ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.

ИЗТЕГЛЕТЕ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1099/25.06.2018г.

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №797 от Протокол №27/31.05.2018г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен на площ от 40 кв.м. съгласно приложената скица-проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. ”Кметство гр. Обзор”, целия на площ от 37 763кв.м., с начин на трайно ползване Дере, актуван с АОС №3106/31.07.2009 г.,
При следните условия:

Публикувано на 28.06.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1098/25.06.2018г.

На основание чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, представляващи пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ.

Публикувано на 28.06.2018 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Община Несебър уведомява земеделските стопани на територията на Община Несебър, че на 05.06.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в читалището на кметство с.Тънково, ще се проведе Информационен ден с представители на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас, на който ще се даде подробна информация за спазването на трудовото законодателство и в частност – наемане на работна ръка по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, както и облекченията на този ред. Земеделските стопани ще бъдат информирани за използването на еднодневните договори и разработения софтуер за онлайн регистрацията им.

Публикувано на 23.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

Правила за ползване - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ