ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №101/28.01.2022 Г


На основание на основание чл. 112, ал. 1, т. 1
от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 46, т.
1, във вр. с чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и в съответствие с Решение №549 от Протокол №22/15.12.2021 г. на Общински съвет - Несебър се открива Процедура по провеждане на ТЪРГ СА ТАЙНО НАДДАВАНЕ „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2201, №2202, №2203 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.“
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД №101/28.01.2022


Публикувано на 28.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №102/28.01.2022


На основание чл. 107 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 8, във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в съответствие с Решение №549 от Протокол №22/15.12.2021 г. на Общински съвет-Несебър се открива процедура по провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейността „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2023 в горски територии собственост на Община Несебър“
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД №102

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Публикувано на 28.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №100/28.01.2022 Г


На основание чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 12, ал.1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в съответствие с Решение №549 от Протокол №22/15.12.2021 г. на Общински съвет-Несебър

ОТКРИВАМ:
Процедура по провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейността
„Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2204, №2205, №2206 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.“
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД №100/28.01.2022


Публикувано на 28.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №368./01.03.2021г.

На основание чл.15, ал.3 от раздел І на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 302 от Протокол №14/17.01.2021г. на Общински съвет – Несебър

ОТКРИВАМ:

Конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата „сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в обекти 2101; 2102;2103; в гори собственост на Община Несебър ”.
ЗАПОВЕД №368./01.03.2021г.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 367/01.03.2021г.

На основание чл.15, ал.3 и сл. от раздел І на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

ОТКРИВАМ:

Конкурс за възлагане на дейност в горските територии –маркиране на насажденията за сеч от ЛФ 2022г. в гори собственост на Община Несебър.

ЗАПОВЕД № 367/01.03.2021г.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща»

Content Management Powered by CuteNews