ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

На основания чл.61, ал.1 от АПК, отдел „УТ“ при Община Несебър съобщава, че са издадени Заповеди от 18.08.2020г. за придобиване на собственост по чл.16, ал.6 от Закона за устройство на територията.

С влязло в сила Решение №59 по т.46 от протокол №3/ 15.01.2020г. от заседание на Общински съвет- Несебър е одобрен на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ, ПУП- план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път I-9 (E87) Бургас- Варна и път Равда- Несебър (ул.„Несебър) “, в землището на с.Равда, м.“Хендек тарла“ с цел промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи от земеделските имоти в обхвата на разработката.

обявяване Н2-УТ-4545-001-21.09
обявяване Н2-УТ-4546-001-21.09
обявяване Н2-УТ-4548-001-21.09
обявяване Н2-УТ-4551-001-21.09
обявяване Н2-УТ-4552-001-21.09
обявяване Н2-УТ-4554-001-21.09
обявяване Н2-УТ-4555-001-21.09
обявяване Н2-УТ-4556-001-21.09

С влязло в сила Решение №33 от 27.12.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №1266/25.07.2018 г. на Кмета на общината е определена пазарната стойност на имота преди и след урегулирането му, при което е установено, че стойността на новообразувания УПИ не е по-малка от тази на имота преди урегулирането му. С това е изпълнено изискването на чл.16, ал.4, изр. 3 от ЗУТ.
Съгласно чл.16, ал.6 от ЗУТ, собствениците на поземлени имоти по ал.4 и ал.5 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху частта от имота попадащ в улица, съгласно влезлия в сила ПУП-ПР. За всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота.
Заповедите на кмета на Община Несебър се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.тел. за справка 0554/29331, инж.И.Димова


Публикувано на 21.09.2020 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 18.09.2020Г.


петък, 18 септември 2020Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 18.09.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4916/17.09.2020г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 161/17.09.2020г. на „ПЕРОТА ХОЛДИНГ” ООД за строеж: : “Преустройство и промяна на предназначението на ресторант к идентификатор 51500.506.131.146 на сутерен и първи етажи от съществуваща жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в бистро и „Уелнес център(сауна)“, част от сграда с идентификатор 51500.506.131.1 изградена в УПИ VІ-68, кв.7401 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 17.09.2020 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 17.09.2020Г.


четвъртък, 17 септември 2020Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.09.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. Н2-УТ-4666/02.09.2020г.

Отдел УТ с изнесено работно място в кметство град Обзор, при община Несебър в изпълнение на чл.61, ал.3 от АПК и чл.149, ал.6, съобщава, че на основание основание чл.148, ал.2, ал.4, изр.3 и чл.152, ал.1 от ЗУТ във връзка чл.182, ал.1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж: № 156 / 01.09.2020г. за обект: „Жилищна сграда – застроително петно № 3 в УПИ II, кв.5 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ 53045.502.28 по КК на гр. Обзор/”с възложител: АГРО – НЕТ 2010” ООД, адрес на управление: гр. Обзор,ул.„Васил Левски” №1, .
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица от 9:00ч. до 12:00ч. всеки делничен ден. Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Апелативен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Тел. за контакти: 0556 35116


Публикувано на 03.09.2020 от Пресцентър Община Несебър

Проект за изменение и допълнение на Наредба
№16 на ОбС - Несебър

Община Несебър е публикувала за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 31.08.2020 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.

ЗАПОВЕД № 869
ЗАПОВЕД № 870
ЗАПОВЕД № 871
ЗАПОВЕД № 872
ЗАПОВЕД № 873
ЗАПОВЕД № 874
ЗАПОВЕД № 875
ЗАПОВЕД № 876
ЗАПОВЕД № 877
ЗАПОВЕД № 878
ЗАПОВЕД № 879
ЗАПОВЕД № 880
ЗАПОВЕД № 881
ЗАПОВЕД № 882
ЗАПОВЕД № 883
ЗАПОВЕД № 884
ЗАПОВЕД № 885
ЗАПОВЕД № 886
ЗАПОВЕД № 887
ЗАПОВЕД № 888
ЗАПОВЕД № 889
ЗАПОВЕД № 890
ЗАПОВЕД № 891
ЗАПОВЕД № 892
ЗАПОВЕД № 893
ЗАПОВЕД № 894


Публикувано на 26.08.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МАРТИН КУИН КЪНСТАКШЪН ЛИМИТЕД-ИРЛАНДИЯ

Публикувано на 21.08.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: