ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Реконструкция на съществуващ апартамент с идентификатор 51500.502.8.4.9 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Преустройство и промяна предназначение от 2 броя магазини за промишлени стоки в „Заведение за бързо обслужване”” в УПИ ХІІ-98 кв.42 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.501.148 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПЕТ
АПАРТАМЕНТА В ТРИ" В УПИ ХVІІІ525А В КВ.33 ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5115/ 22.06.2017г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІІ-общ., кв. 25, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.306 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ ІІІ-общ., кв. 25, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.306 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, като се предвижда промяна на устройствената зона на имота от „Жм” на „Сц”, завишават се плътността на застрояване от К пл.=45% на К пл.=60% и Кинт. от 1.20 на 2.10; променя се характера на застрояване от застрояване с малка височина /Н≤10.00м/ на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/ и установяване на минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 24.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-4883/13.06.2017г. от

"ДОМУС АУРЕА" ЕООД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на
фотоволтаична електроцентрала с мощност 19.5 кVVр върху покрива на
съществуваща жилищна сграда за курортни нужди в ПИ 51500.507.500 по
плана на к.к."Слънчев бряг-изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-4882/13.06.2017г. от

"ДОМУС АУРЕА" ЕООД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на
фотоволтаична електроцентрала с мощност 21.87 кVVр върху покрива на
съществуваща жилищна сграда за курортни нужди в ПИ 51500.507.357
по плана на к.к."Слънчев бряг-изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5055/ 20.06.2017г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1013/ 15.06.2017г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ VІ-общ., кв. 7, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.406 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ VІ-общ., кв.7, ПИ 51500.503.406 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, като се завишава Кинт. от 1.70 на 2.00 и максималната височина на застрояване от Н=10.00м. на Н=15.00м. при запазване на устройствената зона „Жс”, Кпл. от 50% и минимално озеленена площ от 40%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 20.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Преработка по време на строителство за поетапно въвеждане в експлоатация на пекарна и сладкарница като първи етап и цялата останала част от сграда по РС№69/30.09.2008г. с допълнение №102/24.06.2013г. като втори етап, изградена в УПИ ХV кв.55 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.507, сграда с идентификатор 51500.502.507.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.502.507.1.178”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Промяна на предназначението на „Къща за гости” в „Еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 51500.204.144.2” в ПИ 51500.204.144 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Промяна по време на строителство на жилищна сграда в ПИ 51500.17.27 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews