ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2879/27.05.2021г. ​


На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ община Несебър, съобщава, че е издадена заповед №923/25.05.2021г. на кмета на община Несебър, за поправка на явна фактическа грешка допусната в заповед №1209/10.08.2020г. с която е одобрено задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-243,кв.43 по плана на с.Баня, ПИ с идентификатор 02703.501.271..

Заповедите ведно със заданието се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.
Заповедта може да бъде оспорена в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд-Бургас.


Публикувано на 27.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2622/14.05.2021г. ​

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №88/23.04.2021г. на ОБЩИНА НЕСЕБЪР за „Реконструкция на съществуващи площадкови Електро и ВиК мрежи за захранване на пристанищни съоръжения на територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ “ в ПИ 51500.501.507 по кадастралната карта на гр. Несебър, общ. Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 20.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2621/14.05.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №87/23.04.2021г. на ОБЩИНА НЕСЕБЪР за „Реконструкция на главата на съществуваща буна към плаващ кей-вълнолом на територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ “ в ПИ 51500.501.507 по кадастралната карта на гр. Несебър, общ. Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 20.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3525-002/14.05.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Игор Алексиев и Наталия Батракова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №166/29.06.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, с домови ВиК връзки“, с идентификатор по кадастрална карта 11538.3.165.1, находящ се в УПИ ІV-3018,3019 с идентификатор по кадастрална карта 11538.3.165 в кв.16 по плана на КЗ между „Морски Санаториум“ и гр.Свети Влас-Юг, местност „Юрта под пътя“, землище гр.Свети Влас.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 19.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5331-002/14.05.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Диян Георгиев Нанчев и Елена Семеновна Попова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №245/19.10.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЮЖЕН БЛИЗНАК“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.131.1, находящ се в УПИ ІV-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.131 в кв.11 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3817-002/14.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Кристина Поварницина, Дейвид Себастиан Каспаж, Артур Майеур, Томаш Волджимиеж Яцковяк, Саад Адел Амин Кассир и Барик Кассир, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №177/16.07.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА „ХАРМОНИ СЮИТС 12“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.507.19.2, находящ се в УПИ VІ-19 с идентификатор по кадастрална карта 51500.507.19 в кв.4004 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3093-002/14.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Иван Ненков Иванов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №20/23.02.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА И ЧАСТИЧНА НАДСТРОЙКА НА КОТА +8,50м. НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 51500.503.145.1“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.145.1, находящ се в УПИ VІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.145 в кв.14 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6220-002/14.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Радомир Йорданов Вълчев, Нина Иванова Романова и Георги Беев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №262/08.12.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП 5“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.95.6, находящ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.95 в кв.9 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.18.1.171 с предназначение за магазин в лоби-бар и рецепция в сграда с идентификатор 51500.502.18.1 в УПИ І кв.78б по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.18 по КК“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на две жилища с идентификатори 51500.502.18.1.146 и 51500.502.18.1.145 без промяна на предназначението“ в УПИ І кв.78б по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.18 по КК“.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews