ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯС Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-4532-001-001/17.04.2019г.

С настоящето отдел ”УТ” при Община Несебър, съобщава на заинтересованите съгласно чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ - собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ ІХ-166 /включващ части от ПИ 18469.501.200 и ПИ 18469.501.170/, УПИ VІІІ-165 /включващ ПИ 18469.501.207 и част от ПИ 18469.501.200/, УПИ VІІ-172 /включващ ПИ 18469.501.208 и част от ПИ 18469.501.200/, УПИ VІ-171 /включващ ПИ 18469.501.209/, УПИ V-170,166 /включващ част от ПИ 18469.501.209, част от ПИ 18469.501.200 и ПИ 18469.501.199/ и УПИ Х-167 /включващ ПИ 18469.501.170/, в кв.19 по плана на с.Гюльовца, че с протоколно решение на ОбЕСУТ т.22 от протокол №15/2016г., т.14 от протокол №14/25.10.2017г. и т. 12 от протокол №1/17.01.2018г. е разгледан и приет проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-166 и УПИ V-166,170 с идентификатор по кадастрална карта 18469.501.199 и 18469.501.200, кв.19 по плана на с.Гюльовца.
Проектът предвижда провеждане на дворищно-регулационните линии на УПИ ІХ-166 и УПИ V-166,170 в кв.19 по плана с.Гюльовца по имотни граници на имоти с идентификатори 18469.501.200 и 18469.501.199 по одобрената кадастрална карта на селото, както и обособяване на нови УПИ ІХ-166 с площ 1655кв.м., УПИ ХІV-166 с площ 589кв.м. и нов УПИ V-170 с площ 776кв.м. С изменението се променят границите и площите на съседните УПИ VІІІ-165, УПИ VІІ-172, УПИ VІ-171 и УПИ Х-167, в кв.19 по плана на с.Гюльовца, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от проекта.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му пред Община Несебър.

Телефон за връзка 0554/29332

Публикувано на 17.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2676/12.04.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №486 от 11.04.2019 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73571.28.1 м.”Бабини драки”, землище с.Тънково.
Подробният устройствен план касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имот 73571.28.1 с площ 8999кв.м „За крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, заведение за хранене, тир-паркинг и трафопост“, установява се устройствена зона „Крайпътен обслужващ комплекс“ и устройствени показатели както следва: Кпл.=8%, Кинт.= 0,80 , Н корниз≤5,00м и минимално озеленена площ от 20%, начин на застрояване – свободно основно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за връзка 0554/29331

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА -ПРЕРАБОТКА НА
ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ" В УПИ І-357, КВ.57
/61056.501.633/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО
ОБИТАВАНЕ-ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО" В УПИ ХІІ-357, КВ.57 /61056.501.632/ ПО
ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Частична реконструкция на сутеренен полуетаж на двуетажна жил. сграда с търговски обект- ресторант в сутеренен полуетаж „ в имот с идентификатор 51500.501.407 по КК на гр.Несебър- стара част.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 11.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Преустройство на сутеренен /1 ви етаж/ от жилищна в „търговска зала“ в двуетажна жилищна сграда – промяна по време на строителство“ в ПИ 51500.501.433.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 11.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2606/10.04.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №447 от 05.04.2019 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 73571.39.49,73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52 м.”Кайряка”, землище с.Тънково.
Подробният устройствен план касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имот 73571.39.49 с площ 6261кв.м „За четири вилни сгради“, имот 73571.39.50 с площ 6261кв.м „За четири вилни сгради, имот 73571.39.51 с площ 6261кв.м „За четири вилни сгради“ и имот 73571.39.52 с площ 6261кв. „За две вилни сгради, магазин за хранителни стоки, детска площадка и трафопост“. За всички имоти се установява устройствена зона „Ов“ и устройствени показатели както следва: Кпл.=40%, Кинт.= 0,80 , Н корниз≤7,00м и минимално озеленена площ от 30%, начин на застрояване – свободно основно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за връзка 0554/29331

Публикувано на 10.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2605/10.04.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-531/61056.501.210/, ІV-211/61056.501.211/ и УПИ V-212/61056.501.212/ в кв.32 по плана на с.Равда.
Искането е подадено от „ИНТУРС ИНВЕСТ“ ООД в качеството му на собственик на УПИ ІІІ-531/61056.501.210/, ІV-211/61056.501.211/ и УПИ V-212/61056.501.212/ в кв.32 по плана на с.Равда.
Проектът касае обединяване на УПИ ІІІ-531 с площ 659кв.м, УПИ ІV-211 с площ 646кв.м и УПИ V-212 с площ 676кв.м в нов УПИ ІІІ с площ 1981кв.м в кв.32 по плана на с.Равда.За новообразувания УПИ ІІІ се установява отреждане „За жилищно строителство“ – устройствена зона „Жс“ и се установяват устройствени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1,75, максимална височина Н<12,00м, минимално озеленана площ 30% и начин на застрояване-„свободно“.
Заданието се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331Публикувано на 10.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЗАДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ ЗА УПИ ХVІ, В КВ.31б /61056.501.579/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 08.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Подмяна на трансформаторна машина с мощност 250 kVA в съществуващ БКТП „Инджекьой 3“, находящ се в ПИ 51500.56.53 по КК на гр.Несебър с нова трансформаторна машина с мощност 400 kVA.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 08.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 следваща»

Content Management Powered by CuteNews