ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3218/ 14.06.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 118/ 11.06.2021г. на Стоян Стаматов Янчев и Лъчезар Стаматов Янчев за обект: „Жилищна сграда ЗП № 7“ в УПИ VІІ – общ., кв.21 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.254.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за издаденото
разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за справка 0554/ 2 93 69 - Г. Арнаудова


Публикувано на 14.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3134 /10.06.2021г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-403,572/с идентификатор 11538.503.73 по кадастрална карта на гр. Свети Влас/ в кв. 59 по плана на гр. Свети Влас, на основание становище с изх. № Н2-УТ-5878/25.02.2021г. на Главния архитект и Заповед № 345/ 25.02.2021г. на Кмета на Община-Несебър.

С проекта се променя устройствената зона на УПИ ІІ-403,572 с идентификатор 11538.503.73 в кв. 59 по плана на гр.Свети Влас от „Жм“ на „Жс“ и максимална височина на застрояване от 10м на 15м и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване - 70%, Кинт - 2.00, минимално озеленяване - 30%.
Представено е писмо изх.№ ПД-86-(1) от 15.01.2021г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 27 от протокол № 4/ 21.04.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 11.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИE изх.№Н2-УТ-3127/10.06.2021г.

Отдел „УТ“ при община Несебър съобщава , че на основание чл.147а от ЗУТ е
издадено Разрешение №2/10.06.2021г. за „Промяна предназначението на
съществуващо помещение в сграда с идентификатор 51500.505.123.2 по КК на
гр. Несебър, к.к.“Слънчев бряг-изток“ от „Магазин“ в „МЕДИЦИНСКА
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА „COVID- 19“
в УПИ I, кв.22 по регулационния план на гр. Несебър , к.к.“Слънчев бряг-изток“/ПИ
51500.505.123 по КК на гр. Несебър, к.к.“Слънчев бряг-изток“/
с административен адрес: гр. Несебър, Космос, Глобус №1
на Главния архитект на община Несебър
Разрешението , се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”
№10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-
35.


Публикувано на 04.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2991/ 03.06.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.77.18 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 1667кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Лозе“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За вилни сгради“, въвеждане на устройствена зона „Ов“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.77.18: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤0.8, Нкорниз≤ 7.0 и минимално озеленяване≤ 50%.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова


Публикувано на 04.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ с изх. №Н2-УТ-2729/19.05.2021 г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №646/21.04.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.15.187 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага Чешме“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, от ПИ 11538.15.187 с площ 5000 кв.м. се урегулират следните урегулирани поземлени имоти:
1. УПИ ХII-187 с площ 346 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.223 с площ 345 кв.м., с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“), с отреждане „За пречиствателно съоръжение“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м., минимално озеленена площ – 50%, като е предвиден 10 м. сервитут на пречиствателното съоръжение;
2. УПИ ХIII-187 с площ 658 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.224 с площ 657 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50%, паркиране в границите на имота, в режим на свързано застрояване в два имота между УПИ ХIII-187 и УПИ ХIV-187;
3. УПИ ХIV-187 с площ 1119 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.225 с площ 1119 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50%, паркиране в границите на имота, в режим на свързано застрояване в два имота между УПИ ХIV-187 и УПИ ХIII-187;
4. УПИ ХV-187 с площ 825 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.226 с площ 826 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота,
5. УПИ ХVI-187 с площ 105 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.227 с площ 105 кв.м., с начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод“), с отреждане „За трафопост“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%,
6. УПИ ХVII-187 с площ 1177 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.228 с площ 1177 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота.
Част от имота с площ 771 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.229 с площ 771 кв.м. се отрежда за обслужваща улица и озеленяване и се привързва към съществуваща улица в квартал 18 по плана на гр. Свети Влас. Новообразуваните УПИ също се присъединяват към кв. 18 по плана на гр. Свети Влас., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповед №646/01.04.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър и проектът се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заповедта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис БорисовПубликувано на 04.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5820/03.06.2021г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 886/19.05.2021г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план, на ПУП–ПР за УПИ XIII-общ. от кв.8 /ПИ с идентификатор 53045.501.98 по КК/.
Проектът касае провежедане на вътрешните регулационни линии на УПИ XIII-общ. към УПИ I, УПИ II и УПИ XII и улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на ПИ 53045.501.98 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Обзор. Площа на УПИ XIII-общ. се променя от 493 кв.м. на 483 кв.м. в съответствие с Акт за частна общинска собственост № 5367 от 28.01.2013г., вписан в СВ Несебър под № 90, т. 2, вх. рег.№ 599 от 06.02.2013г.Не се променя отреждането на имота „За жилищно строителство” и устройствена зона „Жм”.
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

Публикувано на 03.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2989/03.06.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №1099/03.06.2021г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ ІХ-618, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.502.334 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.58 по плана на гр. Несебър,
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 03.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5981/03.06.2021г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, Ви, че със заповед № 887/19.05.2021г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план, ПУП – ПЗ за УПИ XIII-общ. от кв. 5 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.27 по КК на гр. Обзор/ С настоящото частично изменение на ПУП - ПЗ /, като се предвижда промяна на устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, като отреждането се запазва „За жилищно строителство“ и начина на застрояване – „свързано“ и установяване на следните устройствени показатели: Пзастр ≤ 60%; Кинт. ≤ 1.80; максимална височина на застрояване Н ≤ 10.50м. и Позел. ≥30
Проекта и заповедта се намират в отдел УТ при Кметство гр. Обзор ул.”Ив.Вазов” №2, ст.№8 и може да бъдат прегледани от заинтересованите лица.
Публикувано на 03.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-2593/13.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а от АПК и на основание чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ- 365, с идентификатор по КК 61056.501.390, кв.62 по плана на с.Равда.
С исканото изменение се предвижда промяна на номера на имота от УПИ VI-365 на УПИ VI-390, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Променят се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, отреждането на имота от „за жилищно строителство“ на „за КОО и жилищно строителство“, характера на застрояване от застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12м.). Предвидени са две застроителни линии- за застрояване с височина /Н≤10м./ и за застрояване с височина /Н≤12м./. Установяват се следните устройствени показатели: Кплътност=50%, Кинтензивност=1,80 минимално озеленената площ 30%-50%. и етажност- Н≤12м., при запазване начина на застрояване- свързано в двата имота.
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението в информационната страница на община Несебър.
тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 02.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-2926 /31.05.2021г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІ-506,507,508/с идентификатор 11538.501.527 по кадастрална карта на гр. Свети Влас/ в кв. 24А по плана на гр. Свети Влас, на основание становище с изх. № Н2-УТ-6310/25.02.2021г. на Главния архитект и Заповед № 344/ 25.02.2021г. на Кмета на Община-Несебър.

Проектът касае промяна на отреждането на УПИ VІ-506,507,508 с идентификатор 11538.501.527 в кв.24А по плана на гр.Свети Влас от „За жилищно строителство“ на „За подземен паркинг, търговски комплекс и ЗОХ“, при запазване на устройствена зона „Жс“ и устройствените показатели: Плътност на застрояване - 70%, Кинт - 2.00, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 30%.
Представено е писмо изх.№ ПД-2448-(7) от 29.01.2021г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 26 от протокол № 4/ 21.04.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 31.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews