ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
СЪОБЩЕНИЕ

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо ползване за стопанската 2018-2019г.

Публикувано на 22.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение чл.72 ”б”, ал.3 от ППЗСПЗЗ З, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019 на основание чл. 37 в от ЗСПЗЗ, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, заседанията на комисията ще се проведат както следва:
График 21.08.2018
График 22.08.2018

Публикувано на 17.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № РД 11-219/06.08.2018г. гр.Бургас;

На основание чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.

ИЗТЕГЛЕТЕ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1099/25.06.2018г.

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №797 от Протокол №27/31.05.2018г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен на площ от 40 кв.м. съгласно приложената скица-проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. ”Кметство гр. Обзор”, целия на площ от 37 763кв.м., с начин на трайно ползване Дере, актуван с АОС №3106/31.07.2009 г.,
При следните условия:

Публикувано на 28.06.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 следваща»

Content Management Powered by CuteNews