ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6836/27.01.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с Решение № 106/25.01.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ в следните части: „Изменение на ПРЗ за УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с. Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308 и фотоволтаична централа с мощност до 45 kWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с. Приселци, с
идентификатор по КККР 58431.501.308“.
Видно от представеното заданието се касае изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VІ-30 в кв.9 по плана на с. Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КККР на с. Приселци, с цел промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, при запазване на устройствената зона „Жм“ и устройствени показатели :Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%,максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа).Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
Решението може да бъде оспорена, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
Заданието и Решението се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116
Публикувано на 27.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6835/27.01.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с Решение № 107/25.01.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ в следните части: „Изменение на ПРЗ за УПИ VІI-30, кв.9 по плана на с. Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309 и фотоволтаична централа с мощност до 45 kWp в УПИ VІI-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.“
Видно от представеното заданието се касае изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VІI-30 в кв.9 по плана на с.Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.309 по КККР на с. Приселци, с цел промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, при запазване на устройствената зона „Жм“ , при устройствени показатели: Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%, максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа).Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІI-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.
Решението може да бъде оспорена, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
Заданието и Решението се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 27.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 27.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5353/26.01.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 105/25.01.2023г. на зам. кмета на община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на, ПУП – ПР за УПИ VII и X-общ. (ПИ с индетификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК) в кв. 49 по плана на гр.Обзор, община Несебър. С изменението на ПУП – ПР се предлага упълномеряване на УПИ VII до притежаваните от възложителите 1478 кв.м. за сметка на УПИ X-общ., при което от УПИ X-общ. към УПИ VII с придават 590 кв.м. Същевременно уличните регулационни линии на УПИ X-общ. към улица с о.т. 135 и 137 се изменят по съществуващите кадастрални граници, при което от улицата се придават 91 кв.м. към УПИ X-общ. Предлага се провеждане на улица – тупик за осигуряване на автомобилен достъп до УПИ II, III, IV и V в кв.49, тъй като същите нямат автомобилен достъп от ул.„Славянска“ поради стръмния терен, като с това се придават 272 кв.м. от УПИ X-общ. към уличната мрежа.
След предложените промени УПИ X-общ. „за детска градина“ става на площ 6918кв.м.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Публикувано на 26.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 25.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 479 / 25.01. 2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 11538.11.19 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, местност „Ага чешме“ на основание решение № 636, т.40 от Протокол № 25/05.04.2022г. на Общински съвет- гр.Несебър.
Имотът попада в зона „А“ съгласно чл.10, ал.1 от ЗУЧК.
С представения проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, имотът се отрежда „За курортно строителство и търговия“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствените показатели: Плътност на застрояване - 20%, Кинт - 0.5, Нкорниз - 7.5 м и минимално озеленяване - 70%.
Представено е решение № БС-118-ПР от 07.09.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 4 от протокол № 10/ 16.11.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 25.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 25.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4834/20.01.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №26/12.01.202г. на за кмет на община Несебър е одобрен ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.107 по КК, м.“Припека“, с. Приселци, община Нсебър. Проекта касае промяна предназначението на ПИ58431.115.107 от „За жилищно сгради“- „Курортна устройствена зона“ на „Зафотоволтаична централа за производство на ел. енергия “ с устройствена зона „ПП“ иустановяване на следните устройствени показатели Плътност на застрояване ≤80%,Кинт. ≤1,00, Нкорниз≤ 7,50м. ,минимално озеленяване≤ 20%
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 20.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-289/18.01.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ по отношение на имот с идентификатор 61056.53.3 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Хендек тарла“, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване-„За ремонт и поддържане на транспортни средства“.
С представения проект за изменение за ПИ с идентификатор 61056.53.3 по КККР на с.Равда, м.“Хендек тарла“ се предвижда промяна в отреждането на имота от „За авторемонтна база, паркинг за собствени нужди и автомивка“ в „За склад с администрация и обществено обслужване“ и се установяват устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=0,8, Нкорниз≤10м., минимално озеленената площ 50%.

Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 20.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 20.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 следваща»

Content Management Powered by CuteNews