ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Електроразпределение-Юг за "Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 02703.501.441 по КК на с.Баня.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 11.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен и приет с протоколно решение по т.11 от Протокол №11/17.01.2018г. от ОбЕСУТ в състав съгласно чл.16, ал.2 от ЗУЧК, проект за подробен устройствен план - план за регулация и проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15 и №61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла”, който проект касае:
Проектът касае урегулиране на новообразуван УПИ I-4,5,15,17 в кв.1 с площ 51771 кв.м. от поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5 и №61056.54.17, като за целта ще се придадат 271 кв.м. от ПИ 61056.54.5 към ПИ 61056.54.15, 834 кв.м от ПИ 61056.54.15 ще се придадат към новообразувания УПИ I-4,5,15,17 и 664 кв.м. от ПИ 61056.54.17 се придават към ПИ 61056.56.20 и ПИ 61056.54.15. Предвижда се осигуряване на възможност за реализиране на бъдещи улици-тупик и необходимите към тях уширения, осигуряващи обръщане на автомобилите в обратна посока. За новообразуваният УПИ I-4,5,15,17 се предвижда отреждане „За аквапарк и курортно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3, стая №32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА ПИ 73571.31.16,
73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.22, 73571.31.23,
73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27 И 73571.31.33 ПО КК НА С.ТЪНКОВО,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на Базова станция на „Теленор България“ ЕАД №5150“ с местоположение сграда с ид.№ 51500.510.105.9, гр.Несебър, общ.Несебър,обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на Базова станция на „Теленор България“ ЕАД №5150“ с местоположение сграда с ид.№ 51500.510.105.9, гр.Несебър, общ.Несебър,обл.Бургас.

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци в ПИ 51500.502.407 по КК на гр.Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на уличен питеен водопровод и улична канализация“ за ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр.Несебър, м-т „Кокалу“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в ПИ 51500.502.149(УПИ I-общ., кв.67) по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на Изменение по време на строителство на жилищна сграда“, в ПИ 51500.84.31 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

По смисъла на чл.4 от Наредба за ОВОС от Калоян Стефанов
Стефанов
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 04.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 следваща»

Content Management Powered by CuteNews