АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 29.11.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 28.11.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 24.11.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6365-001/15.11.2023г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице –„ДРАГИТО КАРС“ООД с управител Драгомир Тодоров Вълков, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №141/21.08.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“, находящ се УПИ ІV-432 с идентификатор по КК 51500.507.195 в кв.3402 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 15.11.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3583-002/15.11.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Наталия Гуревна Бойчева и Горан Карамфилов Бойчев е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №90/16.06.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЧЕТИРИ МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“, находящ се УПИ ХІХ-225 с идентификатор по КК 11538.501.282 в кв.23 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 15.11.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 13.11.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 27.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5922/27.09.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-539 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.330 , кв.33 по плана на с.Равда.
Проектът предлага разделяне на УПИ ХIХ-330 на две УПИ: УПИ ХIХ-330 с площ 3413кв.м. и УПИ XLIV-330 с площ 1527кв.м. Съществуващата сграда попада в нов УПИ XLIV-330. УПИ XLIV-330 се обслужва от тупикова улица о.т.6156-о.т.6157 (ПИ61056.501.527), а УПИ ХIХ-330 се обслужва от о.т.165-о.т.6151-о.т.6153.
УПИ ХIХ-330 се отрежда „за жилищно и курортно строителство и търговия“, установява се устройствена зона “Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване=55%, максимална височина Нк=15,00м./5ет., Кинт=1,80, минимално озеленена площ 35% и начин на застрояване- свободно застрояване.
УПИ XLIV-330 се отрежда „за жилищно строителство“, установява се устройствена зона “Жм“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване=40%, максимална височина Нк=10,00м./3ет., Кинт=1,20, минимално озеленена площ 50% и начин на застрояване- свободно основно застрояване.
Проектът за ПУП–ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 19.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 6380 /18.10.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание заявление вх.№ Н2-УТ-5079/16.08.2023г., становище с изх. № Н2-УТ-2542-001/04.08.2023г. на Главния архитект и Заповед № 2176/04.08.2023г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І-3078 /ПИ 11538.3.78/ на площ от 2238 кв.м в кв.5 по плана на КЗ между „Санаториума“ и гр. Свети Влас-ЮГ, землище гр. Свети Влас.
С проекта се променя устройствената зона от „Ос“ на „Ок“ , отреждането на имота „За жилищно и курортно строителство“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30%, Кинт -1.5, Нкорниз - 15 м и минимално озеленена площ - 50%.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота по КККР, а именно УПИ І-3.78.
Проектът е приет с протоколно решение т. 5 от протокол № 8/ 04.10.2023г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър,
ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 19.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews