ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-1815/ 31.03.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава по реда на АПК на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 24 – 2008 - 001/ 31.03.2020г. на „ АКЮ ПРОПЕРТИС ” ЕООД, с ЕИК 205158069 за „Преработка по време на строителството на „Комплекс с ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки със сградни ВиК отклонения“”, находящ се в ПИ с идентификатор 11538.1.87 по одобрена кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. Свети Влас.
Заповедта и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, ет.3, ст.№ 31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. Арнаудова


Публикувано на 31.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1732/25.03.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.68.25, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за имот с идентификатор 61056.68.25 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“. Иматът е с площ 3063кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид ниа“. С представения проект се променя трайното предназначение на имота от „Земеделска“ в „Урбанизирана“. Същият се отрежда „За жилищно строителство и обществено обслужване партера“, въвежда се устройствена зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели Плътност на застрояване-30%, Кинт-1,5, Нкорниз-10м и минимално озеленена площ -50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1727-001/25.03.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №27/31.01.2020г. на „Българска телекомуникационна компания”ЕАД за „Монтаж на 3 броя нови шкафове към съществуваща канална мрежа на „БТК“ЕАД за VDSL технология на територията на гр.Несебър“ в имоти с идентификатори 51500.502.315, 51500.501.380 и 51500.501.409 /до УПИ І-161 кв.38/ по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1706/24.03.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че със заповед №274 от 05.03.2020 год. е одобрен ПУП-ИПРЗ за УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 кв.27 по плана на с.Емона.
Подробният устройствен план касае разделяне на УПИ VІ-70, като от частта която попада в ПИ 27454.501.400 и УПИ VІІ-70 се обособява нов УПИ VІІ-70 с площ 740кв.м. Останалата част от УПИ VІ-70, заедно с УПИ V-70 се образува нов УПИ V-70 с площ 1289кв.м. Северната граница на УЕПИ V-70/нов/ с УПИ ІV се коригира по имотна граница.
За новообразуваните УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 се установява устройствена зона „Жм“: Кпл.=30%, Кинт.=1,00, минимално озеленяване 40% и максимална височина Н<10,00м.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 24.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД:

„Изграждане на приемо-предавателна станция с №BGS0705.A000_Аква Невис в част от ПИ 51500.201.31 /проектен имот 51500.201.222 с площ 500кв.м./, горска територия, в землището на гр.Несебър, Община Несебър“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 23.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-1666/20.03.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №64/20.03.2020г. на Община Несебър и „Плей геймс“ЕООД за „Преустройство на стълби /и изграждане на рампи към същите/ с оглед постигане на достъпна архитектурна среда“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 и в имот с идентификатор 51500.502.145 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 20.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1650/20.03.2020г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица - Феодор Спиридонович Некрасов и на “ЛУКСУРИ ПРОПЪРТИС”ЕООД, ЕИК 203580813, със седалище и адрес на управление с.Равда, местност “Юртлука”, к.к.“Рич 2“, ет.3, ап.67, с управител Диян Кръстев Стоянов, че е издадена Заповед №175-2019-001/21.01.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с която е оттеглено удостоверение за въвеждане в експлоатация №175/03.09.2019г. за строеж „ЖИЛИЩНА СГРАДА-секция „А“, „В“ и „С“ с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.424.1, находящ се в УПИ І-6020 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.424 в кв.11 по плана на гр.Свети Влас-юг.
Заповедта се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, заповедта се смята за връчена.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването й от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 Масларова


Публикувано на 20.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“, Община Несебър. Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.507 „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.507: Плътност на застрояване -30%, Кинт- 1,5, Нкорниз- 15м., минимално озеленена площ -50% и паркиране в имота.
Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.509 „За техническа и транспортна инфраструктура“, въвеждане на устройствена зона „Ти“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.509: Плътност на застрояване-3%, Кинт-0,03, Нкорниз- 3м. и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от съобщаването.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.Димова, ст. експерт“УТ“ при Община Несебър


Публикувано на 18.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“, Община Несебър. Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.507 „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.507: Плътност на застрояване -30%, Кинт- 1,5, Нкорниз- 15м., минимално озеленена площ -50% и паркиране в имота.
Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.509 „За техническа и транспортна инфраструктура“, въвеждане на устройствена зона „Ти“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.509: Плътност на застрояване-3%, Кинт-0,03, Нкорниз- 3м. и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от съобщаването.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.Димова, ст. експерт“УТ“ при Община НесебърПубликувано на 18.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5032/13.03.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 296/10.03.2020г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ I РУП за УПИ I, кв.49 по регулационния план на гр.Обзор, община Несебър. Исканото изменение предвижда.
В частта „План за регулация“ УПИ I, кв.49 по планa на гр.Обзор се разделя на два нови УПИ – УПИ I и УПИ XIII, като от неговата площ се обособява улица–тупик за достъп до УПИ XIII. Регулационните линии на новообразувания УПИ I се провеждат по имотните граници на ПИ 53045.502.585 по влязла в сила КК за гр. Обзор, като същия става на площ от 430 кв.м. Регулационните линии на новообразувания УПИ XIII се провеждат по имотните граници на ПИ 53045.502.586 по влязла в сила КК за гр. Обзор, като същия става на площ от 381 кв.м. ПИ 53045.502.587 по влязла в сила КК за гр. Обзор в състава на УПИ I, кв.49, който е на площ от 51 кв.м., се придава към уличната мрежа като улица–тупик.
С изменението на ПУП в частта „План за застрояване“ за новообразувните УПИ I и XIII се установява характер на застрояване с малка височина (H≤10м) и начин на застрояване – свободно основно застрояване и свързано допълващо застрояване на страничната регулационна линия към УПИ II. Променят се устройствените полазатели за УПИ I и XIII както следва: П застр. ≤ 60%; Кинт. ≤ 1,20; П озел. ≥ 40%
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 13.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews