ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година.

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 31.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 и след първа дата за провеждане на търг съгласно Заповед 1995/28.07.2021г.

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 20.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 28.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

Осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибирането на селскостопанската реколта


Публикувано на 02.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

П Р О Т О К О Л

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022г. с Решение №366 от Протокол №16/23.03.2021г. на Общински съвет – Несебър

Днес, 29.04.2021г. в община Несебър се събра комисия назначена със Заповед № 218/21.02.2020г. на Кмета на община Несебър, в състав:
Председател: Нелина Колева –Нач.отдел „Общинска собственост“
Редовни членове:1. Веселин Радев – Нач.отдел „Правно обслужване“
2. Даниела Тодорова - Гл.експерт “Общ.собственост”
3. Антоанета Стоева – Ст.експерт “Общ.собственост”
4. Марийка Колева – Гл.експерт“ФСО“,
която при спазване на реда и сроковете посочени в чл.100 от ППЗСПЗЗ, да извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места определени за индивидуално ползване за стопанската 2021/2022г. с Решение №366 от Протокол №16/23.03.2021г. на Общински съвет – Несебър за предоставянето им под наем на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище и са заявили желанието си за това.
Членовете на комисията присъстват на заседанието и същата може да започне работата си.
Председателят на комисията – г-жа Колева, уведоми членовете на комисията, че в срока по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ са постъпили 13 броя заявления, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 18.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

Важно!

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви относно ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от месец май 2017 до месец октомври 2014 се намират в АРХИВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИБЪРЗ ДОСТЪП:

"СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2020-2021г. "

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021"

"Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2019-2020"

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Списък индививидуално ползване ПМЛ за стопанската 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2021-2022 - приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ