АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1578-001/29.05.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №221/24.02.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ІХ-795 в кв.78 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.288 по кадастралната карта. Проекта касае установяване на зона „Жг“ и завишаване на Кинтензивност от 1,75 на 2,50. Не се променят максималната височина на застрояване до 15м. (М+4), Кплътност=47%, минимално озеленената площ 30% и начина на застрояване – свързано основно застрояване, с допълващо застрояване – магазини, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №221/24.02.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПЗ и РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на настоящото уведомление, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 29.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права ,
на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ община Несебър, съобщава че
със заповед №519/28.05.2020г. на кмета на община Несебър, на основание чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ е разрешено да се изработи и процедира проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23, кв.11 по плана на с.Баня, поземлени имоти с идентификатори 02703.501.519, 02703.501.520, 02703.501.521 и 02703.501.523 по КК и КР на с.Баня.

Заповедта ведно със заданието се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

Публикувано на 29.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Oтдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на “Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване“ и РУП за УПИ XIV, кв.64 по плана на гр.Несебър с идентификатор 51500.502.358 по КК. Проектът предвижда промяна на устройствената зона на УПИ XIV в кв.64 по плана на гр.Несебър от жилищна зона със средна височина „Жс“ на смесена централна зона „Ц“, промяна отреждането на имота от „за жилищно строителство“ на „за жилищни и курортни функции, обекти за хранене и търговия“. Завишава се максималната височина на застрояване от Н≤13,50 на ≤15,00м., като се запазва свързаното едноетажно и двуетажно застрояване на границата с УПИ I, както и намаленото отстояние от 2,00м. към УПИ I на проектната застройка с височина 13,50м., с което не се изменят предвижданията на действащия досега ПУП и РУП. Изработен е РУП с цел конкретизиране на застрояването в УПИ XIV, без да се допускат нови намалени отстояния към съседни имоти, включително през улица.
В УПИ XIV, кв.64 се установяват следните устройствени показатели: „П“застр. ≤70% , Кинт. ≤ 2,50 , Позел. ≥20% .
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 И.Димова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2800/21.05.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №107/21.05.2020г. на „С.В.П.”ЕООД за „Вътрешно преустройство и обединяване на Бистро 01 и Бистро 02, в Бистро 01 в сутерен ІІ, в Апартаментен хотел с ресторант, подземни гаражи и басейн“ в УПИ І кв.78”б”, с идентификатор 51500.502.18 по кадастралната карта на гр.Несебър”, с адрес: гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №44.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входните врати на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 21.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2765/20.05.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №483/19.05.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ ХІІ-486 в кв.74 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.219 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 20.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-1706-001/19.05.2020Г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61,АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.18А, АЛ.10 ОТ АПК

ДО
Ярослав Серафимов Флоров
гр.Бургас,
ул.“Цар Асен“ №7


На основание чл.61,ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК,Ви уведомяваме, че със заповед №274/05.03.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-70 ,УПИ VІ-70 и УПИ VІІ-70 кв.27 по плана на с.Емона, с който план касае разделяне на УПИ VІ-70, като от частта която попада в ПИ 27454.501.400 и УПИ VІІ-70 се обособява нов УПИ VІІ-70 с площ от 740кв.м..Останалата част от УПИ VІ-70, заедно с УПИ V-70 се образува нов УПИ V-70 с площ 1289кв.м.Северната граница на УПИ V-70(нов) с УПИ ІV се коригира по имотна граница.
За новообразуваните УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 се установява устройствена зона „Жм“: Кпл.=30%, Кинт.=1.00, минимално озеленяване 40% и максимална височина Н до 10.00м.,съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,сигнатури, надписи и размери.

Уведомяваме Ви, че съобщението за акта се счита за връчено след изтичането на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на община Несебър.Публикувано на 19.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-2398-001/19.05.2020Г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61,АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.18А, АЛ.10 ОТ АПК

ДО
Грозданка Лазарова Масларова
гр.Бургас,
бул.“Ал.Стамболийски“5

ДО
„ЕВРО АМ“ЕООД
ул.“Васил Априлов“№18,ет.5
гр.Бургас


На основание чл.61,ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК,Ви уведомяваме, че на основание чл.91,ал.1 от АПК във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ , е издадена заповед №435/30.04.2020г. на кмета на община Несебър за отмяна на Заповед №17 от 13.01.2020 г. на Заместник кмета на община Несебър с която на основание правомощията по чл.129, ал.2 във вр. с чл.16, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.110, ал.1, т.2, от ЗУТ, предоставени му със Заповед №8/09.01.2020г. на Кмета на община Несебър, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за имот с идентификатор 02703.501.555 по КККР на с. Баня, обина Несебър, област Бургас, с който проект се засягат и имоти с идентификатори 02703.501.80 (УПИ ІІ-80, кв.4), 02703.501.81 (УПИ ІІІ-81,кв.4) №02703.501.79 (УПИ VІІІ-79, кв.4) и 02703.501.501.399. Урегулира се новообразуван УПИ ХV в кв.4, от част от имот с идентификатор 02703.501.555, граничещ с последните урегулирани имоти в кв.4 по действащия ПУП на с.Баня с площ 888 кв.м., като за целта от него се отнемат 168 кв.м. за улица и се придадат 26кв.м. от ПИ 02703.501.399 за второстепенна улица след промяната на площ 1663кв.м. Границите на УПИ ІІ към новообразувания УПИ ХV се провеждат по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което площта на УПИ ІІ се променя от 1546кв.м. на 1548кв.м., границата на УПИ ІІІ към новообразувания УПИ VІІІ се провежда по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което УПИ ІІІ се променя от 1527кв.м. на 1529кв.м. и по аналогичен начин границата на УПИ VІІІ към новообразувания УПИ ХV се провежда по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което УПИ VІІІ се променя от 1184кв.м. на 1182кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Уведомяваме Ви, че съобщението за акта се счита за връчено след изтичането на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на община Несебър.


Публикувано на 19.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-2680 /15.05.2020г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 436/30.04.2020г. на кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ І с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.150 и УПИ VІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.151 в кв.56А по плана на гр.Свети Влас, който план касае придаване на 47 кв.м, представляващи част от УПИ VІ /общинска собственост/ и 6 кв.м част от улица „Русалка“ към УПИ І в кв.56А, а част от югоизточната част на УПИ І с площ 53 кв.м се отрежда за пешеходна алея. С изменението УПИ І се урегулира на площ от 294 кв.м, УПИ VІ е 737 кв.м.
За УПИ І - „за жилищно строителство“ се установява устройствена зона „Жс“, Плътност на застрояване - макс. 70%, Коефициент на интензивност на застрояване - макс.- 2.00, Плътност на озеленяване - мин. 30%, а за УПИ VІ се отрежда „за озеленяване“ и се установява устройствена зона „Оз1“, Плътност на застрояване - макс. 10%, минимално озеленяване - 60% и етажност до 1 етаж, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 15.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“, Община Несебър. Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.507 „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.507: Плътност на застрояване -30%, Кинт- 1,5, Нкорниз- 15м., минимално озеленена площ -50% и паркиране в имота.
Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.509 „За техническа и транспортна инфраструктура“, въвеждане на устройствена зона „Ти“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.509: Плътност на застрояване-3%, Кинт-0,03, Нкорниз- 3м. и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от съобщаването.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.Димова, ст. експерт“УТ“ при Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2461/11.05.2020г.

С настоящето отдел “УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (план за застрояване) за имот с идентификатор 61056.78.5 по КК на с.Равда, м.”Чатал тепе”, /Съседен на Ваш имот/. С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделски имот 61056.78.5 на площ от 2499кв.м. за неземеделски нужди. С представения проект се промена трайното предназначение на имота от „Земеделска „ в урбанизирана .Същият се отреждане за “За склад с администрация и обществено обслужване”,устройствена зона „Пп”, при установяване на следните устройствени показатели: Кпл.=30%; Кинт.=0.8; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 50%
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.


Публикувано на 13.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews