ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
П Р О Т О К О Л

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019г. с Решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ
ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.37о ал.3 от ЗСПЗЗ. За стопанската 2018-2019г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с промените на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи относно предоставянето под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд Ви уведомяваме, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти съгласно чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ подават заявление по образец до кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10 март, към което прилагат следните документи:
1.Копие от документ за самоличност за физически лица.
2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице.
4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Удостоверения от компетентните органи за липса на:
5.1. данъчни задължения
5.2.задължения към Държавен фонд „Земеделие“
5.3.задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
За всички въпроси относно гореизложеното, собствениците или ползвателите на животновъдни обекти могат да получат информация на телефон 0554/29387 – Даниела Тодорова – гл. експерт в Общинска собственост.

Приложение 1 - Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019г.

Публикувано на 28.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № 7 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Агро прогрес 2011 ЕООД

Заповед № 8 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Стоилов агроинвест ЕООД

Заповед № 9 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Пламен Георгиев Стаматов

Заповед № 10 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Гичо Желязков Ковачев

Заповед № 11 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Земеделска кооперация "Задружен труд"

Заповед № 12 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Райко Георгиев Димов

Заповед № 13 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Европа трейд 2010 ЕООД

Заповед № 14 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Габъра ООД

Заповед № 15 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Агро-нет 2010 ООД

Заповед № 16 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Георги Петров Георгиев

Заповед № 17 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Христо Николов Николов

Заповед № 18 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Атанас Георгиев Марков

Заповед № 19 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Агро нес ЕООД

Заповед № 20 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Аграр -90 ЕООД

Заповед № 21 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Иван Николов Георгиев

Заповед № 22 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на Агра-79 ЕООД

Заповед № 23 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на ЗКПУ Александрово

Заповед № 24 от 04.01.2018 г. за предоствяне за едногодишно възмездно ползване, имоти - полски пътища на ЗПК НесебърПубликувано на 05.01.2018 от Пресцентър Община Несебър

Общинска служба по Земеделие- срокове за прилагане на чл.37ж от ЗСПЗЗ
Информация за всички заинтересовани земеделски стопани

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

Правила за ползване - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ