ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-6859/21.09.2017г.

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава на: наследниците на Христо Николов Червенков, Христо Янакиев Митков, Диомо Янакиев Ладиков , на Василка Димитрова Христова, Елена Димитрова Брусева и „Сиджей” ЕООД, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-94, кв.16 по плана на с.Баня.
Частта план за регулация касае разделяне на УПИVІ-94 на два новообразувани а именно: УПИ VІ-94 на площ от 800кв.м. и УПИ ХІІІ-94 с площ от 803кв.м.
С плана на застрояване за новообразуваните УПИ се предвижда „ жилищно строителство” устройствена зона „Жм” и устройствени показатели: Кинт.1.20, Кпл.=60%, максимална височина на застрояване-10.00м. и минимално озеленена площ 40%, начин на застрояване- свободно основно застрояване.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.


Публикувано на 29.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вх.№Н2-УТ-6873/21.09.2017г. за изграждане на водовземно
съоръжение-сондаж в ПИ 27454.501.291 по КК на с.Емона
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 29.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Преустройство на ПИ 51500.501.295.3.8, 51500.501.295.3.9 и 51500.501.295.3.10, по КК на гр.Несебър в магазин за кожени изделия”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на четири жилищни сгради и плувен басейн в ПИ 51500.86.4 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 51500.53.30 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6962/27.09.2017г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 231/26.09.2017г. на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД и „МЕРИДИАН ТУРС“ ООД за строеж: „GSM/UMTS Базова станция „МЕРИДИАН“, BGS0649.A000 с честотен обхват 900МНz - 2100МНz на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД”, разположена на покрива на хотел „Меридиан”, с идентификатор по КК 51500.505.201.1, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър, област Бургас
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПЗ" ЗА ПИ 61056.56.41,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6866/ 21.09.2017г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1856/ 20.09.2017г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване и РУП за УПИ ІV-общ., кв. 26, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.262 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ ІV-общ., кв. 26, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.262 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, като се завишава плътността на застрояване от К пл.=45% на К пл.=70%, Кинт. от 1.60 на 2.00 и максималната височина на застрояване от Н=10.00м. на Н=12.00м. и установяване на намалено отстояние на проектната застройка към съседния УПИ V-общ., допустимо по чл.36, ал.2 от ЗУТ, при запазване на предвижданията на плана за регулация, отреждането на имота „за жилищно строителство“, устройствената зона „Жс”, начина на застрояване - свързано в два имота и минимално озеленена площ от 30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 21.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

" Преустройство на две кафе - сладкарници в Бистро", гр. Несебър , ж.к. "Черно море", кв.18, УПИ ХІ.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

" ПУП-ПП" ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПЪТ
І-9 "ВАРНА-БУРГАС", КМ 206+116 ДЯСНО КЪМ "БЕНЗИНОСТАНЦИЯ" В ПИ 61056.38.9 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 19.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews