ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на Изменение по време на строителство на жилищна сграда“, в ПИ 51500.84.31 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

По смисъла на чл.4 от Наредба за ОВОС от Калоян Стефанов
Стефанов
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 04.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вх.№Н2-УТ-2040/21.03.2018г.за инвестиционно предложение на Паска Василева Пенкова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №13 от 10.11.2005г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.56.57 по к.к. на м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, поради изтекъл срок и за изграждане на складово хале с размери 12,00м. на 30,00м. на един етаж със ЗП= 360кв.м. с търговско предназначение.”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Извършване на изкопно- насипни работи в ПИ 51500.53.30 по к.к., м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, с цел подготовка на строителната площадка по реда и условията на чл.151, т.5 от ЗУТ“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №4 от 30.04.2008г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.84.1 по к.к. на м-т „Кокалу“, гр.Несебър, поради изтекъл срок.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ Вх. номер Н2-УТ-1910/19.03.2018г:


„ Външно ел.захранване на селскостопанска сграда с местонахождение ПИ 51500.75.2 по КК на м-т „Кокалу“, земл. Гр.Несебър, ДП 4317821/21.12.2017г; подобект:Кабели 0,4 к V.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Проект за изменение на ПУП- на УПИ XI-700, 1264 кв.м., ПИ 51500.503.32 по к.к. на Община Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1657/22.03.2018г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.16 от протокол № 4 от 21.03.2018г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ І-448 в кв.52 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.376 по КК на гр.Обзор/
С изменението на регулацията се коригира несъответствието между площта на имота по регулация, кадастрална карта и документ за собственост. Регулационните граници на УПИ І-448 в кв.52 се прокарват по имотни граници по одобрена кадастрална карта на имот с идентификатор 53045.502.376. С нотариален акт бившите собственици на УПИ I-448 са придобили собственост върху незастроено дворно място от 30кв.м., придаваемо от общинско място към УПИ І-448 в кв.52. Общата регулационна граница на УПИ І-448 с УПИ II-общ. също се променя по кадастралната граница, тъй като за УПИ II-общ. има издаден Акт за частна общинска собственост за площ от 503 кв.м. по кадастрална карта.Между УПИ І-448 и УПИ IX регулационната линия се променя по кадастралната карта за да се запазят оградите и двете съществуващи масивни сгради, съгласно изискванията на ЗКИР
С плана за застрояване за УПИ I-448 от кв. 52 се предлага повишаване на показателите за застрояване, както следва: Кпл.=25-70 %; Кинт. = 1,0-2,0; Позел. =30-50%; максимална височина на застрояване Н=10.00 - 15.00м. и минимално озеленена площ 30–50% в устройствена зона „Жс“, и отреждане „За жилищно застрояване – тип „Пансион“ , начин на застрояване – основно свободно застрояване.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му .
Проектът се намира в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.


Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ заповед №514/29.03.2018г.

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава,че със заповед №514/29.03.2018г. на кмета на община Несебър е одобрено задание за изменение на ПУП-План схеми за обект: „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на обект „Ваканционно селище“ в ПИ 27454.23.63 м.“Кладери“, землище на с.Емона, преминаващо през имот ПИ 27454.23.68 по кадастралната карта на местност ”Кладери” , землище с.Емона, като изменение на елемент на техническата инфраструктура в изпълнение на решение №748 от протокол №25/02.03.2018г. на ОбС гр.Несебър.
Трасето започва от Нова шахта Ш4 на границата на ПИ 27454.23.63 , пресича ПИ 27454.23.68 и достига Нова шахта Ш16 на границата на ПИ 27454.23.63 по КК на местност ”Кладери”, землище с.Емона. Проектната дължината на трасето е около 11м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от двете страни на трасето с обща площ от 13.20 кв.м..
Представеното е задание изработено и съгласувано съобразно изискванията на чл.136, ал.1 във вр с чл.125 от ЗУТ с писмо изх.№ ПД-2508/28.10.2016г. на РИОСВ гр.Бургас.
Заповедта е изложена в отдел УТ – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 следваща»

Content Management Powered by CuteNews