АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Вх. №Н2-УТ-7970/18.12.2018г.

За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 18469.27.61, м."Каваците", землище с.Гюльовца.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ-395/18.01.2019г.


С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 13/18.01.2019г. на „РОМА 2014“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, ул. „Морска“ № 5 ет.3 ап.17 за строеж: „Магазин за хранителни стоки“ в УПИ І-362
/ПИ с идентификатор 11538.502.362/ в кв. 9 по плана на гр.Свети Влас-Ю|Г.
Разрешението за строеж и проектите се намират в отдел „УТ” - община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29331 Ел.Димитрова
Публикувано на 18.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА-ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" В УПИ ІІ-482, КВ.60 /61056.501.4/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ-296/15.01.2019г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 9/15.01.2019г. на Светла Стоянова Стоянова-Калоянчева и Слави Русомиров Калоянчев за строеж: „Преустройство на самостоятелни обекти с идентификатори 51500.503.175.1.8, 51500.503.175.1.9, 51500.503.175.1.10 и 51500.503.175.1.11 /част от партер в жилищната сграда с идентификатор 51500.503.175.1/ в три броя Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медецинска помощ по дентална медицина в УПИ VІ /ПИ с идентификатор 51500.503.175.1/, кв.20 по плана на ж.к. „Черно море “, гр.Несебър.
Разрешението за строеж и проектите се намират в отдел „УТ” - община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29331 Ел.Димитрова

Публикувано на 15.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-7938-001/14.01.2019г.

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-72,кв.5 по плана на с.Баня.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6847-002/10.01.2019г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1767/04.12.2018г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 53045.222.520 по кадастрална карта на гр. Обзор, община Несебър. Имота попада в зона „Б” , съгласно чл.11, ал.1 от ЗУЧК. С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на територията на ПИ 53045.222.520 от „Земеделска” в „Урбанизирана”, отреждане на имота ”За входен знак на гр. Обзор, прилежащо пространство и паркинг”, въвеждане на устройствена зона „Оо” и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 53045.222.520: Плътност на застрояване – 5% , Кинт – 0.1, Нкорниз – 3.6м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение до Административен съд-гр.Бургас.
Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. НиколоваПубликувано на 10.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА " В УПИ VІІІ-128, КВ.19,
С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1779/07.12.2018г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.84.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна на трайното предназначението на земеделска територия за неземеделски нужди от „Земеделска“ в „Урбанизирана“ , като за имота се въвежда устройствена зона „Ок” и се установяват устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Н корниз =15,00м. и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №1779/07.12.2018г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893559410 инж.И.ДимоваПубликувано на 07.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-046/04.01.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №8 от 04.01.2019 год. е одобрен ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІ-145/61056.502.285/ и УПИ ХІV-145 /61056.502.273/ в кв.26 по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае провеждане на регулационните линии на УПИ ІІ-145 и УПИ ХІV-145 по съществуващи имотни граници, като се променят номерата им от УПИ ІІ-145 на УПИ ІІ-285 и от УПИ ХІV-145 на УПИ ХІV-273 в съответствие с идентификаторите им по КК. Новообразуваният УПИ ІІ-285 е на площ 503кв.м, а УПИ ХІV-273 е на площ 496кв.м. Новообразуваните УПИ се отреждат „За курортно, жилищно строителство и КОО“ устройствена зона „Жс“ и се установяват устройствени показатели: Кпл.=70%, Кинт.=1,80, максимална височина Н<12,00м и минимално озеленена площ 30%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 /тел.0554/29331/ и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 04.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6847-001/31.12.2018г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1806/14.12.2018г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-обш. /ПИ с идентификатор 53045.502.24 по одобрена КК на гр.Обзор, Община Несебър/ и УПИ VII-обш. /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по одобрена КК на гр.Обзор, Община Несебър/ в кв.5 по плана на гр. Обзор, Община Несебър.
Планът за регулация касае преконфигуриране на УПИ VI-oбщ. и УПИ VII-общ. от кв.5 по плана на гр. Обзор. В УПИ VII-обш има започнато строителство с отстъпено право на строеж от община Несебър, и за целта се обособява нов УПИ VII-обш. за сграда в строеж с площ 675кв.м., като имота запазва отреждане „За жилищно строителство”. Останалата част от стария УПИ VII-общ. се придава към УПИ VI-общ. и новообразувания УПИ VI-общ. с площ от 1493кв.м. се отрежда за „За паркинг и детска площадка”.
С плана за застрояване се установяват устройствени показатели, както следва: за УПИ VI-общ.- Кпл.=15%, Кинт=0,20, максимална височина на застрояване Нк=3,60м. и минимално озеленена площ 20% и устройствена зона „Оо”; за УПИ VII-общ.-Кпл.=20-60%, Кинт=1,00-1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 20-60% и устройствена зона „Жм”.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение до Административен съд-гр.Бургас.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. НиколоваПубликувано на 31.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews