АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 15.03.2021 г.


поставихме:

Н2-УТ-1387/ 11.03.2021г.:
инвестиционно предложение: „Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ73571.36.198 , замлище с.Тънково, община Несебър“, с възложител: Стоянка Радева Стойкова


Публикувано на 15.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 15.03.2021 г.


поставихме:

инвестиционно предложение: „Изграждане на колонка за зареждане на дизелово гориво в УПИ II-18, 19, 20, кв.1 по плана на с. Равда (имот с идентификатор 61056.34.105 по КК), община Несебър”, с възложител: „МАВРОВ И СИЕ - БЕТОН“ ООД


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Промяна предназначението на таванско помещение №5 в ателие за индивидуална творческа дейност в имот №51500.502.424 по КК на гр.Несебър“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.133.3.16
с цел промяна предназначението в „Кафе сладкарница“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по КК“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1132/ 26.02.2021г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 351/ 25.02.2021г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІ, кв. 5, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0 и минимално озеленяване - 40%. Запазват се максималната височина на застрояване Н ≤ 12.00м, отреждането „За жилищна строителство“ и начина на застрояване – свободно основно застрояване.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВА

ОТ "ВАНКО ТРАНС ГРУП" ЕООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПРЗ ЗА ПИ № 004011, ПИ №
004034 и № ПИ 004033 в кв. 26 по плана на Курортна зона между "Морски
санаториум" и гр. Свети Влас, местност "Юрта под пътя"
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1429-001-001-001-001/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Димитър Желязков Желязков и Севдалина Желязкова Желязкова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №258/07.12.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Вилна сграда“ с идентификатор по кадастрална карта 11538.504.408.1, находящ се в УПИ V-327 с идентификатор по кадастрална карта 11538.504.408 в кв.36 по плана на с.о. „Инцараки“, землище гр.Свети Влас.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3828-001-001/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Лимбия Димитрова Даменлиева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №247/22.10.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП №3 с магазин и надстройка с трети жилищен етаж на кота +9,15м.“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.373.2, находящ се в УПИ ХІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.373 в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2919-001-001/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Траянка Вангелова Михайлова и Николина Вангелова Ставрева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №151/24.06.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Апарт-хотел“ с идентификатор по кадастрална карта 11538.13.2.1, находящ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 11538.13.2 в местност „Варницата“ , землище гр.Свети Влас.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews