АРХИВ ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД ПАША
ЗАПОВЕД паша 2023 приложениеПубликувано на 23.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Договор №89/15.02.2023; Договор №87/15.02.2023; Договор №86/15.02.2023

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 4 и 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №89/15.02.2023 за обект №2304, Договор №87/15.02.2023 за обект №2303 и Договор №86/15.02.2023 за обект №2302 за „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър – обект №2302, №2303, №2304 от годишния план за ползване на дървесина за 2023 г.“, ведно с Протокол за разглеждане на представените документи.

86 договор сеч

87 договор сеч

89 договор сеч

сеч и извоз протокол документиПубликувано на 15.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Договор №88/15.02.2023

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 4 и 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №88/15.02.2023 за "Маркиране на насаждения и дървета за сеч от ЛФ 2024 в горски територии собственост на Община Несебър", ведно с Протокол за разглеждане на представените документи.


договор продажба
протокол документи маркиранеПубликувано на 15.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Договор №85/15.02.2023

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 4 и 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №85/15.02.2023 за „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2301 от годишния план за ползване на дървесина за 2023 г., ведно с Протокол за разглеждане на представените документи.

договор продажба
продажба протокол комисия документиПубликувано на 15.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №182/10.02.2023

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №182/10.02.2023 г. и протокол на комисията за разглеждане на документите на класираните на първо и второ място участници в търг с предмет: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2301 от годишния план за ползване на дървесина за 2023 г.“

ЗАПОВЕД №182
ПРОТОКОЛПубликувано на 10.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 следваща»

Content Management Powered by CuteNews