ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №368./01.03.2021г.

На основание чл.15, ал.3 от раздел І на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 302 от Протокол №14/17.01.2021г. на Общински съвет – Несебър

ОТКРИВАМ:

Конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата „сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в обекти 2101; 2102;2103; в гори собственост на Община Несебър ”.
ЗАПОВЕД №368./01.03.2021г.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 367/01.03.2021г.

На основание чл.15, ал.3 и сл. от раздел І на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

ОТКРИВАМ:

Конкурс за възлагане на дейност в горските територии –маркиране на насажденията за сеч от ЛФ 2022г. в гори собственост на Община Несебър.

ЗАПОВЕД № 367/01.03.2021г.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 96./29.01.2021г.

На основание чл.54 и сл. от раздел І на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 302 от Протокол №14/17.02.2021г. на Общински съвет – Несебър

НАРЕЖДАМ :

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за около 2 355куб.м. иглолистна дървесина, на следните обекти в гори, собственост на Община Несебър:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 01.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ДОГОВОР № 74

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ДОГОВОР №71

ДОГОВОР №71
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща»

Content Management Powered by CuteNews