ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА-СЕКЦИИ А И Б" В ПИ 11538.3.96 ПО ПЛАНА НА ГР. СВЕТИ ВЛАС, МЕСТНОСТ "ЮРТА-ПОД ПЪТЯ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6167/01.12.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1426/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.459 по кадастралната карта. Проектът касае установяване на зона „Ц“ в имота и характер на застрояване – преобладаващо застрояване със средна височина (до 15м.). Променя се отреждането на имота от „за съд и прокуратура“ на „за съд“, завишават се стойностите на Кплътност от 52,90% на 80% и Кинтензивност от 1,06 на 2,50, като минимално озеленената площ е 20%. Начинът на застрояване е свързано, при покриване на калкани на сгради към УПИ ХХІ-общ. /ПИ 51500.502.460/ на изток и към УПИ ХХІІІ-общ. /ПИ 51500.502.470/ на юг, при спазване разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗУТ. Променя се номера на урегулирания имот от УПИ ХХ-общ. на УПИ УПИ ХХ-459, общ. в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Проектът съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери е неразделна част от заповедта.
Заповед №1426/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ и РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на настоящото уведомление, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 02.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ с изх.№Н2-УТ-6166/01.12.2020г.

ПУП-ПЗ за смяна предназначението на ПИ 02703.16.124 в землището на с.Баня, местност“Сувала“

На основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ, община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица че с Решение №260 от Протокол №12/21.10.2010г. на Общински съвет Несебър е одобрено задание за ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ 02703.16.124 в землището на с.Баня, местност „Сувала”, община Несебър.


Публикувано на 02.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ Н2-УТ-401-002/ 20.11.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1563/28.10.2020г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди, по отношение на поземлен имот с идентификатор 61056.68.25 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Хендек тарла“.
Проектът предвижда промяна на трайното предназначение на ПИ 61056.68.25, м.“Хендек тарла“ от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, , като същият се разделя на два новообразувани поземлени имота, единият от които се отрежда „За жилищно строителство и обществено обслужване в партера“, а другият- „За трафопост“. Въвежда се устройствена зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели: Пл. застр.- 30%, Кинт- 1,5, Нкорниз≤10м., минимално озеленена площ- 50% .
Заповед №1563/28.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община НесебърПубликувано на 20.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1752/18.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщаваме Ви, че е приет проект за изменение на ПУП–ПЗ за изграждане на нова водна камера на напорен водоем с обем V =4500куб.м. в ПИ с идентификатор 53045.521.3 по КК на гр.Обзор. Исканото изменение предвижда отреждане на имота „За водоем“ ,въвеждане на устройствена зона „Пп“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ с идентификатор 53045.521.3: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%.
Проектът е приет с протоколно решение т.17 от протокол № 3 от 15.04.2020г. на ОбЕСУТ при Община и се намира в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана ЩереваПубликувано на 18.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-2561-001-001/ 13.11.2020г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1495/23.10.2020г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди, по отношение на поземлен имот с идентификатор 61056.78.5 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Чатал тепе“.
Проектът предвижда промяна на трайното предназначение на ПИ 61056.78.5, м.“Чатал тепе“ от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, имотът се отрежда „За склад с администрация и обществено обслужване“, въвежда се устройствена зона „Пп“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване- 30%, Кинт- 0,8, Нкорниз≤10м., минимално озеленена площ- 50% .
Заповед №1495/23.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община Несебър


Публикувано на 13.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-967/12.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1506/27.10.2020г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПР за УПИ XIII-общ. от кв.8 /ПИ с идентификатор 53045.501.98 по КК/.
Заданието предвижда провежедане на вътрешните регулационни линии на УПИ XIII-общ. към УПИ I, УПИ II и УПИ XII и улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на ПИ 53045.501.98 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Обзор. Площа на УПИ XIII-общ. се променя от 493 кв.м. на 483 кв.м. в съответствие с Акт за частна общинска собственост № 5367 от 28.01.2013г., вписан в СВ Несебър под № 90, т. 2, вх. рег.№ 599 от 06.02.2013г.Не се променя отреждането на имота „За жилищно строителство” и устройствена зона „Жм”.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева

Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5468-003/12.11.2020г.

ДО
„АУТО ФАКТОР“ЕООД

С АДРЕС: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА“,
УЛ.“АДРИАНА БУДЕВСКА“ №2, ЕТ.5, АП.48


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“. ПИ 51500.204.231 е с площ 2010кв.м., вид територия „Горска“, начин на трайно ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора“, частна държавна собственост. С представения проект се променя предназначението на територията от „Горска“ в „Урбанизирана“, от ПИ 51500.204.231 се урегулира УПИ XLІV-231 в кв.55 по плана на гр.Несебър, на площ от 1555,90кв.м., който се отрежда „пречиствателна станция за питейни и отпадни води“ и се обособява тупикова улица /алея с усилена настилка/ с площ 454,10кв.м. за обезпечаване на свободния и безплатен пешеходен и транспортен достъп до плажната ивица и до пречиствателното съоръжение. За новоурегулирания УПИ XLІV-231 се въвежда устройствена зона „Од“ и се установяват устройствени показатели, както следва: Кплътност=20%, Кинтензивност=0,50, максимална височина Н=7,50м. и минимално озеленена площ – 70%.
Проектът за ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-5909/12.11.2020г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план схема за обект: „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър“. Трасето на водопровода попада последователно в следните имоти в регулационните граници на гр. Несебър: 137,91 м. в ПИ 51500.502.551 с НТП „За второстепенна улица“; 195,14 м. в ПИ 51500.502.503 с НТП „За второстепенна улица“; 201,71 м. в ПИ 51500.502.504 с НТП „За второстепенна улица“; 168,88 м. в ПИ 51500.502.474 с НТП „За второстепенна улица“; 209,08 м. в ПИ 51500.502.458 с НТП „За второстепенна улица“; 197,73 м. в ПИ 51500.502.452 с НТП „За второстепенна улица“; 115,65 м. в ПИ 51500.502.432 с НТП „За второстепенна улица“; 95,40 м. в ПИ 51500.502.301 с НТП „За второстепенна улица“; 835,35м. в ПИ 51500.502.817 с НТП „За друг вид озеленени площи“; 3,2 м. в ПИ 51500.502.292 с НТП „За друг вид озеленени площи“; 136,64 м. в ПИ 51500.502.291 с НТП „За второстепенна улица“; 197,48 м. в ПИ 51500.502.189 с НТП „За второстепенна улица“; 252,30 м. в ПИ 51500.502.145 с НТП „За второстепенна улица“; 41,95 м. в ПИ 51500.502.57 с НТП „За второстепенна улица“; 9,57 м. в ПИ 51500.502.59 с НТП „За второстепенна улица“; 7,46 м. в ПИ 51500.502.60 с НТП „За второстепенна улица“; 180,78 м. в ПИ 51500.502.76 с НТП „За второстепенна улица“; 127,80 м. в ПИ 51500.502.206 с НТП „За второстепенна улица“; 101,39 м. в ПИ 51500.502.376 с НТП „За второстепенна улица“; 13,86 м. в ПИ 51500.502.416 с НТП „За второстепенна улица“ и 220,02 м. в ПИ 51500.502.415 с НТП „За второстепенна улица“ по КК на гр. Несебър. Площите с ограничение в урбанизирана територия попадат последователно в следните имоти в регулационните граници на гр. Несебър: 827 кв.м. в ПИ 51500.502.551; 1164 кв.м. в ПИ 51500.502.503; 6 кв.м. в ПИ 51500.502.802 (УПИ І-802 кв.55В) с площ 2313кв.м., с вид територия „Урбанизирана“, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, частна собственост; 1210 кв.м. в ПИ 51500.502.504, 972 кв.м. в ПИ 51500.502.474; 4 кв.м. в ПИ 51500.502.526; 14 кв.м. в ПИ 51500.502.509 (УПИ ХVІІ кв.55) с площ 404 кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост; 4 кв.м. в ПИ 51500.502.505 (УПИ ХІІІ кв.55) с площ 381 кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“, частна собственост; 1 кв.м. в ПИ 51500.502.510; 1254 кв.м. в ПИ 51500.502.458; 1186 кв.м. в ПИ 51500.502.452; 694 кв.м. в ПИ 51500.502.432; 575 кв.м. в ПИ 51500.502.301; 79 кв.м. в ПИ 51500.502.817; 77 кв.м. в ПИ 51500.502.292; 761 кв.м. в ПИ 51500.502.291; 1185 кв.м. в ПИ 51500.502.189; 1514 кв.м. в ПИ 51500.502.145; 252 кв.м. в ПИ 51500.502.57; 63 кв.м. в ПИ 51500.502.59; 45 кв.м. в ПИ 51500.502.60; 1084 кв.м. в ПИ 51500.502.76; 767 кв.м. в ПИ 51500.502.206; 599 кв.м. в ПИ 51500.502.376; 81 кв.м. в ПИ 51500.502.416 и 1320 кв.м. в ПИ 51500.502.415 по кадастралната карта на гр. Несебър.
Проекта за изменение на ПУП план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 12.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1750/09.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на гр.Обзор. Исканото изменение предвижда
Видно от приложеното задание за проект се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор 53045.120.504 по Кадастрална карта на местност „Кметство Обзор “, землище на гр. Обзор, попадащ в зона „Б“ съгласно чл.11,ал.1 от ЗУЧК . ПИ 53045.120.504 е с площ 19704кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска и начин на трайно ползване „За водостопанско, хидримелеоративно съоръжение“ частна държавна собственост. Заданието предлага промяна на трайното предназначение от „земеделска“ в „урбанизирана“, отреждане на имота „ За пречиствателна станция“ ,въвеждане на устройствена „Пп“. Установяват се следните устройствени показатели за ПИ с идентификатор 53045.120.504: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%.
Проектът е приет с протоколно решение т.7 от протокол № 8 от 16.09.2020г. на ОбЕСУТ при Община и се намира в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 09.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 следваща»

Content Management Powered by CuteNews