ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Реконструкция на покриви, подпокривно пространство и ремонт на фасадите на жилищна сграда /с идентификатор 51500.501.480.1/“ находяща се в ПИ №51500.501.480. по КК, УПИ VІ-328, кв.58 по плана на гр.Несебър, Община Несебър, с възложители Здравка Венциславова Тихова и Евгения Венциславова Тихова – Попова.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Промяна на предназначение на „Офис с идентификатор 51500.84.45.3.58“ в „Ателие“ “ – самостоятелен обект, в Жилищна сграда – многофамилна с идентификатор 51500.84.45.3, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.84.45 по КК и КР на гр.Несебър, м.“Кокалу“, община Несебър“, област Бургас, одобрен със Заповед №300-5-81/02.10.2003г. на Изпълнителния директор на АК, с възложител Димитър Петров Стоянов.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за складова дейност, паркинг, вътрешни алеи в поземлени имоти с идентификатори 51500.74.57 и 51500.74.61 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, община Несебър“, с възложител Георги Нищелков.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Дейности по третиране на материали, негодни за консумация или преработване /черупки от миди, рапани и други мекотели/ с код 02 02 03, с произход от други лица, регистрирани по Търговския закон, както и третиране на строителни отпадъци на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 51500.65.3 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“, община Несебър“, с възложител „Трахит 2020“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3615/24.06.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №1597/23.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І-410, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.502.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.77 по плана на гр. Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ


Публикувано на 23.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ


Публикувано на 23.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица относно Решение № 5 от 17.03.2022г.във връзка с довършване на процедура по учредяване и вписване на възникналия с одобряване на ПУП-ПП серветут върху следните имоти съгласно регистри.
Настоящето решение може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок пред Административен съд Бургас

за контакт: тел. 055635116

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 22.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-3505/ 20.06.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за УПИ V - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.169 в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае разделяне на УПИ V-общ. в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър на два нови – УПИ V-общ. с площ 359.50 кв.м и УПИ ХV-общ. с площ 353.50 кв.м с проектни идентификатори, съгласно удостоверение изх. № 25-25132-01.02.2021г. на СГКК- Бургас, съответно 51500.503.511 и 51500.503.512.
С изменението за новите УПИ се запазва устройствена зона „Жс” и устройствените показатели Кпл.-51%;, Кинт.-1,4; Н≤12.00м и минимално озеленяване-20%. Установява се свързано основно застрояване между двата имота и допълващо застрояване с Н=3,60м..
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.

Публикувано на 20.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3431/ 15.06.2022г.

Отдел „УТ“ при Община Несебър на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, приложим на основание чл.135а, ал.5 от същия закон, съобщава на заинтересуваните лица ,че е издадена Заповед № 1152/ 30.05.2022г. на Кмета на община Несебър за одобряване на проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ІІ-общ., кв. 3, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.393 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, касаещ обособяване от УПИ ІІ – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 8623 кв.м на нов УПИ ІІ – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 4157 кв.м; нов УПИ V – „За закрит плувен басейн“, кв. 3 с площ 3017 кв.м и прокарване на вело и пешеходна алея, успоредна на пътното платно на площ от 1450 кв.м, която се придава към ПИ 51500.503.510, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.
Новообразувания УПИ V, кв. 3, се отрежда „за закрит плувен басейн“ в устройствена зона „Спорт и развлечения(спортно обслужващи площи) и се установяват следните устройствените показатели: Кпл.=80%; Кинт.= 1.5; озеленяване 20% и максимална височина Нк.= 10.00м.
Заповедта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледат и обжалват от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 15.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 следваща»

Content Management Powered by CuteNews