ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-413/27.01.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради и техническа инфреструктура към тях в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано на 10.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-501/01.02.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.1.52, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: Кристина Крамаричова.
За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


„ПУП-ПЗ за част от имот 73571.31.58, землище на с. Тънково, Община Несебър за разширение на гробищен парк”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 08.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ПУП-ПЗ за имоти 11538.5.10 и 11538.5.26 за разширение на гробищен парк – гр. Свети Влас, Община Несебър”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 08.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От: Община Несебър, ЕИК:000057122
(седалище и единен идентификационен номер на юридическо лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0554 2 93 31
Възложител: Николай Димитров – Кмет на Община Несебър
Лице за контакти: Ирина Димова, тел: 0893559410

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 08.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от „Кондор“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 07.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ

Публикувано на 04.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ

Публикувано на 04.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-482/ 31.01.2022г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 по кадастралната карта на гр. Свети Влас ( УПИ ІІІ-325 в кв.36 по одобрения със Заповед № 246/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация на с.о. „Инцараки“).
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно кадастралната карта на гр. Свети Влас и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата от 5,0м.
ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 се урегулира в УПИ ІІІ-406, кв. 36, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта с площ от 475 кв.м.
Запазва се устройствената зона Жм, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат следните устройствени показатели: Кпл.≤60%; Кинт.≤1,2, максимална височина на застрояване Н ≤ 10м и П озел. ≥40%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 36 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 31.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 следваща»

Content Management Powered by CuteNews