ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Протокол за разпределение
на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на
населените места в Община Несебър

определени за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021г. с Решение №128 от Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет – Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ
ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Несебър са изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл.37о, ал.1, т.2 и съдържат:
• Перспективен експлоатационен план за паша
• Частите от мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване, и тяхното разграничаване
• Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене
• Прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопоите
• Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите
• Ветеринарна профилактика
• Частите от мерите, пасищата и ливадите ,предназначени за изкуствени пасища
• Построяване на навеси
• Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси
• Охрана
• Режим на ползване, забрани и ограничения
Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за
индивидуално ползване за стопанската 2020-2021


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 02.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ

В изпълнение на Решение №35 от Протокол №3/15.01.2020г. на Общински съвет - Несебър за предоставяне на общински имоти - полски пътища на ползватели на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане вх.№ H5-ОС-676/22.10.2019г. от Лидия Станкова - Директор на ОД "Земеделие" -гр. Бургас.
ЗАПОВЕД № 66
ЗАПОВЕД № 67
ЗАПОВЕД № 68
ЗАПОВЕД № 69
ЗАПОВЕД № 70
ЗАПОВЕД № 71
ЗАПОВЕД № 72
ЗАПОВЕД № 73
ЗАПОВЕД № 74
ЗАПОВЕД № 75
ЗАПОВЕД № 76
ЗАПОВЕД № 77
ЗАПОВЕД № 78
ЗАПОВЕД № 79
ЗАПОВЕД № 80
ЗАПОВЕД № 81
ЗАПОВЕД № 82
ЗАПОВЕД № 83


Публикувано на 27.01.2020 от Пресцентър Община Несебър

Заповеди по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за
разпределение на масивите за стопанската 2019/2020г. за 13бр. землища на
територията на Община Несебър

Заповед Кошарица
Заповед Козница
Заповед Несебър
Заповед Обзор
Заповед Оризаре
Заповед Паницово
Заповед Приселци
Заповед Раковсково
Заповед Равда
Заповед Тънково
Заповед Емона
Заповед Баня
Заповед Гюльовца
Публикувано на 11.10.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

Правила за ползване - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ