Отдел "Здравеопазване и социални дейности" - Съобщения


Публикувано на 03.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 21.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1833/20.07.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/31.05.2021 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/31.05.2021 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър
С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/31.05.2021г., утвърден със Заповед №1833/20.07.2021 г. на Кмета на Община Несебър


Публикувано на 20.07.2021 от Пресцентър Община Несебър


Публикувано на 01.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 03.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews