ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №1098/25.06.2018г.

На основание чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, представляващи пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ. Списъкът на свободните мери и пасища, е обявен на информационното табло на общинска администрация Несебър, както и на електронният сайт на Община Несебър в раздел „Инфоцентър“ и раздел „Земеделски земи“.
1.До участие се допускат физически и юридически лица, които са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
2.Начална тръжна годишна наемна цена:
• За отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ в размер на 7.00лв. /седем лева/ без ДДС на декар;
• За отдаване под наем за индивидуално ползване на ливади от ОПФ в размер на 8.00лв. /осем лева/ без ДДС на декар;
3.Срок за отдаване – 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2018г. до 30.09.2019г. включително.
4.Стъпка за наддаване в търга –0,30лв. за 1/един/ декар.
5.Депозит за участие в търга – 5.00лв. /пет лева/ за всеки заявен имот.
6.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
6.1. 16.07.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 23.07.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. 17.07.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 24.07.2018г. за втора дата за провеждане на търга.
8.Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1.Първа дата за провеждане - 18.07.2018г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
8.2.Втора дата за провеждане – 25.07.2018г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 17.07.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 28.06.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews