ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6187/26.09.2018 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Ласло Рингбауер, Силвия Рингбауер,Атанаска Тушева Стоева, Васил Григоров Марков, Катерина Тушева Петрова и Киро Тушев Киров че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.56.50, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна устройствената зона от „Жм“ на „Ок“ за поземлен имот с идентификатор 61056.56.50 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“. ПИ 61056.65.13 е с площ 5547кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“.
Проектът касае промяна устройствената зона от „Жм“ на „Ок“, запазване на плътността на застрояване 30%, завишаване на Кинт от 1,2 на 1,50, завишаване на Н корниз от 10м на 15,00м и запазване на минимално озеленена площ 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 26.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вх.№Н2-УТ-5913/12.09.2018г. на "Електроразпределение Юг" ЕАД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIX-общ., УПИ XL- общ. ( ПИ 51500.502.537, ПИ 51500.502.560 и ПИ 51500.502.806), УПИ XLIII-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър и ПИ 51500.502.536 – улица. С проекта се предвижда разделяне на УПИ XXXIX-общ. на два новообразувани УПИ XXXIX-общ. и УПИ XLIV-общ., като към УПИ XLIV-общ. се добавя площта на улица – тупик 51500.502.536. Площите на УПИ XL- общ. се увеличават, като към УПИ XL- общ. се прокарва нов тупик от север за сметка на УПИ XXXIX-общ. В резултат на така предвидените промени се образуват: УПИ XXXIX-общ. с площ 2485 кв.м., УПИ XLIV-общ. на площ 5132 кв.м., УПИ XL- общ. на площ 543 кв.м. и УПИ XLIII-общ. на площ 583 кв.м.
За новообразувания УПИ XXXIX-общ. се предвиждат отреждане „За детска градина“, устройствена зона- смесена централна зона „Ц“, начин на застрояване в имота- свободно застрояване и характер на застрояване – застрояване с малка височина, като се установяват устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=0,60, минимално озеленена площ 50% и максимална височина до 3 етажа.
Проекът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се подават до Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 инж. И.Димова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ" В ПИ 73571.22.52 ПО КК НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - ЖИЛИЩНА СГРАДА №1" В ПИ 61056.68.12 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Уведомление с вх.№Н2-УТ-5481/17.08.2018г. за инвестиционно предложение на "Емона 2000" ЕООД за изграждане на нова тръбно-канална мрежа и изтегляне на нови кабели НН за захранване но ново ГРТ в ПИ 27454.23.19 м."Кладери", землище с.Емона.

Публикувано на 03.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.56.52 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Инджекьойско блато ”, касаещ промяна в отреждането на имота от „За офиси, складове и магазини за нехранителни стоки“ в „За бързо хранене“, запазване на устройствената зона „Пп“, промяна на минимално озеленената площ от 30% на 50% и паркиране в имота, промяна на Кплътност на застрояване – от 60% на 30%, промяна на Кинтензивност – от 2,0 на 1,5 и Нкорниз – от 10м.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 инж. И.Димова


Публикувано на 30.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1255/19.07.2018г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ VI-196, кв.62 по плана на гр.Несебър с идентификатор 51500.502.196 по КК, касаещ отреждане на УПИ VI-196 за „Жилищно строителство“, установяване на смесена централна зона „Ц“ и устройствени показатели както следва: Кплътност на застрояване- 70% , Кинтензивност – 2,5 , максимална височина на застрояване Нкорниз – 13,50м. и минимално озеленена площ- 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №1255/19.07.2018г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.ДимоваПубликувано на 30.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТ БАСЕЙН И ВОДЕН БАР КЪМ НЕГО" В ПИ 73571.22.52, М.БОРУНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 29.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА 4 БРОЯ БУНГАЛА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПОЧИВКА" В ПИ 73571.22.52, М.БОРУНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 29.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 следваща»

Content Management Powered by CuteNews