ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1139/25.02.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №181/18.02.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ ХХV-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.467 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 25.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

Информация за преценяване на
необходимостта от ОВОС

ПИ 27454.501.98 по КК на с.Емона
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-980/18.02.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че със заповед №171 от 17.02.2020 год. е одобрен ПУП-ИПЗ за УПИ ІV-483 в кв.60 /61056.501.8/ по плана на с.Равда.
Искането е подадено от Величка Георгиева Ташева в качеството й на собственик на УПИ ІV-483 /61056.501.8/ в кв.60 по плана на с.Равда.
Проектът касае установяване на допълващо застрояване с Н≤4,50м към улицата с възможност за търговия и обществено обслужване, както и отреждане на имота „За жилищна сграда, търговия и обществено обслужване “, при запазване на устройствената зона „Жм“ , максимална височина на застрояване Н≤10,0м при устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤60%, Коефициент на интензивност на застрояване ≤1,20, Плътност на озеленяване ≥40% и начин на застрояване – свободно основно застрояване.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 18.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„За преустройство на апартамент №1 с цел промяна предназначението в „офис“ и „магазин за промишлени стоки“ в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър /с идентификатор за апартамента 51500.502.6.58.1 по кадастралната карта на гр.Несебър/“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 18.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„За преустройство на Приемо-предавателна станция на „Теленор България“ЕАД №5223, с местоположение: сграда с идентификатор 51500.502.6.3 по кадастралната карта на гр.Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК, отдел "УТ" при община Несебър съобщава, че със заповед №17/13.01.2020г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XV, засягащ и УПИ II, III и VIII, КВ. 4 по регулационния план на с. Баня.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Водовземане от подземни води ,чрез
изграждане на две нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци в ПИ с
идентификатор 51500.31.24 по КК на м."Юрта", гр. Несебър".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ ГРУПИ
- "ЗАПАДНА" И "ИЗТОЧНА" В ПИ 61056.68.25 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„„Изграждане на три вилни сгради в имот №51500.63.37 м.“Инджекьойско блато“, землище гр.Несебър, Община Несебър”, с възложител Огнян Стефанов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Задание за ЧИПУП-ПЗ за УПИ ХХV кв.55 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.467, Община Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 следваща»

Content Management Powered by CuteNews