АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯИскане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 03.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5768/31.03.2020г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №367/31.03.2020г. на кмета на община Несебър е допуснат проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за на УПИ I-общ. в кв.24 по регулационния план на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр.Обзор.
Заданието касае промяна отреждането на УПИ I-обш. в кв.24 по регулационен план на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр.Обзор от „за МНО” на „за археологически музей, жилищни сгради, КОО и трафопост”, промяна на устройствените показатели, както следва: максимален коефициент за интезивност на застрояване (К инт.) от 1,14 на 1,20; максимална плътност на застрояване (П застр.) от 44% на 60%; начин на застрояване от свързано в свободно основно застрояване, при запазване характера на застрояване – с малка височина, устройствена зона „Жм” и минимално озеленена площ 40%.
С РУП за имота се предвижда надстрояване на две от законно изградените в УПИ I-обш. обществени сгради с идентификатори по КК 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и установяване на намалено отстояние през страничната регулация между сградите в УПИ I-обш. и УПИ IX-340 , съгласно чл.36, чл.2 от ЗУТ.
Искания, възражения и предложения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение пред Апелативен съд – гр.Бургас.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. Николова

Публикувано на 31.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-1815/ 31.03.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава по реда на АПК на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 24 – 2008 - 001/ 31.03.2020г. на „ АКЮ ПРОПЕРТИС ” ЕООД, с ЕИК 205158069 за „Преработка по време на строителството на „Комплекс с ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки със сградни ВиК отклонения“”, находящ се в ПИ с идентификатор 11538.1.87 по одобрена кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. Свети Влас.
Заповедта и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, ет.3, ст.№ 31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. Арнаудова


Публикувано на 31.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1732/25.03.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.68.25, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за имот с идентификатор 61056.68.25 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“. Иматът е с площ 3063кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид ниа“. С представения проект се променя трайното предназначение на имота от „Земеделска“ в „Урбанизирана“. Същият се отрежда „За жилищно строителство и обществено обслужване партера“, въвежда се устройствена зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели Плътност на застрояване-30%, Кинт-1,5, Нкорниз-10м и минимално озеленена площ -50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1727-001/25.03.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №27/31.01.2020г. на „Българска телекомуникационна компания”ЕАД за „Монтаж на 3 броя нови шкафове към съществуваща канална мрежа на „БТК“ЕАД за VDSL технология на територията на гр.Несебър“ в имоти с идентификатори 51500.502.315, 51500.501.380 и 51500.501.409 /до УПИ І-161 кв.38/ по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1706/24.03.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че със заповед №274 от 05.03.2020 год. е одобрен ПУП-ИПРЗ за УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 кв.27 по плана на с.Емона.
Подробният устройствен план касае разделяне на УПИ VІ-70, като от частта която попада в ПИ 27454.501.400 и УПИ VІІ-70 се обособява нов УПИ VІІ-70 с площ 740кв.м. Останалата част от УПИ VІ-70, заедно с УПИ V-70 се образува нов УПИ V-70 с площ 1289кв.м. Северната граница на УЕПИ V-70/нов/ с УПИ ІV се коригира по имотна граница.
За новообразуваните УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 се установява устройствена зона „Жм“: Кпл.=30%, Кинт.=1,00, минимално озеленяване 40% и максимална височина Н<10,00м.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 24.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД:

„Изграждане на приемо-предавателна станция с №BGS0705.A000_Аква Невис в част от ПИ 51500.201.31 /проектен имот 51500.201.222 с площ 500кв.м./, горска територия, в землището на гр.Несебър, Община Несебър“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 23.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-1666/20.03.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №64/20.03.2020г. на Община Несебър и „Плей геймс“ЕООД за „Преустройство на стълби /и изграждане на рампи към същите/ с оглед постигане на достъпна архитектурна среда“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 и в имот с идентификатор 51500.502.145 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 20.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1650/20.03.2020г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица - Феодор Спиридонович Некрасов и на “ЛУКСУРИ ПРОПЪРТИС”ЕООД, ЕИК 203580813, със седалище и адрес на управление с.Равда, местност “Юртлука”, к.к.“Рич 2“, ет.3, ап.67, с управител Диян Кръстев Стоянов, че е издадена Заповед №175-2019-001/21.01.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с която е оттеглено удостоверение за въвеждане в експлоатация №175/03.09.2019г. за строеж „ЖИЛИЩНА СГРАДА-секция „А“, „В“ и „С“ с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.424.1, находящ се в УПИ І-6020 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.424 в кв.11 по плана на гр.Свети Влас-юг.
Заповедта се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, заповедта се смята за връчена.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването й от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 Масларова


Публикувано на 20.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“, Община Несебър. Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.507 „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.507: Плътност на застрояване -30%, Кинт- 1,5, Нкорниз- 15м., минимално озеленена площ -50% и паркиране в имота.
Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.509 „За техническа и транспортна инфраструктура“, въвеждане на устройствена зона „Ти“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.509: Плътност на застрояване-3%, Кинт-0,03, Нкорниз- 3м. и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от съобщаването.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.Димова, ст. експерт“УТ“ при Община Несебър


Публикувано на 18.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews