ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Преработка на одобрен проект за обект:Външно ел. захранване на жилищна сграда: Кабел ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4x240SMmm2 От съществуващ БКТП „кв.97“, находящ се в ПИ 51500.502.492 по КК на гр.Несебър до ново електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано на фасадата на жилищна сграда в ПИ 51500.502.495 (УПИ V-495, кв.98) по КК на гр.Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 23.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Вх. №Н2-УТ-7970/18.12.2018г.

За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 18469.27.61, м."Каваците", землище с.Гюльовца.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ-395/18.01.2019г.


С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 13/18.01.2019г. на „РОМА 2014“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, ул. „Морска“ № 5 ет.3 ап.17 за строеж: „Магазин за хранителни стоки“ в УПИ І-362
/ПИ с идентификатор 11538.502.362/ в кв. 9 по плана на гр.Свети Влас-Ю|Г.
Разрешението за строеж и проектите се намират в отдел „УТ” - община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29331 Ел.Димитрова
Публикувано на 18.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА-ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" В УПИ ІІ-482, КВ.60 /61056.501.4/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ-296/15.01.2019г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 9/15.01.2019г. на Светла Стоянова Стоянова-Калоянчева и Слави Русомиров Калоянчев за строеж: „Преустройство на самостоятелни обекти с идентификатори 51500.503.175.1.8, 51500.503.175.1.9, 51500.503.175.1.10 и 51500.503.175.1.11 /част от партер в жилищната сграда с идентификатор 51500.503.175.1/ в три броя Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медецинска помощ по дентална медицина в УПИ VІ /ПИ с идентификатор 51500.503.175.1/, кв.20 по плана на ж.к. „Черно море “, гр.Несебър.
Разрешението за строеж и проектите се намират в отдел „УТ” - община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29331 Ел.Димитрова

Публикувано на 15.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-7938-001/14.01.2019г.

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-72,кв.5 по плана на с.Баня.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6847-002/10.01.2019г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1767/04.12.2018г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 53045.222.520 по кадастрална карта на гр. Обзор, община Несебър. Имота попада в зона „Б” , съгласно чл.11, ал.1 от ЗУЧК. С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на територията на ПИ 53045.222.520 от „Земеделска” в „Урбанизирана”, отреждане на имота ”За входен знак на гр. Обзор, прилежащо пространство и паркинг”, въвеждане на устройствена зона „Оо” и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 53045.222.520: Плътност на застрояване – 5% , Кинт – 0.1, Нкорниз – 3.6м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение до Административен съд-гр.Бургас.
Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. НиколоваПубликувано на 10.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА " В УПИ VІІІ-128, КВ.19,
С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1779/07.12.2018г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.84.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна на трайното предназначението на земеделска територия за неземеделски нужди от „Земеделска“ в „Урбанизирана“ , като за имота се въвежда устройствена зона „Ок” и се установяват устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Н корниз =15,00м. и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №1779/07.12.2018г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893559410 инж.И.ДимоваПубликувано на 07.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-046/04.01.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №8 от 04.01.2019 год. е одобрен ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІ-145/61056.502.285/ и УПИ ХІV-145 /61056.502.273/ в кв.26 по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае провеждане на регулационните линии на УПИ ІІ-145 и УПИ ХІV-145 по съществуващи имотни граници, като се променят номерата им от УПИ ІІ-145 на УПИ ІІ-285 и от УПИ ХІV-145 на УПИ ХІV-273 в съответствие с идентификаторите им по КК. Новообразуваният УПИ ІІ-285 е на площ 503кв.м, а УПИ ХІV-273 е на площ 496кв.м. Новообразуваните УПИ се отреждат „За курортно, жилищно строителство и КОО“ устройствена зона „Жс“ и се установяват устройствени показатели: Кпл.=70%, Кинт.=1,80, максимална височина Н<12,00м и минимално озеленена площ 30%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 /тел.0554/29331/ и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 04.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 следваща»

Content Management Powered by CuteNews