Отдел "Здравеопазване и социални дейности" - Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
От 19-ти април започва изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане

Дирекция социално подпомагане Поморие


Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. Помощта ще се изплаща чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.
Средствата ще се изплащат от Дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на предоставена от Националният осигурителен институт информация за хората с пенсия в посочения диапазон и начина, по който тя им се изплаща – чрез пощенска станция в страната или по лична банкова сметка.
За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления.
Изплащането в пощенските станции ще бъде в периода от 19-ти до 26-ти април включително. В същият период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите.
В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.ДСП Поморие, 8200, ул.”Солна”№15, тел. 0596 2 52 40,2 47 24, 2 23 12, факс:0596 2 58 42
e-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg


Публикувано на 09.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ”


гр.Несебър ул.”Хан Крум”№22А тел.0554/42005,0893303765;sg_uslugi@abv.bg

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

1. Гинка Стойчева Стамова
2. Делчо Цеков Марков
3. Илия Митков Чаталбашев
4. Ирина Кирякова Маркова
5. Катерина Христова Ванчурова
6. Марийка Дойчева Петрова
7. Пенка Иванова Колева
8. Петранка Стоянова Василева
9. Петър Христов Попов
10. Петя Желева Златарева
11. Ренета Георгиева Илиева


Недопуснати кандидати за събеседване няма.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.03.2021 година, в Управление „СГУ”,с адрес гр.Несебър ул.”Хан Крум”№22А ,отдел „Счетоводство” от 09:00 часа до 12:00 часа.


Публикувано на 12.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2021 г., както следва:
За вас работодатели - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че към март 2021 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
За вас безработни лица - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“

Гр. Несебър,ул. Хан Крум“ № 22А, тел.: 0554/42005, 0893303765

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги
От 01.01.2021г. в Община Несебър се разкрива нова социална услуга-Асистентска подкрепа, като делегирана държавна дейност.
Общината в качеството си на доставчик на новата социална услуга , в изпълнение на Закона за социалните услуги
О Б Я В Я В А, че от 01.03.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” и от кандидат потребители за ползване на услугата.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, в подкрепа за живот в домашна среда и в общността.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Услугата включва: предоставяне на почасова персонална грижа в дома на потребителите, за задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, предвижване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот. Социалната услуга ще се предоставя от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор, като за положената грижа получава възнаграждение.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография /СV/;
4. Медицинско удостоверение за започване на работа;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един асистент може да предоставя подкрепа на повече от един потребител.
Кандидат потребителите или техните законни представители могат да заявят желанието си за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно чл. 3 от ППЗСУ: устно-на място, по телефона, писмено или по електронен път. Лицата трябва да имат постоянен или настоящ адрес в община Несебър.
За насочване, оценка и ползване на социалната услуга от потребител са необходими следните документи:
1. Заявление-декларация (по образец);

2. Документ за самоличност/ акт за раждане, ако лицето е дете(за справка);
3. Копие от ЕР на ТЕЛК, НЕЛК(ако има такова), Медицински протокол на ЛКК, други медицински документи-актуални епикризи и други/копие/;
4. Копие на документ за настойничество или попечителство (ако е необходимо);
5. Заверено Пълномощно(в случай, че документите не се подават лично).
В зависимост от индивидуалните потребности, асистентската подкрепа ще се предоставя почасово, без да се заплаща такса до 31.12.2021г.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и кандидатите за потребители се подават от 01.03.2021 г. в „Управление Социални грижи и услуги“(Домашен социален патронаж), в сградата на Пощата гр. Несебър /вход срещу х-л Мистрал/, ул. „Хан Крум“ № 22 А, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Несебър на адрес: www. nessebarinfo.com.
За допълнителна информация тел. 0554/4 2005 и 0893303765 – Домашен социален патронаж, гр. Несебър., dsp_nesebar@abv.bg


З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я
ДЕКЛАРАЦИЯ - АСИСТЕНТ
ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ
З А Я В Л Е Н И Е - СА


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


Дирекция „Бюро по труда” Поморие информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.
Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг неприсъствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.
С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!
За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” /филиал Несебър може да се ползва/т следния/те телефон/и:ДБТ Поморие: 0596/2-25-09,филиал Несебър:0554/4-32-42


Публикувано на 13.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 следваща»

Content Management Powered by CuteNews