ОТДЕЛ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛСТВОТО ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-1372/11.03.2021 г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 и чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №403/08.08.2021 г. за премахване на незаконен строеж ограда, изграден по границите на ПИ с идентификатор 53045.502.255 (публична общинска собственост), с ПИ53045.502.256 (УПИ VII, кв. 27 по плана на гр.Обзор) и с ПИ53045.502.473 (публична общинска собственост - площад) по КККР на гр. Обзор по КККР.

Заповедта и административната преписка по издаването й се намират в отдел „КС“при Община Несебър, кметство гр. Обзор, ул. "Иван Вазов" №2, ст.7.Публикувано на 11.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-1375/11.03.2021 г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 и чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №402/08.08.2021 г. за премахване на незаконен строеж наименован фонтан/шадраван, изграден в централната част на ПИ с идентификатор 53045.502.255 (публична общинска собственост) по КККР на гр. Обзор, община Несебър.


Заповедта и административната преписка по издаването й се намират в отдел „КС“при Община Несебър, кметство гр. Обзор, ул. "Иван Вазов" №2, ст.7.Публикувано на 11.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-1371/11.03.2021 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 и чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава
на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №401/08.08.2021 г. за премахване на
незаконен строеж наименован „търговски обект за обществено обслужване с
търговско наименование „Коктейл бар - Бедрок“, изграден в ПИ с идентификатор
53045.502.255 (публична общинска собственост), на вътрешната имотна граница с ПИ53045.502.256 (УПИ VII, кв. 27 по плана на гр. Обзор) и на границата с ПИ53045.502.473 по КККР на гр.Обзор, община Несебър.


Заповедта и административната преписка по издаването й се намират в отдел „КС“
при Община Несебър, кметство гр. Обзор, ул. "Иван Вазов" №2, ст.7.


Публикувано на 11.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: собствениците на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори
73571.49.207.4; 73571.49.207.40;

С настоящото на основание чл.18а от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №927/20.07.2020 г., издадена от Зам.-кмет „ПООС“ при Община Несебър на основание чл. 178, ал. 6, във вр. с чл. 178, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се забранява ползването и достъпа до невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: жилищен блок тип „C“ – ляво (L) - 2 БР. СГРАДИ (блок №4, 40), част от Жилищен комплекс „Съни дей“ 6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 по КККР на с. Тънково, община Несебър, област Бургас, (м. „Камарата).

Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани пред Административен съд - Бургас, чрез органа неин издател, в 14 -дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: собствениците на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори
73571.49.207.1; 73571.49.207.22; 73571.49.207.29; 73571.49.207.33;
73571.49.207.39 и 73571.49.207.43

С настоящото на основание
чл.18а от АПК, Ви уведомяваме, че със
Заповед №926/20.07.2020 г., издадена от
Зам.-кмет „ПООС“ при Община Несебър на
основание чл. 178, ал. 6, във вр. с чл. 178, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се забранява ползването и достъпа до невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: жилищен блок тип „А“ – дясно (R) - 6 БР. СГРАДИ (блок №1, 22, 29, 33, 39, 43), част от Жилищен комплекс „Съни дей“ 6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 по КККР на с. Тънково, община Несебър, област Бургас, (м. „Камарата).

Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани пред Административен съд - Бургас, чрез органа неин издател, в 14 -дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 следваща»

Content Management Powered by CuteNews