ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вх.№Н2-УТ-2040/21.03.2018г.за инвестиционно предложение на Паска Василева Пенкова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №13 от 10.11.2005г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.56.57 по к.к. на м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, поради изтекъл срок и за изграждане на складово хале с размери 12,00м. на 30,00м. на един етаж със ЗП= 360кв.м. с търговско предназначение.”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Извършване на изкопно- насипни работи в ПИ 51500.53.30 по к.к., м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, с цел подготовка на строителната площадка по реда и условията на чл.151, т.5 от ЗУТ“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №4 от 30.04.2008г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.84.1 по к.к. на м-т „Кокалу“, гр.Несебър, поради изтекъл срок.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ Вх. номер Н2-УТ-1910/19.03.2018г:


„ Външно ел.захранване на селскостопанска сграда с местонахождение ПИ 51500.75.2 по КК на м-т „Кокалу“, земл. Гр.Несебър, ДП 4317821/21.12.2017г; подобект:Кабели 0,4 к V.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Проект за изменение на ПУП- на УПИ XI-700, 1264 кв.м., ПИ 51500.503.32 по к.к. на Община Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1657/22.03.2018г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.16 от протокол № 4 от 21.03.2018г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ І-448 в кв.52 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.376 по КК на гр.Обзор/
С изменението на регулацията се коригира несъответствието между площта на имота по регулация, кадастрална карта и документ за собственост. Регулационните граници на УПИ І-448 в кв.52 се прокарват по имотни граници по одобрена кадастрална карта на имот с идентификатор 53045.502.376. С нотариален акт бившите собственици на УПИ I-448 са придобили собственост върху незастроено дворно място от 30кв.м., придаваемо от общинско място към УПИ І-448 в кв.52. Общата регулационна граница на УПИ І-448 с УПИ II-общ. също се променя по кадастралната граница, тъй като за УПИ II-общ. има издаден Акт за частна общинска собственост за площ от 503 кв.м. по кадастрална карта.Между УПИ І-448 и УПИ IX регулационната линия се променя по кадастралната карта за да се запазят оградите и двете съществуващи масивни сгради, съгласно изискванията на ЗКИР
С плана за застрояване за УПИ I-448 от кв. 52 се предлага повишаване на показателите за застрояване, както следва: Кпл.=25-70 %; Кинт. = 1,0-2,0; Позел. =30-50%; максимална височина на застрояване Н=10.00 - 15.00м. и минимално озеленена площ 30–50% в устройствена зона „Жс“, и отреждане „За жилищно застрояване – тип „Пансион“ , начин на застрояване – основно свободно застрояване.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му .
Проектът се намира в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.


Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ заповед №514/29.03.2018г.

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава,че със заповед №514/29.03.2018г. на кмета на община Несебър е одобрено задание за изменение на ПУП-План схеми за обект: „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на обект „Ваканционно селище“ в ПИ 27454.23.63 м.“Кладери“, землище на с.Емона, преминаващо през имот ПИ 27454.23.68 по кадастралната карта на местност ”Кладери” , землище с.Емона, като изменение на елемент на техническата инфраструктура в изпълнение на решение №748 от протокол №25/02.03.2018г. на ОбС гр.Несебър.
Трасето започва от Нова шахта Ш4 на границата на ПИ 27454.23.63 , пресича ПИ 27454.23.68 и достига Нова шахта Ш16 на границата на ПИ 27454.23.63 по КК на местност ”Кладери”, землище с.Емона. Проектната дължината на трасето е около 11м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от двете страни на трасето с обща площ от 13.20 кв.м..
Представеното е задание изработено и съгласувано съобразно изискванията на чл.136, ал.1 във вр с чл.125 от ЗУТ с писмо изх.№ ПД-2508/28.10.2016г. на РИОСВ гр.Бургас.
Заповедта е изложена в отдел УТ – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2339/30.03.2018 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №483 от 23.03.2018 год. е одобрен ПУП-ИПЗ за УПИ ХІV-528, кв.33 /61056.501.419/ по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае отреждане на УПИ ХІV-419 за „Жилещна сграда със стаи за настаняване и апартаменти, семеен хотел и КОО“, като се запазва устройствената зона „Жс“,минимално озеленената площ 30% и начина на застрояване – свободно основно застрояване, като се променят максимална височина от Н≤12,00м на Н≤13,50м и Кинт. от 1,75 на 2,00, Кпл. от 50% на 70%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. №Н2-УТ- 216А/26.03.2018г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №480/23.03.2018г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XІІ-454 /ПИ с идентификатор по кадастрална карта на гр. Обзор 53045.502.416/ и за УПИ XIII-455 /ПИ с идентификатор по кадастрална карта на гр.Обзор 53045.502.415/ от кв. 51 по плана на гр.Обзор, Община Несебър, който план касае прокарване на регулационните граници на УПИ XII-454 и УПИ XIII-455 по имотните граници на имоти по кадастрална карта 53045.502.416 и 53045.502.415, с което площа на новообразуваните: УПИ XII-416 от 724 кв.м. става 726 кв.м., а площа на УПИ XIII-415 от 959 кв.м. става 973 кв.м.
С плана на застрояване се установява свързано застрояване на калкан по страничната регулационна линия между УПИ XII-416 и XIII-415 в кв.51 по плана на град Обзор, като съществуващите сгради се запозват, установява се устройствена зона „Жс”, Кпл.=25-70%, Кинт.=1,00-2,00, максимална височина на застрояване Н=3,00-15,00м. и минимално озеленена площ 30-50%.
Искания и възражения по заповедта се правят в 14-дневен срок от узнаването му.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена, чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. Николова


Публикувано на 28.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 следваща»

Content Management Powered by CuteNews