АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-420/ 25.01.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 27/ 25.01.2021г. на Александър Кирилов Стоянов за „Преустройство на едноетажна обществено обслужваща застройка „Офис“ /сграда с идентификатор 51500.503.261.3/ в „Ресторант“ и „Специализиран магазин за риба, рибни продукти, миди и морска храна“ в УПИ Х-общ., кв. 27 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.261. .
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено. .
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. Арнаудова
Публикувано на 25.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-416/ 25.01.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 26/ 22.01.2021г. на „ЕКСЕЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” ООД за „Жилищна сграда ЗП № 3“ в УПИ І – 286, кв.28а по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.286.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено. .
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
Тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. АрнаудоваПубликувано на 25.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6404-001/14.01.2021г.

ДО
„АУТО ФАКТОР“ЕООД

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
ГР.СОФИЯ, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“,
Ж.К.“БОРОВО“, УЛ.“ЯСТРЕБЕЦ“ №25, магазин 6


Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1714/17.12.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Горска“ в „Урбанизирана“, урегулира се УПИ XLІV-231 в кв.55 с площ от 1555кв.м. от ПИ 51500.204.231, който се отрежда „За пречиствателна станция за питейни и отпадни води“ и се обособява тупикова улица /алея с усилена настилка/ за обезпечаване на свободния и безплатен пешеходен и транспортен достъп до плажната ивица и до пречиствателното съоръжение, която е с площ 455кв.м. и проектен идентификатор 51500.204.235 по КККР. Същата е с о.т.523, о.т.524, о.т.678, о.т.677, о.т.676, о.т.676а и о.т.676б. За новоурегулирания УПИ XLІV-231 в кв.55 по плана на гр.Несебър, се въвежда устройствена зона „Од“ и се установяват следните устройствени показатели: Кплътност=20%, Кинтензивност=0,50, максимална височина Н=7,50м. и минимално озеленена площ – 70%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №1714/17.12.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП-ПРЗ по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5981/08.01.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.36 от протокол № 10 от 09.12.2020г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за подробен устройствен план, ПУП – ПЗ за УПИ XIII-общ. от кв. 5 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.27 по КК на гр. Обзор/ , като се предвижда промяна на устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, като отреждането се запазва „За жилищно строителство“ и начина на застрояване – „свързано“ и установяване на следните устройствени показатели: Пзастр ≤ 60%; Кинт. ≤ 1.80; максимална височина на застрояване Н ≤ 10.50м. и Позел. ≥30
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева

Публикувано на 08.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-104/08.01.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.78 и УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.78“Г“ по плана на гр.Несебър. Проекта касае обособяване на новообразувани урегулирани поземлени имоти с площи, отреждане и устройствени показатели както следва : УПИ І в кв.78 на площ от 21985кв.м., с отреждане „за крайморски парк с обществено обслужване, летен амфитеатър, паркинг, техническа инфраструктура и озеленяване“, устройствена зона „Ок“, Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, максимална етажност 4ет. /Нкорниз=12,00м./ и минимално озеленяване 50% и УПИ ХІІ в кв.78 на площ от 1777кв.м., с отреждане „за крайморски парк с обществено обслужване, техническа инфраструктура, спорт, атракции и озеленяване“, устройствена зона „Ок“, Кплътност=20%, Кинтензивност=0,50, максимална етажност 2ет. /Нкорниз=7,50м./ и минимално озеленяване 60%.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 08.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-105/08.01.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ. /ПИ 51500.502.540/ и УПИ ХІ-544 /ПИ 51500.502.544/ в кв.55 по плана на гр.Несебър. Проектът предвижда промяна номера на УПИ І-общ. на УПИ І-540, във връзка с промяна на собствеността на имота и идентификатора му по кадастрална карта, както и промяна на устройствената зона от „Ок“ на „Жг“, отреждането от „за почивна станция и озеленяване“ на „за здравни дейности“. Предвижда се завишаване на Плътността на застрояване на 45%, минимално озеленяване 30% и установяване на свързано застрояване с УПИ ХІ-544, при запазване на Кинт.=3,02 и максимална етажност над 15м. За УПИ ХІ-544 се предвижда промяна на отреждането от „за жилищно и курортно строителство“ на „за здравни дейности“, при запазване на досега действащите устройствени показатели (Кпл.=70%, Кинт.=2,00, Нmax<15,00м. и минимално озеленена площ - 30%). По общата граница между УПИ І-общ. и УПИ ХІ-544 се установява свързано застрояване до 2 етажа.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 08.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6470/06.01.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 12/06.01.2021г. на Кмета на Община Несебър е одобрен изменение на подробен устройствен план, за ПУП-ПР за УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XXVI от кв. 14, представляващи поземлени имоти с идентификатори № 58431.501.104 и № 58431.501.105 по кадастралната карта на с. Приселци, община Несебър.
С него се предвижда изместване на вътрешните граници между УПИ XIII, XIV и XXVI, така че и трите имота получават лица на улицата, проведена южно от тях. Дънната регулационна линия на новообразуван УПИ XIV се измества по съществуващата имотна граница. Уличната регулация се запазва непроменена. Новообразуваните УПИ са на площ както следва: УПИ XIII – 1130 кв.м., УПИ XIV – 692 кв.м. и УПИ XXVI – 749 кв.м. Площите и лицата им отговарят на изискванията за минимални размери, съгласно чл.19, ал.1, т.4 и ал.4 от ЗУТ . Отреждането на имотите се запазва – „За жилищно строителство” в устройствена зона „Жм”.
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 06.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-057/ 05.01.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ V-486 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.583 , кв.60а по плана на с.Равда с който се предвижда предвижда завишаване на устройствените показатели, както следва: Плътност на застрояване от 39% на 60%, височината на застрояване от Нк≤10 на Нк≤12 и занижаване на минимално озеленяване от 50% на 30%, като се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство на „За жилищна сграда и магазин“. Запазва се устройствена зона „Жс“, начина на застрояване- свободно основно застрояване.
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 06.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-058/05.01.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-План за застрояване за ПИ 73571.7.22 по КК на с.Тънково, местност „Курбана“ с площ 24099 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“. Проектът предвижда предвижда смяна на предназначението на ПИ 73571.7.22 от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните градоустройствени показатели: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс.-1,50, Плътност на озеленяване –мин.50%, максимална височина на застрояване Н<15,00м и начин на застрояване.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 06.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

"Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ Х-2714/ПИ
51500.27.14/, кв. 33, зона "Инцараки", местност "Юрта-Балкана", землище
гр. Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 04.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews