ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА - ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ BS3180 ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА "БТК" ЕАД ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ VIVACOM, НА ПОКРИВА ВА БЛОК "А" НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "АКВА ПАРАДАЙЗ РИЗОРТ" В ПИ 61056.56.133,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3800/06.06.2018г.

Отдел УТ с изнесено работно място в кметство град Обзор, при община Несебър в изпълнение на чл.149, ал.6, съощава, че на основание чл.148, ал1, ал.2, ал.4, чл.152, ал.2 от ЗУТ, е издадено Разрешения за строеж: № 106/15.04.2019г. за обект: „А ла карт ресторанти, бар, амфитеатър и сцена анимация – седми етап от строителството на „Ваканционен комплекс - етапно строителство”. в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на местност „Боаз 1”, гр.Обзор, община Несебър с възложител „ТУРИСТ ПРЕМИУМ ИНВЕСТМЪНТ”ЕООД.
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица от 9:00ч. до 12:00ч. всеки делничен ден.


Тел. за контакти: 0556 35115


Публикувано на 24.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на „Отделяне на самостоятелен обект „кафе“ от многофункционална обществена сграда- културен център“ в ПИ 51500.502.149 по КК на гр.Несебър (УПИ I-общ., кв.67) .
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2377-001/22.04.2019г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-539 в кв.72 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.364 по КК. Проекта касае промяна номера на урегулирания имот от УПИ V-539 на УПИ V-364, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, установяване на градоустройствена зона „Ц“ (смесена централна) и устройствени показатели: Плътност на застрояване = 40%, Кинтензивност = 2,20, озеленена площ – 30% и етажност до 5 етажа /максимална височина на застрояване < 15,00м./.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 22.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-4532-001-001/17.04.2019г.

С настоящето отдел ”УТ” при Община Несебър, съобщава на заинтересованите съгласно чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ - собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ ІХ-166 /включващ части от ПИ 18469.501.200 и ПИ 18469.501.170/, УПИ VІІІ-165 /включващ ПИ 18469.501.207 и част от ПИ 18469.501.200/, УПИ VІІ-172 /включващ ПИ 18469.501.208 и част от ПИ 18469.501.200/, УПИ VІ-171 /включващ ПИ 18469.501.209/, УПИ V-170,166 /включващ част от ПИ 18469.501.209, част от ПИ 18469.501.200 и ПИ 18469.501.199/ и УПИ Х-167 /включващ ПИ 18469.501.170/, в кв.19 по плана на с.Гюльовца, че с протоколно решение на ОбЕСУТ т.22 от протокол №15/2016г., т.14 от протокол №14/25.10.2017г. и т. 12 от протокол №1/17.01.2018г. е разгледан и приет проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-166 и УПИ V-166,170 с идентификатор по кадастрална карта 18469.501.199 и 18469.501.200, кв.19 по плана на с.Гюльовца.
Проектът предвижда провеждане на дворищно-регулационните линии на УПИ ІХ-166 и УПИ V-166,170 в кв.19 по плана с.Гюльовца по имотни граници на имоти с идентификатори 18469.501.200 и 18469.501.199 по одобрената кадастрална карта на селото, както и обособяване на нови УПИ ІХ-166 с площ 1655кв.м., УПИ ХІV-166 с площ 589кв.м. и нов УПИ V-170 с площ 776кв.м. С изменението се променят границите и площите на съседните УПИ VІІІ-165, УПИ VІІ-172, УПИ VІ-171 и УПИ Х-167, в кв.19 по плана на с.Гюльовца, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от проекта.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му пред Община Несебър.

Телефон за връзка 0554/29332

Публикувано на 17.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2676/12.04.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №486 от 11.04.2019 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73571.28.1 м.”Бабини драки”, землище с.Тънково.
Подробният устройствен план касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имот 73571.28.1 с площ 8999кв.м „За крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, заведение за хранене, тир-паркинг и трафопост“, установява се устройствена зона „Крайпътен обслужващ комплекс“ и устройствени показатели както следва: Кпл.=8%, Кинт.= 0,80 , Н корниз≤5,00м и минимално озеленена площ от 20%, начин на застрояване – свободно основно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за връзка 0554/29331

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА -ПРЕРАБОТКА НА
ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ" В УПИ І-357, КВ.57
/61056.501.633/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО
ОБИТАВАНЕ-ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО" В УПИ ХІІ-357, КВ.57 /61056.501.632/ ПО
ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Частична реконструкция на сутеренен полуетаж на двуетажна жил. сграда с търговски обект- ресторант в сутеренен полуетаж „ в имот с идентификатор 51500.501.407 по КК на гр.Несебър- стара част.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 11.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Преустройство на сутеренен /1 ви етаж/ от жилищна в „търговска зала“ в двуетажна жилищна сграда – промяна по време на строителство“ в ПИ 51500.501.433.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 11.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews