ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 19.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3834-002/14.09.2022г.Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1216/01.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който ПИ 51500.503.507 с площ 9510кв.м. се отрежда „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, за имота се въвежда устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30%, К интензивност - 1,50, Н корниз - 15,00м., минимално озеленена площ - 50%, а ПИ 515100.503.509 с площ 10419кв.м. се отрежда „За техническа и транспортна инфраструктура“, за имота се въвежда устройствена зона „Ти“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 3%, К интензивност - 0,03 и Н корниз - 3,00м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед №1216/01.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3937-001/14.09.2022г.


Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №245/16.03.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ Х-374, с идентификатор по кадастралната карта 51500.502.160 в кв.61 по плана на гр.Несебър, касаещо промяна на регулационните линии на УПИ Х-374 по имотни граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 51500.502.160, като площта на УПИ става 670кв.м. и промяна в номерацията на имота от УПИ Х-374 на УПИ Х-160. С проекта УПИ Х-160 се отрежда „За жилищно строителство, хотел и ресторант“ в устройствената зона „Ц (смесена централна зона)“ със следните градоустройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност=2,75, минимално озеленяване - 20% и максимална височина на застрояване Нкорниз=10-15м, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №245/16.03.2022г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 14.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 13.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3791-001/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №2219/24.08.2022г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за застрояване за за УПИ I-566 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.678, кв.65 по плана на с.Равда , с който се предвижда промяна устройствената зона за имота- от „Ок“ на „Жс“- жилищна зона със средна височина на височината на застрояване, с отреждане на имота- „За жилищно строителство“. Предвиждат се устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤ 30% , Кинт.≤ 1,65, максимална височина на застрояване Н≤15,0м. и Позел.≥ 30% и начин на застрояване- свободно.
Заповед №2219/24.08.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 13.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-572-005/08.09.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица , в т.ч. Стиляна Георгиева Япова и Костадинка Маркова Камарева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №59/08.04.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор по КК 51500.506.480.1, находящ се в УПИ ХІІІ-236 с идентификатор по КК 51500.506.480 в кв.5201 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-384-002/08.09.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица Ангел Василев Китов и Христина Стоянова Стоянова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №22/01.02.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №1 с магазин за промишлени стоки““ с идентификатор по КК 51500.503.52.3, находящ се в УПИ І-общ. с идентификатор по КК 51500.503.52 в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-4430-001/08.09.2022г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-410 в кв.77 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.32 по кадастралната карта. Проекта касае промяна номера на урегулирания имот от УПИ І-410 на УПИ І-32, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, установяване на градоустройствена зона „Ц“ (смесена централна), начин на застрояване - свързано, като се предвижда задължителна линия на застрояване към сграда с идентификатор 51500.502.33.6 и характер на застрояване – със средна височина (до 12м.). Променя се отреждането на имота от „За месокомбинат“ на „За жилищно строителство и обществено обслужване“ и се установяват устройствени показатели: Кплътност=60%, Кинтензивност=2,20, минимално озеленена площ - 35% и етажност - до 4 етажа H≤12,00м..
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 07.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 05.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 следваща»

Content Management Powered by CuteNews