10м. и минимално озеленена площ –50% и установяване на устройствени показатели за частта от имота с площ 1329кв.м. попадаща извън зона „Б“ съгласно ЗУЧК: Плътност на застрояване-40%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс.-1,20, Нкорниз- 10м. и минимално озеленена площ –50% и паркиране в границите на имота.
Заповед №2391/22.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова- ст. експерт отдел „УТ“ при Община Несебър


Публикувано на 25.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изграждане на Апарт-хотел в УПИ ІІ-4034 /ПИ 11538.4.34/ в кв.26 по
плана на гр.Свети Влас, м. "Юрта-под пътя".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-План за застрояване за имот ПИ 11538.2.155 /предишен
идeнтификатор 11538.2.10/, гр. Свети Влас, местност "Юрта"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-План за застрояване за имот ПИ 11538.2.154 /предишен идентификатор 11538.2.10/, гр. Свети Влас, местност "Юрта".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5242/14.10.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект
„Външно ел. захранване на обреден дом към гробищен парк Несебър“ в поземлен
имот 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“. Трасето на
кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ
51500.74.74 - като за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП, продължава в ПИ
51500.73.22 с площ 11906кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин
на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, преминава през ПИ
51500.74.72 с площ 636кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За паркинг“, общинска собственост, продължава в ПИ 51500.74.71 - като
за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП до ново ТЕПО на границата на ПИ
51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“. Дължината на
трасето е 221,08м. в урбанизирана и транспортна територия, като 215,52м. попадат в
ПИ 51500.73.22 и 5,56м. попадат в ПИ 51500.74.72 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Определена е сервитутна граница от 1м. до 1,30м. от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 441,93кв.м. в урбанизирана и
транспортна територия, като 430,87кв.м. попадат в ПИ 51500.73.22 и 11,06кв.м.
попадат в ПИ 51500.74.72 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска
администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5240/14.10.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на обреден дом към гробищен парк Несебър“ в поземлен имот 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“.
Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през
ПИ 51500.74.74 с площ 1402кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост,
продължава в ПИ 51500.73.22 и ПИ 51500.74.72 – като за тази част от трасето е
изработена устройствена план – схема, продължава в ПИ 51500.74.71 с площ
537кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост до ново ТЕПО на
границата на ПИ 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Дължината на трасето е 177,12м. в земеделска територия, като 73,7м. попадат в ПИ
51500.74.74 и 103,42м. попадат в ПИ 51500.74.71 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Определена е сервитутна граница от 1м. до 1,20м. от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 359,25кв.м. в земеделска
територия, като 147,01кв.м. попадат в ПИ 51500.74.74 и 212,24кв.м. попадат в ПИ
51500.74.71 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация
гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5194/12.10.21г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-245 в кв.43 по плана на с.Баня, община Несебър,
с идентификатор 51500.501.271 по кадастралната карта. С проекта се променя
отреждането на УПИ V-245, кв.43 по плана на с.Баня от „за друг вид производствен
складов обект“ на „за жилищно строителство и КОО“, устройствена зона „Жм“,
максимална височина H≤10,00м., начин на застрояване- свободно и показатели
Пзастрояване≤60%, Кинтензивност≤1,20 и Позеленяване≥40%.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община
Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от
заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок
от датата на настоящото съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29335 Д. Карагогова


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5196/12.10.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община
Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за
строеж № 177/11.10.2021г. за обект “Приемо-предавателна станция №5245 на
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, разположена на покрива на х-л „Орел“ сграда с
идентификатор по КК 51500.505.91.2, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър,
област Бургас.“ в УПИ VІІ, кв.15 по плана на к.к.“Слънчев бряг-изток“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър,
ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред
Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на
настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагоговa


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5197/12.10.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община
Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за
строеж № 178/11.10.2021г. за обект “Приемо-предавателна станция за глас и/или
данни BS3302_А на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с
идентификатор по КК 51500.506.549.1, к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър,
област Бургас.“ в УПИ V-299, кв.4301 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър,
ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред
Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на
настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагоговa


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews