ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на офис и четири магазина в жилища за сезонно ползване в жилищна секция А8 от жилищна група „Орхидея Форт Гардън“ в ПИ 51500.45.79 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на ресторант в жилища за сезонно ползване в жилищна секция С1 от жилищна група „Несебър Форт Клуб“ в ПИ 51500.53.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Н2-УТ-280/20.01.2022г.


„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 61056.51.11 по КККР на с.Равда, община Несебър, м.“Чатал тепе“, с възложители: Делян Яръмов и Мартин Яръмов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-251/ 19.01.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 51/ 19.01.2022г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване и регулация на УПИ ІV, кв. 61, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.39 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване в имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужване“, характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н≤15.00м/, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.≤60%; Кинт.≤2,0, максимална височина на застрояване Н ≤ 15м и П озел. ≥30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 19.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление инвестиционно предложение

„Изграждане на жилищно- курортни сгради за сезонно ползване в имот с идентификатор 11538.3.133 по КК на гр. Свети Влас, м.“Юрта под пътя“, община Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 51500.76.17 по КК на гр.Несебър, местност “Кокалу“, Община Несебър“ с възложител Атанас Димитров.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3445-001/17.01.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-374 в кв.61 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.160 по кадастралната карта. С проекта се предвижда отреждане на имота „За жилищно строителство, хотел и ресторант“, устройствената зона „Ц (смесена централна зона)“ и градоустройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност =2,75, Позеленяване – мин.20%, максимална височина на застрояване Нкорниз=10-15м. С изменението на ПУП се предвижда и промяна на регулационните линии на УПИ Х-374 по имотни граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 51500.502.160, като площта на УПИ става 670кв.м.. Променя се номера на урегулираният поземлен имот от УПИ Х-374 на УПИ Х-160.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5742-001/17.01.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №183/29.10.2021г. на Данаила Димитрова Тодорова за „Преустройство и пристройка на апартамент №1 с идентификатор 51500.502.6.58.1 за промяна на предназначението му в „офис“ и „магазин за промишлени стоки“ “ в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.6 по КК на гр.Несебър /с идентификатор за обекта 51500.502.6.58.1 по КК/, с адрес: гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №37.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входната врата на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-187/17.01.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект
„Ново трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“. Трасето на оптичния кабел преминава през ПИ 51500.73.34 с площ 36810кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, публична държавна собственост; ПИ 51500.75.27 с площ 12131кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.503.325 с площ 24054кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.508.24 с площ 10837кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и ПИ 51500.505.368 с площ 40542кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на оптичния кабел е 1198м., като 8,50м. попадат в ПИ 51500.73.34м.; 373,4м. попадат в ПИ 51500.75.27; 696,60м. попадат в ПИ 51500.503.325; 38,80м. попадат в ПИ 51500.508.24 и 89м. попадат в ПИ 51500.505.368 по кадастралната карта на гр.Несебър. Определен е сервитут по 0,40м. от двете страни спрямо оста на трасето на оптичния кабел. Площите с ограничение са общо 482,52кв.м., като 3,40кв.м. попадат в ПИ 51500.73.34м.; 149,36кв. м. попадат в ПИ 51500.75.27; 278,64кв. м. попадат в ПИ 51500.503.325; 15,52кв. м. попадат в ПИ 51500.508.24 и 35,60кв. м. попадат в ПИ 51500.505.368 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-186/17.01.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Ново оптично трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрациии“. Трасето на оптичния кабел преминава през ПИ 51500.89.8 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“ с площ 251кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на оптичния кабел е 68м. в земеделска територия в ПИ 51500.89.9. Определен е сервитут по 0,20м. от двете страни спрямо оста на трасето на оптичния кабел. Площите с ограничение са 34кв.м. в ПИ 51500.89.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 следваща»

Content Management Powered by CuteNews